Izrael/ Terytoria Okupowane: Rozbierzcie mur – mówi Amnesty International

             W wydanej dzisiaj opinii doradczej MTS stwierdza, że budowa muru przez izraelskie wojsko na Zachodnim Brzegu, łącznie z terenami Wschodniej Jerozolimy i wokół niej, jest naruszeniem międzynarodowych praw człowieka i prawa humanitarnego. Co więcej „Izrael ma również obowiązek położyć kres pogwałcaniu jego międzynarodowych zobowiązań płynących z konstrukcji muru na zajętych palestyńskich terenach”.

 

            MTS postanowił, że Izrael jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowań za zniszczenia dokonane do tej pory, zauważając, że „… zadośćuczynienie musi w miarę możliwości zatrzeć wszystkie konsekwencje tego nielegalnego czynu…”.

 

            Orzeczenie tego światowego sądu podkreśla, że izraelskie prawo i zgodne z międzynarodowym prawem zobowiązanie do przedsięwzięcia środków w celu powstrzymania potencjalnych napastników przed wkroczeniem do Izraela, nie usprawiedliwia budowy takiego muru na Zachodnim Brzegu. Budowa ta zniszczyła ziemie uprawne i zarazem środki do życia dziesiątek tysięcy Palestyńczyków, dla korzyści bezprawnego osiedlania się Izraelczyków.

 

            „Środki bezpieczeństwa wprowadzone przez Izrael muszą respektować międzynarodowe prawa człowieka i prawo humanitarne, włączając w to zwłaszcza prawa ludności palestyńskiej” – oświadczyła Amnesty International.

 

            Tam, gdzie mur już postawiono, Palestyńczycy żyją w prawdziwym oblężeniu, w miastach i wioskach otoczonych ogrodzeniami, murami, drutami kolczastymi, bramami i posterunkami. Rolnicy są odcięci od swoich pól i dostaw wody, a społeczności są od siebie odseparowane, pozbawione dostępu do szkół, opieki medycznej i innych niezbędnych świadczeń.

 

            MTS zauważył, że taka lokalizacja muru (ok. 90% muru leży na terenie Zachodniego Brzegu) przynosi korzyści wielu izraelskim osadom (łącznie z ok. 80% osadników żyjących na Zachodnim Brzegu). Budowa tych osad jest niezgodna z Artykułem 49 Czwartej Konwencji Genewskiej, który zakazuje siłom okupacyjnym przenoszenia części ludności cywilnej na obszar okupowany.

 

            MTS podkreśla, iż „każde państwo”, które jest wysoką układającą się stroną Konwencji Genewskich „jest zobowiązane do upewnienia się, że wymagania branego pod uwagę dokumentu, są spełnione”. Co więcej „ONZ, Zgromadzenie Ogólne oraz Rada Bezpieczeństwa powinny zastanowić się, jakie dalsze działania są potrzebne, by zakończyć bezprawną sytuację wynikającą z konstrukcji muru…”.

 

            Zgodnie z orzeczeniem MTS, Amnesty International stale nawołuje społeczność międzynarodową do podjęcie działania w celu zagwarantowania nienaruszalności międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych.             

           

            Amnesty International zwraca uwagę na izraelski Sąd Najwyższy działający od 30 czerwca. Sąd orzekł, iż szkody wyrządzone lokalnej ludności palestyńskiej w wyniku powstania fragmentu muru wokół wiosek na Zachodnim Brzegu, na północ od Jerozolimy, nie były uzasadnione potrzebami bezpieczeństwa Izraelu. W ten sposób sąd unieważnił rozkazy wstrzymujące budowę muru na ziemi palestyńskiej.

 

            Mimo pozytywnego rozwoju sprawy Amnesty International zauważa, że orzeczenia izraelskiego Sądu Najwyższego dotyczą tylko niewielkiego odcinka marszruty muru (mniej niż 40 z 600 km). W przeciwieństwie do MTS, izraelski Sąd Najwyższy nie zajął się rozwijającą się i ukrytą bezprawnością wynikającą z prawa międzynarodowego, która dotyczy budowy muru na Terytoriach Okupowanych.

 

Tło wydarzeń:

 

            Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego siedzibą jest Haga (Holandia). 8 grudnia 2003 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ, sprawujące władzę zgodnie z 96 Artykułem Karty Narodów Zjednoczonych, wydało rezolucję zwracającą się do MTS o ogłoszenie opinii doradczej w sprawie prawnych konsekwencji budowy muru przez Izrael na Terytoriach Okupowanych. Po przesłuchaniach i otrzymaniu pisemnych zobowiązań, 9 lipca 2004 roku, sąd wydał swoją opinię doradczą.

 

            Amnesty International wielokrotnie wyrażała swój niepokój, iż budowa izraelskiego muru na Terytoriach Okupowanych narusza zobowiązania kraju wobec międzynarodowych praw człowieka i prawa humanitarnego. Organizacja nawoływała także Izrael i Palestyńczyków do stosowania się do prawa międzynarodowego, jak również apelowała do społeczności międzynarodowej o podjęcie działań mających na celu wypełnienie tych zobowiązań.

 

Inne artykuły:

Izrael i Terytoria Okupowane: Miejsce muru w prawie międzynarodowym.

http://web.amnesty.org/library/index/engmde150162004

 

Izrael i Terytoria Okupowane: Życie w oblężeniu, wpływ ruchów ograniczających prawa pracy.

http://web.amnesty.org/library/index/engmde150012003

Tematy