Indie: Osoby domagające się czystej wody pitnej napotkały na nieuzasadnione użycie siły ze strony policji

Amnesty International wzywa do jak najszybszego, bezstronnego, drobiazgowego i jawnego śledztwa w sprawie zajścia, aby ustalić, czy użycie siły przez policję było zgodne z prawem krajowym i z międzynarodowymi standardami, w tym z Podstawowymi Zasadami Użycia Siły i Broni Palnej oraz Kodeksem Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego.

 

Amnesty International chce przypomnieć władzom stanu Madhya Pradesh, że zgodnie z międzynarodowymi standardami użycie siły przez funkcjonariuszy porządku prawnego musi stanowić krok wyjątkowy, i że użycie siły dopuszczane jest jedynie wtedy, gdy jest to szczególnie konieczne i tylko w zakresie koniecznym dla wykonywania ich obowiązków.

 

W wyniku takiego śledztwa, każdy funkcjonariusz zasadnie podejrzewany o naruszenie prawa krajowego, czy międzynarodowych standardów dotyczących stosowania siły, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej według procedur zgodnych z międzynarodowymi standardami sprawiedliwości. Osoby poszkodowane w wyniku nadużycia siły powinny uzyskać rekompensatę za wyrządzone im krzywdy.

 

Jak donoszą wiarygodne źródła, demonstranci weszli na teren biura Pomocy i Rehabilitacji Ofiar Tragedii Gazowej w Bhopalu (Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation office) około godziny 11:30 rano. Według doniesień nikt nie powstrzymywał protestujących przed wejściem do budynku. Wewnątrz, demonstranci skandowali hasła i uderzali łyżkami o metalowe płyty. Według doniesień, policjanci – 15 funkcjonariuszy płci męskiej w pełnym uzbrojeniu, przybyli na miejsce zdarzeń i poinformowali protestujących, ze przedstawiciele władz nie są dostępni do prowadzenia z nimi rozmów. Następnie policjanci rzekomo siłą usunęli demonstrantów z budynku, spychając ich ze schodów, kopiąc niektóre kobiety w klatkę piersiową i w brzuch oraz bijąc ludzi pałkami. Według doniesień 7 z protestujących zostało aresztowanych, postawiono im zarzuty zgodnie z indyjskim kodeksem karnym oraz zatrzymano ich na około 4 godziny.

           

Protestujący wyrazili obawę, że wydana 7 maja 2004 roku dyrektywa Sądu Najwyższego Indii, dotycząca dostawy czystej wody społecznościom dotkniętym skażeniem wód gruntowych z terenu fabryki Union Carbide, nie została zrealizowana. Amnesty International wzywa rządy Indii oraz Madhya Pradesh to pełnego wdrożenia dyrektywy i zapewnienia regularnych dostaw bezpiecznej wody dla użytku domowego dotkniętym społecznościom.

 

Informacje uzupełniające

 

W listopadzie 2004 roku Amnesty International wydała raport pt. Chmury Niesprawiedliwości – Katastrofa w Bhopalu 20 lat później (Clouds of Injustice – Bhopal Disaster 20 years on). Raport ten stanowił dokumentację masowych naruszeń praw człowieka ludzi dotkniętych wyciekiem gazu w miejscowości Bhopal w grudniu 1984 roku oraz wynikającym z wycieku skażeniem środowiska, w tym naruszenia prawa człowieka do życia i zdrowia, naprawienia krzywd, odpowiedniego standardu życia i innych praw.

 

Dwadzieścia jeden lat temu około pół miliona ludzi zostało narażonych na działanie toksycznych chemikaliów podczas tragicznego wycieku gazu z fabryki pestycydów w Bhopalu w Indiach. W przeciągu kilku dni zmarło ponad 7000 ludzi. Kolejne 15 000 zmarło w kolejnych kilku latach. Około 100 000 ludzi cierpi na chroniczne i wycieńczające schorzenia, w przypadku których stosowane leczenie jest w dużym stopniu nieskuteczne.

 

Pełny zestaw zaleceń Amnesty International dotyczących naruszeń praw człowieka w związku z wyciekiem gazu w Bhopalu i będącym jego wynikiem skażeniem środowiska są dostępne pod adresem: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA200152004-open&of=ENG-IND

Tematy