Hiszpania: Rząd musi dotrzymywać zobowiązań w kwestii praw kobiet

AI Index: EUR 41/008/2004 (Public)
          
  Ponad dwa miliony kobiet w Hiszpanii doznało i doznaje nadal fizycznej i/lub psychicznej przemocy ze strony swoich partnerów i jednocześnie 97 procent spośród nich
nie zgłasza takich incydentów. W tym roku 32 kobiety poniosły śmierć w wyniku przemocy domowej.
            “Komitet ONZ już w przeszłości zgłaszał swe obawy dotyczące wyraźnego wzrostu przemocy domowej”, doniosło Amnesty International.
            “W ciągu dwóch ostatnich lat rządy Hiszpanii nie podjęły wystarczających kroków
w odpowiedzi na obawy zgłoszone przez ONZ. Nowy rząd Hiszpanii, który uformował się
w marcu 2004 roku, musi zaktywizować działania w tym kierunku”.
            Raport Amnesty International “Spain: Brief of information from Amnesty International with respect to the fifth report presented by Spain before the UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, odnotowuje reakcje rządu hiszpańskiego w przypadkach dyskryminacji kobiet oraz wypełnianie przez niego międzynarodowych zobowiązań w okresie dwóch ostatnich lat. Raport przedstawia Komitetowi ONZ  liczne zalecenia na temat tego, jakie działania powinny podjąć władze Hiszpanii w celu usprawnienia efektywności w walce z przemocą wobec kobiet w rodzinie.
            Amnesty International nadal otrzymuje informacje o braku odpowiedniej ochrony praw człowieka, który jest najdotkliwiej odczuwany w przypadku przemocy wobec kobiet w rodzinie.
            “Alicia Aristegui, mieszkanka prowincji Navarry, została zasztyletowana przez męża
 9 kwietnia 2002 ponieważ nałożone na niego ograniczenia, zarządzone wcześniej przez komendę miejską policji w mieści Villava, w miejscu zamieszkania kobiety, nie zostały mu zakomunikowane. Po 14 latach nadużywania jej praw, Alicia zdecydowała się na szukanie schronienia w odpowiednich jednostkach organizacyjnych miasta. Zarówno ona jak i jej krewni zgłaszali powtarzające się pod jej adresem groźby śmierci czynione przez męża”.

            “Mar Herrero została zamordowana 13 października 1999 roku w Madrycie przez swojego byłego partnera po tym, jak został on  zwolniony za kaucją wbrew zaleceniom psychologa więziennego. Mężczyzna odbywał karę za usiłowanie zabójstwa na jego byłej partnerce. Mar Herrero doniosła policji, że była nękana i zastraszana natomiast prawnik okręgowy bezskutecznie apelował o unieważnienie warunkowego zwolnienia mężczyzny, które zostało ostatecznie odrzucone na siedem dni przed jej śmiercią”. 
            W obu przypadkach władze odmówiły poniesienia odpowiedzialności za brak opieki nad ofiarami. W przypadku Mar Herrero Sąd Najwyższy odrzucił polecenie zapłaty rekompensaty rodzinie zmarłej.
            “Rząd Hiszpanii musi podjąć odpowiednie środki by zapobiegać takim przestępstwom. Musi doprowadzić do sytuacji, w której urzędnicy państwowi przestaną chować się za biurokratycznymi niedociągnięciami i zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Urzędnicy państwowi  muszą być świadomi konsekwencji zaniedbania obowiązków w przypadku, gdy nie uda im się ochronić kobiet przed przemocą w nie skierowaną” doniosło Amnesty International.
Amnesty International jest zaniepokojona faktem, że hiszpański rząd nie chroni odpowiednio praw kobiet i nie spełnia wymagań Komitetu ONZ co jest związane z:

  • brakiem wystarczających badań nad potrzebami ofiar przemocy domowej zwłaszcza nad potrzebami najbardziej podatnych na przemoc grup kobiet, czyli imigrantek, ofiar handlu ludźmi, kobiet pochodzących z obszarów wiejskich oraz kobiet niepełnosprawnych;
  • brakiem koordynacji działań na płaszczyźnie pomiędzy autonomicznymi regionami a rządem centralnym,
  • niewystarczającymi środkami skierowanymi na wykorzenienie tradycyjnych stereotypów, które sprzyjają powtarzającym się, bezpośrednim i pośrednim, aktom przemocy wobec kobiet;
  • niewystarczającym zapleczem prawnym dla implementacji środków przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, niejednolitą dystrybucją dostępnych środków w poszczególnych regionach oraz brakiem przejrzystości w ich stosowaniu;
  • brakiem wystarczającej ilości miejsc, formowanych przez rząd, w których można szukać schronienia
  • niewystarczającą rolą kobiet i organizacji pozarządowych w sektorze polityki wobec      przemocy ukierunkowanej na kobiety;
  • niewystarczającymi szkoleniami profesjonalistów w zakresie zdrowia w pracy z kobietami,    które padły ofiarą przemocy;
  • brakiem efektywnej opieki nad kobietami, które wnosiły skargi oraz brakiem wypłaty odszkodowań ofiarom; 
  • bezkarnością urzędników państwowych i brakiem pomocy prawnej ofiarom.

            Po dojściu do władzy, Hiszpańska Socjalistyczna Partia Socjalistyczna (PSOE) zajęła się zaproponowanym przez rząd projektem legislacji dotyczącej przemocy wobec kobiet, który zawiera propozycje pełnej polityki prewencji, wsparcia udzielanego ofiarom, dochodzeń
i sankcjonowania aktów takiej przemocy.
            “Przyjmujemy z radością pragnienie nowego rządu Hiszpanii by podjąć środki w celu zwalczania przemocy wobec kobiet. Jednakże rząd musi zatroszczyć się
o wyeliminowanie wszelkich luk prawnych, które mogłyby podkopać efektywność zaproponowanego prawodawstwa”, doniosła Amnesty International.

Tło

            Hiszpania ratyfikowała Konwencję o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet w 1984 roku. Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ma zgodnie
z harmonogramem przestudiować kontrolnie piąty cykliczny raport Hiszpanii dnia 7 lipca 2004 roku.
            Wyniki badań przeprowadzonych w 2002 roku przez Hiszpański Instytut do Spraw Kobiet stwierdzają, że roku tym ponad dwa miliony kobiet doznały przemocy fizycznej i/lub psychicznej z rąk swoich partnerów. Według ciał sądowych w latach 2002-2003 131 kobiet zostało zamordowanych przez członków swoich rodzin – co daje wzrost o 59% w skali rocznej i wykazuje wyraźny brak efektywności prowadzonej polityki w walce z przemocą wobec kobiet.
Amnesty International prowadzi światową kampanię na rzecz zaprzestania stosowania przemocy wobec kobiet. By uzyskać więcej informacji dotyczących kampanii “Stop przemocy wobec kobiet” zobacz: http://news.amnesty.org/mav/actforwomen