Grecja: Osoby odmawiające służby wojskowej ze względu na przekonania – represje nie są rozwiązaniem

AI Index: EUR 25/002/2006 (Public)
Międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka napisała w tym tygodniu list do greckiego ministra obrony, wyrażając zaniepokojenie ciągłymi prześladowaniami i represjami wobec osób odmawiających służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia podkreślając, że wybór alternatywnych form odbywania służby jest -karą- zarówno ze względu na prawo jak i praktykę oraz prowadzi do dyskryminacji. Kopia listu została wysłana do premiera.
 -Prawo do odmowy służby wojskowej jest legalnym wyrazem wolności myśli, sumienia i religii-praw, które Grecja ma obowiązek respektować-, powiedziała Olga Demetriou, badaczka Amnesty International do spraw Grecji.
-Ponaglamy grecki rząd, aby zreformował wszystkie regulacje dotyczące alternatywnych form służby w celu osiągnięcia europejskich i międzynarodowych standardów oraz realizacji zaleceń greckiego ombudsmana i greckiej Komisji Praw Człowieka.-
Osoby odmawiające służby wojskowej ze względu na przekonania, których czekają przesłuchania apelacyjne w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy to : Nikolaos Baltoukas – 30 marca, Georgios Monastririotis – 4 kwietnia, Lazaros Petromelidis-4 maja, Georgios Koutsomanolakis – 1 czerwca i Boris Sotiropoulos 24 maja i 1 czerwca. Dimitrios Sotiropoulos może zostać aresztowany.
Prawo 3421/2005, które zostało ustanowione przez grecki parlament 23 listopada 2005 dotyczy problemu osób odmawiających służby wojskowej. Jednakże nie spełnia ono w pełni międzynarodowych standardów praw człowieka. W szczególności Amnesty International uważa, iż czas trwania alternatywnej służby ma charakter kary. Jest również zaniepokojona faktem, iż decyzje dotyczące osób odmawiających służby wojskowej oraz cała administracja związana z alternatywnymi formami odbywania służby nie podlega władzom cywilnym. Nowe prawo nie uznaje także prawa do odmowy służby przed i po wstąpieniu do armii oraz nie zapewnia prawa do odbycia innych form służby, także w czasie trwania wojny.
Amnesty International wzywa do poprawienia obecnych regulacji, które przewidują, że osoby odmawiające służby, które realizują swoje zadania zawodowe albo uczestniczą w strajku podczas odbywania zastępczej służby tracą prawo do odmowy służby.
Organizacja ponagla również greckie władze, aby zagwarantowały tym osobom pełne odzyskanie ich obywatelskich i politycznych praw (m.in. prawo do podróży poza granice kraju, prawo do posiadania paszportu i dowodu osobistego oraz prawo do głosowania ) oraz zadbały o właściwy system informacji wszystkich osób podejmujących służbę wojskową dotyczący odmowy służby oraz sposobu nabycia statusu osoby odmawiającej służby.
Nikolaos Baltoukas, lat 38, został skazany za niesubordynację na 15 miesięczną karę wiezienia, w zawieszeniu, przez Sąd Wojskowy w Xanthi 18 maja 2005. Odbywał on swoją służbę w greckiej armii 1990-1991 ale kiedy został wezwany do służby wojskowej 31 października 2004 odmówił, gdyż było to sprzeczne z jego przekonaniami. Parę miesięcy po skazaniu został znowu wezwany do odbycia służby wojskowej.
 Georgios Monastiriotis, lat 26, który podpisał 5-letni kontrakt z marynarką wojenną, odmówił podążania za swoją jednostką kiedy fregata, do której należał została wysłana do zatoki Perskiej w maju 2003 roku. Swoją decyzję umotywował niezgodnością z jego sumieniem i zadeklarował swoje odejście z marynarki. We wrześniu 2004 został aresztowany i skazany na 40 miesięcy pozbawienia wolności za dezercję przez Sąd Marynarki Wojennej w Pireusie. W trybie natychmiastowym został wysłany do więzienia w Corinth i był pozbawiony wolności przez 22 dni do czasu tymczasowego uwolnienia umożliwiającego mu udział w przesłuchaniach apelacyjnych. W styczniu 2005 został skazany ponownie przez sąd Marynarki Wojennej w Pireusie na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu za dezercję ponieważ nie powrócił do swojej jednostki.
