Korea Północna: Troska o przestrzeganie praw człowieka

Zaniepokojenie, wyrażane przez Amnesty International od dłuższego czasu, dotyczy licznych przypadków łamania praw człowieka m.in. stosowanie tortur i kary śmierci, bezprawne zatrzymania i przetrzymywanie w więzieniach, niehumanitarne warunki w więzieniach i niemal całkowite odebranie praw do wolności m.in. słowa i przemieszczania się.

Liczne przypadki łamania praw człowieka w Korei Północnej mają miejsce od dawna. Jednak w ostatnich latach wiele z nich związanych jest, bezpośrednio lub pośrednio, z klęską głodu lub dużym niedoborem żywności, który dotyka ten kraj od połowy lat dziewięćdziesiątych. Doprowadziło to do rozprzestrzeniającego się niedożywienia ludzkości. Setki tysięcy ludzi przemieszcza się w poszukiwaniu jedzenia, niektórzy przekraczają granicę z Chinami. Wielu z nich stało się ofiarami łamania praw człowieka w związku ze swoimi poszukiwaniami jedzenia.

Amnesty International uważa, że zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji żywności bez dyskryminowania kogokolwiek powinno być priorytetem w działaniach władz Korei Północnej, zgodnie z ich międzynarodowymi zobowiązaniami. Międzynarodowa społeczność powinna udzielić odpowiedniej pomocy władzom Korei Północnej w realizacji tego zadania. Ponadto władze Korei Północnej powinny przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu natychmiastowego zakończenia praktyk poważnego łamania praw człowieka jak na przykład stosowanie tortur czy masowe i bezprawne egzekucje.

Wolność od głodu i niedożywienia

Korea Północna jest uzależniona od międzynarodowej pomocy żywnościowej. Mimo to wiele osób w tym państwie cierpi z powodu głodu lub niedożywienia. Według szacunków organizacji Food and Agriculture 13 milionów osób w Korei Północnej – ponad połowa populacji – cierpi z powodu niedożywienia. Organizacje humanitarne szacują, że do dwóch milionów osób zmarło od połowy lat dziewięćdziesiątych z powodu silnego niedożywienia będącego wynikiem zarówno klęsk klimatycznych jak i błędnych decyzji makroekonomicznych. Kilka milionów dzieci cierpi z powodu chronicznego niedożywienia, co zaburza ich rozwój umysłowy i fizyczny. Ponadto wiele osób nie ma dostępu do odpowiedniej opieki medycznej ponieważ brakuje personelu medycznego oraz odpowiedniego sprzętu.

Wolność od głodu i niedożywienia jest jednym z fundamentalnych praw człowieka chronionych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. Prawo do zapewnienia wyżywienia jest gwarantowane przez Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR – skrót angielski) uznawaną również przez Koreę Północną. Zaopatrywanie w żywność tam gdzie jest potrzebna pomoc humanitarna jest wspólnym jak i indywidualnym obowiązkiem. Komisja Ekspercka, stworzona w celu monitorowania przestrzegania ICESCR stwierdziła, że wszystkie państwa uznające tą umowę są zobowiązane do zapewnienia -sprawiedliwego dostępu do światowych zasobów żywności adekwatnie do potrzeb-, we własnym zakresie lub poprzez międzynarodową współpracę.

Korea Północna musi zapewnić, że międzynarodowa pomoc żywnościowa i inne zasoby żywności będą dystrybuowane sprawiedliwie, bez żadnej dyskryminacji. Jeżeli potrzeby żywnościowe ludności nie mogą być zaspokojone z własnych zasobów wtedy powinnością władz jest poszukiwanie pomocy z zewnątrz. Niedopuszczalne jest również używanie przez władze Korei Północnej dostaw żywności jako karty przetargowej w negocjacjach. Państwa, które są w stanie zapewnić pomoc żywnościową powinny to zrobić nie wiążąc tego z żadnymi celami politycznymi. Żywność nie może być używana jako środek ekonomicznej czy też politycznej presji. Nie może być embarga na dostawy żywności.

Ograniczenia możliwości wjazdu do kraju i dostępu do informacji

Niewiele jest dokładnych informacji na temat stopnia łamania praw człowieka w Korei Północnej ze względu na ograniczenia możliwości wjazdu do kraju dla niezależnych obserwatorów. Dostęp do informacji oraz możliwości wjazdu do kraju pozostają pod ścisłą kontrolą. To zaś utrudnia właściwą ocenę sytuacji dotyczącej przestrzegania praw człowieka na miejscu. Jednakże raporty z różnych źródeł pokazują, że w Korei Północnej ma miejsce wiele przypadków łamania praw człowieka, takich jak opisanych poniżej.

