Konkurs plastyczny "Moje ciało a prawa człowieka"

Kampania skupia się na 7 krajach w 5 regionach świata, które pokazują różne oblicza naruszeń tych praw, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet i dziewcząt oraz grup szczególnie narażonych na dyskryminację.
Konkurs polega na własnej interpretacji podstawowych praw reprodukcyjnych i seksualnych w formie zdjęć, rysunku, komiksu czy innej formy plastycznej. Nadesłane prace zostaną przedstawione wraz z wystawą zdjęć dotyczącą kampanii: “Moje ciało a prawa człowieka”.
Wystawa zdjęć prezentuje 11 zdjęć z 6 krajów i 7 historii osób, których prawa zostały naruszone, oraz główne wyzwania dla zmian w kwestii poszanowania praw seksualnych i reprodukcyjnych: dyskryminację, przemoc ze względu na płeć, wczesne małżeństwa i inne czynniki, które stanowią poważne ryzyko dla zdrowia kobiet, umieralność okołoporodową, karanie za związki homoseksualne, brak dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i informacji o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym czy całkowity zakaz aborcji nawet w przypadku zagrożenia życia kobiety lub gwałtu. Kraje: Nepal, Maroko, Burkina Faso, Kamerun, Salwador, Nikaragua. ”
Oczywiście prace nie koniecznie muszą dotyczyć regionów uwzględnionych w kampanii – liczymy na wasza czujność i bystre oko w upatrywaniu nawiązań do tematyki “na naszym podwórku”, zarówno tych złych jak i dobrych przejawów. Zostawiamy Wam szerokie pole do interpretacji!
Poza udziałem wszystkich nadesłanych prac w wystawie przewidziana jest nagroda dla tej, która naszym zdaniem w najciekawszy, najbardziej poruszający, trafny sposób oddała tematykę kampanii. Zapraszamy serdecznie do udziału!
Prace w formie elektronicznej prosimy nadsyłać na adres: [email protected] Prace “w formie fizycznej” również prosimy o zgłoszenie pod tym samym adresem w celu ustalenia miejsca i daty odbioru ich przez nas. Na zgłoszenia czekamy do 13.04 – w okolicach tej daty przewidziana jest wystawa (13.04-3.05) – więcej szczegółów wkrótce.
Kilka informacji na temat kampanii, które pomogą ją zrozumieć i mogą stać się inspiracją:)
Każdy człowiek ma prawo:

  • do informacji i edukacji o życiu seksualnym i reprodukcji.
  • decydowania o życiu rodzinnym.
  • wyboru partnera lub partnerki.
  • do opieki zdrowotnej związanej z życiem seksualnym i reprodukcją.
  • do życia wolnego od przemocy seksualnej.

Prawa seksualne
są one nierozerwalnie związane z prawem do zdrowia, do życia, do wolności od dyskryminacji, wolności od okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i prawa do prywatności.
Link do “Pytań i odpowiedzi” na temat kampanii: http://amnesty.org.pl/kampanie/moje-cialo-a-prawa-czlowieka/pytania-i-odpowiedzi.html link do strony kampanii, na dole w MATERIAŁY do pobrania broszura:
http://amnesty.org.pl/kampanie/moje-cialo-a-prawa-czlowieka.html
Regulamin konkursu “Moje ciało a prawa człowieka”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin dotyczy Konkursu “Moje ciało a prawa człowieka”, zwanego dalej “Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej “Organizatorem”) jest poznańska grupa Amnesty International.
1.3. Adres e-mail, przez który należy kontaktować się z Organizatorem to: [email protected] WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kampanii Amnesty International “Moje ciało a prawa człowieka”.
2.2. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie trzy samodzielnie wykonane prace.
2.3. Za pracę uznaje się fotografię, obraz, rysunek, komiks, grafikę lub plakat.
2.4. Prace muszą być tematycznie związane z kampanią Amnesty International “Moje ciało a prawa człowieka”.
2.5. Uczestnik Konkursu przesyła prace w postaci elektronicznej w formacie JPG na adres [email protected] do dnia 13.04.2015 r. W wypadku prac, które nie mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, należy do dnia 08.04.2015 r. poinformować Organizatora o tym fakcie, w celu ustalenia sposobu dostarczenia pracy na Konkurs. Każde zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres autora pracy.
2.6. Uczestnik, który zamieści pracę w Konkursie, nieodpłatnie zezwala Organizatorowi na wykorzystywanie jego prac zgodnie z Regulaminem, a w szczególności na prezentację podczas wystawy oraz publikację na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora.
2.7. Nadesłane prace, z wyjątkiem prac przesłanych drogą elektroniczną, zostaną zwrócone uczestnikowi konkursu.
2.8. Koszty wysyłki prac zgłaszanych do konkursu oraz wszelkie opłaty przewozowe ponosi uczestnik. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac lub ich zaginięcie podczas doręczenia lub w trakcie trwania wystawy.
2.9. Prace niespełniające kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
OCENA I NAGRODY
3.1. Dostarczone prace oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
3.2. Najistotniejszym kryterium oceny będzie zgodność pracy z tematyką kampanii “Moje ciało a prawa człowieka” oraz oryginalność ujęcia problemu.
3.3. Wszystkie prace ocenione pozytywnie przez Komisję zostaną zaprezentowane podczas wystawy, która odbędzie się w drugiej połowie kwietnia 2015 r.
3.4. Autor najwyżej ocenionej pracy otrzyma nagrodę w postaci książki – reportażu.
3.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17.04.2015r. na stronie internetowej konkursu: www.facebook.com/events/704203246368802/ 3.6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Dostarczenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na warunki Regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji konkursu.
4.2. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej konkursu: www.facebook.com/events/704203246368802/

Tematy