Lazaros Petromelidis, lat 44, Przezes Greckiego Stowarzyszenia Osób Odmawiających Służby Wojskowej, sam odmówił odbycia służby w 1992 i został natychmiastowa skazany i od tamtej pory represjonowany. Odmówił by wojskowej, którą mu zaproponowano w 1998, ponieważ czas jej trwania miał charakter kary-był 7krotnie dłuższy niż służba w wojsku, którą musiałby odbyć. Wtedy odebrano mu status osoby odmawiającej służby wojskowej. Od tamtego momentu jest regularnie pisemnie wzywany do odbycia służby i wielokrotnie był oskarżany o niesubordynacje z powodu swojej odmowy. Wcześniej został uwięziony w maju 1998,kwietniu 1999 i wrześniu 2002. W czerwcu 2003, Wojskowy Sąd Apelacyjny w Atenach skazał go na 20-miesięczną karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za niesubordynacje. Do tej chwili wyrok został także skazany  30 miesięcy pozbawienia wolności przez Sąd Marynarki Wojennej w Pireusie z trybie zaocznym co oznacza że łącznie będzie musiał odbyć karę 50 miesięcy jeśli zostanie aresztowany.
Georgios Koutsomanolakis, lat 46, został skazany na 24 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu za niesubordynacje przez Sąd Wojskowy w Atenach 23 maja 2005. Początkowo został skazany za niesubordynacje w 1979, kiedy nie istniała instytucja zamiennego odbycia służby w Grecji. Odmówił służby ze względów religijnych, ponieważ jest Świadkiem Jehowy. Opuścił Grecje i szukał azylu politycznego w Niemczech, gdzie mieszka do dziś. Został aresztowany i zatrzymany 12 maja 2005 na wyspie Rodos, gdy odwiedzał swoich rodziców, a 16 maja został przeniesiony do więzienia Korydallos w Atenach, gdzie pozostanie do momentu rozprawy.
Boris Sotiriadis, lat 38, odbywał służbę w byłym Związku Radzieckim, a później został Świadkiem Jehowy. Kiedy grecka armia wezwała go do udziału w Wojskowym Obozie w Avlona 1 sierpnia 2005, pojawił się, ale odmówił służby ze względów religijnych i poprosił i możliwość odbycia zastępczej służby. Jednakże prawo greckie nie daje takiej możliwości osobom, które już służyły w wojsku. Został więc oskarżony o niesubordynacje. później został wysłany do Obozu wojskowego Didimoticho gdzie równie pojawił się lecz odmówił służby i ponownie poprosił o możliwość odbycia zamiennej formy służby. Odmówiono mu oraz wysłano go przed Sąd wojskowy w Xanthi gdzie ponownie został skazany za subordynacje na 3 i pół roku pozbawienia wolności bez możliwości zawieszenia mimo złożenia apelacji 22 sierpnia 2005.Pozostał w więzieniu do 20 września 2005 kiedy Apelacyjny Sąd wojskowy w Atenach zapewnił jego uwolnienie do czasu przesłuchań apelacyjnych zaplanowanych na 1 czerwca 2006.W międzyczasie przesłuchanie dotyczące pierwszego zarzutu niesubordynacji ma się odbyć przed Sądem Wojskowym w Atenach dnia 24 maja 2006.
Dimitrios Sotiropoulos, lat 40, członek greckiego stowarzyszenia osób odmawiających służby, zadeklarował się w marcu 1992, kiedy został wezwany do odbycia służby wojskowej. Władze wojskowe poinformowały go, iż nie ma możliwości odbycia zastępczej służby i oskarżyły go o niesubordynacje. odebrał trzy wezwania od policji, zabroniono mu opuszczania kraju i wezwano go do stawienia się przed Sądem Wojskowym w Salonikach w związku z oskarżeniem o niesubordynacje w listopadzie 1992. W lipcu 1993 został wezwany ponownie i po raz kolejny odmówił służby. Jego paszport został unieważniony .Dwa razy próbowano go aresztować-w czerwcu i w sierpniu 1994. Policja próbowała aresztować go jeszcze raz 10tego tego miesiąca.
 
TŁO WYDARZEŃ:
Osoby, które w Grecji odmawiają odbycia służby wojskowej ze względu na przekonania, są regularnie wzywane do jej odbycia, za każdym razem gdy odmawiają są oskarżani o niesubordynację, nieposłuszeństwo lub dezercje. Ta praktyka pogwałca artykuł 14, paragraf 7 Międzynarodowego Paktu Prawa Obywatelskich i Politycznych , kora stanowi: -Nikt nie będzie ponownie stawiany w stan oskarżenia lub karany za czyn, za który był już skazany lub uniewinniony zgodnie z prawem i procedurą sądową swojego kraju-.
W marcu 2005 Komisja Praw Człowieka działająca przy ONZ wezwała Grecję do dokonania poprawek w kwestii osób odmawiających służby ze względu na przekonania: -Komitet jest zaniepokojony długością zamiennych form odbywania służby dla osób odmawiających pełnienia służby ze względu na przekonania oraz faktem, iż wszelkie decyzje dotyczące tej kwestii są pod wyłączną kontrolą Ministra Obrony. Partia rządząca powinna zadbać o to, by czas odbywania alternatywnych form służby nie miał charakteru kary, a rozpatrywanie spraw z zakresu odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania podlegało władzom publicznym-.