Egzekucje

Amnesty International otrzymała raporty, w których mowa o publicznych egzekucjach dokonywanych w miejscach, w których zbiera się duży tłum ludzi. Niektórzy więźniowie zostali zabici na oczach swoich rodzin. Egzekucji dokonuje się poprzez powieszenie lub rozstrzelanie przez pluton egzekucyjny.

Wolność słowa

Żadna opozycja względem władz nie jest tolerowana. Według raportów jakakolwiek osoba wyrażająca opinię niezgodną z obowiązującym stanowiskiem rządzącej partii jest surowo karana, często dotyczy to również jej rodziny. Media krajowe podlegają bardzo surowej cenzurze a dostęp do międzynarodowych mediów jest bardzo ograniczony.

Każde zgromadzenie lub stowarzyszenie nie mające akceptacji władz jest traktowane jako -naruszenie porządku publicznego- i podlega karze. Wolność wyznania, mimo, że jest zagwarantowana w konstytucji w praktyce jest bardzo silnie ograniczona. Są doniesienia, że osoby zaangażowane w prywatną lub publiczną działalność religijną podlegają licznym represjom, od umieszczenia w areszcie aż po tortury i egzekucje. Wielu chrześcijan jest przetrzymywanych w obozach pracy.

Tortury i złe traktowanie

Według raportów z różnych źródeł tortury oraz złe traktowanie są szeroko rozpowszechnione w więzieniach i obozach pracy w całej Korei Północnej. Dotyczy to również obozów, w których przetrzymywani są uciekinierzy z Korei Północnej, którzy uciekli do Chin i zostali stamtąd siłą wydaleni. W tych obozach są przesłuchiwani i oczekują na przeniesienie do innych miejsc. Warunki życia w więzieniach i obozach pracy są bardzo ciężkie. Więźniowie są zmuszani do ciężkiej pracy na farmach lub w fabrykach, od wczesnego ranka do późnej nocy. Niewielkie nawet złamanie obowiązujących zasad jest karane ciężkim pobiciem. Jednakże według niektórych doniesień więcej przypadków śmierci jest powodowanych przez brak jedzenia, ciężkie warunki życia i brak opieki medycznej niż tortury czy złe traktowanie.

Wydaleni uciekinierzy szukający azylu

Wielu Północnych Koreańczyków wciąż przekracza granice z Chinami. Niektórzy szukają azylu w placówkach dyplomatycznych lub zagranicznych szkołach w Chinach i udaje im się dotrzeć do Korei Południowej przez kraj trzeci. Jednak setki innych uciekinierów są zatrzymywani w północno-wschodnich Chinach i siła wydalani z powrotem do Korei Północnej. Tam są przetrzymywani w celu przesłuchania w specjalnych obozach lub na posterunkach policji zarządzanych przez północnokoreańskie siły bezpieczeństwa. W zależności od tego kim są i jaki jest wynik przesłuchania mogą być odesłani do domu lub umieszczeni w obozach pracy gdzie spędzają do sześciu miesięcy. Niektórzy, szczególnie byli dygnitarze państwowi lub osoby, przy których znaleziono książki religijne, otrzymują wysokie wyroki ciężkich robót lub w niektórych przypadkach zostają skazani na śmierć. Ci, którzy zostają wysłani do domów podlegają ostracyzmowi w swoich społecznościach i są pod stała obserwacją. Wielu z nich ponownie próbuje ucieczki. Niektórzy próbowali ucieczki i zostali odesłani z powrotem do Korei Północnej kilka razy, za każdym razem spotykała ich coraz surowsza kara.

Zalecenia

Amnesty International wielokrotnie wzywało władze Korei Północnej do podjęcia odpowiednich kroków mających na celu przestrzeganie praw człowieka, w tym między innymi:

  • Zapewnienie sprawiedliwego dostępu do żywności, bez żadnej dyskryminacji
  • Przestrzeganie zasad zawartych w międzynarodowych traktach dotyczących praw człowieka, które zostały ratyfikowane przez władze Korei Płn. (takich jak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych).
  • Zniesienie kary śmierci
  • Uwolnienie wszystkich osób uwięzionych z powodu prób korzystania ze swoich fundamentalnych praw
  • Zagwarantowania wszystkim mieszkańcom Korei Północnej wolności słowa i swobody przemieszczania się
  • Rewizja istniejącego prawa tak, aby dostosować je do międzynarodowych standardów w dziedzinie praw człowieka i wprowadzenie takich środków, które zabezpieczą ludność przed możliwością łamania ich podstawowych praw
  • Wprowadzenie w Korei Północnej procedur odnośnie przestrzegania praw człowieka obowiązujących w Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • Wpuszczenie do kraju niezależnych obserwatorów.

Tematy