KONKURS: wygraj bilety do Teatru Dramatycznego

Na każdy z wymienionych dni mamy po trzy podwójne zaproszenia.
Aby otrzymać zaproszenie należy:
Wymienić jednego bohatera lub bohaterkę Maratonu Pisania Listów 2010.
Poprawną odpowiedź należy wysłać na adres: [email protected]
Mail powinien zawierać dokładne dane: imię, nazwisko, numer karty członkowskiej Stowarzyszenia Amnesty International, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania oraz preferowana datę spektaklu.
Zwycięzcami konkursu zostanie pierwszych 9 osób, będących Członkami lub Członkiniami Amnesty International, które poprawnie odpowiedzą na pytanie.
Regulamin konkursu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Konkurs odbywa się pod nazwą -Maraton w Teatrze- rozpoczyna się 7 grudnia 2010 roku, a kończy 12 grudnia 2010 roku
1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok.2
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie może wziąć udział Członkinie i Członkowie Amnesty International, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie -Wymień jednego bohatera lub bohaterkę Maratonu Pisania Listów 2010-
2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2,00-672 Warszawa
2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
2.4 Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 7 grudnia 2010 do 12 grudnia 2010 : Wysłać poprawną odpowiedź na adres: [email protected] Mail powinien zawierać dokładne dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer karty członkowskiej Stowarzyszenia Amnesty International, numer telefonu komórkowego, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto oraz preferowaną datę spektaklu.
2.5 Zwycięzcami konkursu zostanie 9 pierwszych osób, będących Członkami lub Członkiniami Amnesty International, które poprawnie odpowiedzą na pytanie: -Wymień jednego bohatera lub bohaterkę Maratonu Pisania Listów 2010– Dziewięć pierwszych osób, które poprawnie odpowie na pytanie wygra nagrodę.
3. NAGRODY 3.1 Każdy zwycięzca otrzyma jedno podwójne zaproszenie na spektakl: Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze + Poszerzenie pola walki, odbywający się w dniu 10, 11 lub 12 grudnia 2010 roku o godzinie 20.00 w Teatrze Dramatycznym, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.
4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.amnesty.org.pl
4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Tematy