Korea Południowa: Kandydaci na prezydenta powinni zobowiązać się do przestrzegania praw człowieka.

List zawiera także apel do kandydatów, aby zobowiązali się do ochrony oraz promowania przestrzeganie praw człowieka.

List obejmuje opracowanie pt. -Republika Korei. Streszczenie oraz zalecenia dla kandydatów w wyborach prezydenckich w grudniu 2002.- Raport ten wymienia 12 zakresów tematycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę oraz proponuje podjęcie konkretnych działań, które znacząco poprawią poziom ochrony praw człowieka w Korei.

W raporcie Amnesty International pozytywnie komentuje podniesienie poziomu przestrzegania praw człowieka, jakie zaszło w Korei w ciągu ostatniej dekady. W szczególności dotyczy to ustanowienia Narodowej Komisji Praw Człowieka w listopadzie 2001, co zostało dostrzeżone przez Amnesty i odebrane jako ważny krok w stronę podniesienia ochrony praw człowieka oraz zwiększenia świadomości tej problematyki.

-Zaszły znaczące zmiany, jednak wciąż nie przeprowadzono w ustawodawstwie koreańskim zmian gwarantujących fundamentalne prawa człowieka, czyli m.in. wolność słowa oraz stowarzyszania się.– stwierdza Amnesty International.

-Liderzy związkowi organizujący demonstracje i akcje strajkowe w obronie swoich podstawowych praw muszą się liczyć z nękaniem i aresztowaniami– wskazuje organizacja. Zgodnie z pozyskanymi przez Amnesty International informacjami, co najmniej 39 więźniów politycznych jest wciąż przetrzymywanych na podstawie niejasnych przepisów Ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

Amnesty przychylnie ocenia także nieoficjalne moratorium na wykonywanie kary śmierci, jakie wprowadziła obecna administracja. Najwyższy wymiar kary jest jednak wciąż orzekany i w celi śmierci oczekuje obecnie ponad 70 skazańców. Od listopada 2001 r. oczekuje na decyzję Zgromadzenia Narodowego ustawa znosząca karę śmierci.Amnesty wezwała kandydatów w wyborach prezydenckich do poparcia idei zniesienia najwyższego wymiaru kary i do zapewnienia, że egzekucje nie będą wykonywane.

Zaniepokojenie, obok wyżej wymienionych spraw, budzi także 1 600 więźniów sumienia przebywających w południowokoreańskich więzieniach. Większość z nich to świadkowie Jehowy, odmawiający służby wojskowej ze względów religijnych.

-Kandydaci w wyborach prezydenckich powinni uznać prawo do odmowy odbycia zasadniczej służby wojskowej ze względów światopoglądowych za podstawowe prawo każdego człowieka i wspierać możliwość odbycia służby alternatywnej– stwierdza Amnesty International.

Kolejnym punktem zapalnym jest niewłaściwe traktowanie podejrzanych oraz skazanych za przestępstwa przez przedstawicieli służb państwowych. Amnesty nalega, aby startujący w wyborach poparli zmiany w prawodawstwie zakazujące dotychczasowej praktyki przetrzymywania podejrzanych do 50 dni bez postawienia formalnych zarzutów.

Organizacja wzywa także do stanięcia na straży fundamentalnego prawa jednostki do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji związanej z orientacją seksualną oraz do wspierania kroków zmierzających do zapewnienia ochrony grupom szczególnie jej potrzebującym, takim jak imigranci zarobkowi czy uchodźcom ubiegający się o azyl.

Republika Korei powinna także dołączyć do grupy 81 państw, które ratyfikowały traktat rzymski o powołaniu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Tematy