List otwarty do Niemiec w sprawie unijnej dyrektywy antydyskryminacyjnej

Podczas spotkania z p. Welskop-Deffaa 5 lutego przedstawiciele organizacji walczących z dyskryminacją z całej Europy przedstawili dowody na to, że w innych krajach europejskich w dalszym ciągu ma miejsce dyskryminacja ze względu na religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną bez dostępu do prawnych środków zaradczych na szczeblu krajowym.
Amnesty International z zadowoleniem przyjęła przedstawiony przez Komisję projekt nowej Dyrektywy ws. równego traktowania jako pierwszy i konieczny krok prowadzący do zmiany tej sytuacji i zlikwidowania luki prawnej, która powstała po wprowadzeniu Dyrektyw z roku 2000. Ogólne unijne rozwiązania prawne, które wprowadziłyby tę samą ochronę i środki prawne we wszelkich sytuacjach przewidzianych w art. 19 TFUE, są niezbędne dla zapewnienia wszystkim obywatelom Unii Europejskiej jednakowej i skutecznej ochrony. Wreszcie byłaby możliwa jednakowa ochrona wszystkich osób w tych sektorach, gdzie dyskryminacja wciąż ma miejsce, takich jak dostęp do towarów i usług, warunki mieszkaniowe, służba zdrowia lub edukacja, bez względu na przyczynę dyskryminacji.
Amnesty International wierzy, że ze wszystkich państw członkowskich UE, Niemcy są najlepiej w stanie stwierdzić, w jaki sposób wprowadzenie europejskich standardów antydyskryminacyjnych wpływa na promocję krajowego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego. To właśnie dlatego Niemcy mogą się dziś szczycić swoimi prawami z zakresu równego traktowania. Niemcy są także krajem, który wielokrotnie deklarował swoje przywiązanie do walki o równość dla wszystkich. Przez wyrażanie oficjalnego sprzeciwu wobec zaproponowanej przez Komisję nowej unijnej dyrektywy antydyskryminacyjnej,
Niemcy nie tylko blokują negocjacje nad projektem w Radzie, ale także dają innym państwom członkowskim UE łatwą wymówkę dla usprawiedliwienia wolnego toku dyskusji w Radzie. Przede wszystkim jednak Niemcy wysyłają wielce niepokojący sygnał, że nie ma potrzeby podejmowania na szczeblu europejskim działań mających na celu walkę z dyskryminacją, która wciąż ma miejsce w Europie w bardzo wielu aspektach poza obszarem zatrudnienia, ze względu na orientację seksualną, religię lub wyznanie, wiek lub niepełnosprawność. W rezultacie Niemcy akceptują to, że niektórzy ich unijni partnerzy odmawiają ochrony milionom obywateli Unii Europejskiej.
W chwili, gdy:

  • istnieją poważne wątpliwości odnośnie tego, czy litewskie rozwiązania prawne dot. ochrony osób nieletnich przed szkodliwymi informacjami publicznymi nie są sprzeczne z prawem do wolności od dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;
  • UE podjęła historyczny krok starając się o zostanie stroną Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych;
  • badania Eurobarometr pokazują wzrost dyskryminacji ze względu na wiek;
  • niektórzy chcieliby wzorem szwajcarskiego referendum zakazać minaretów, by jeszcze bardziej ograniczyć wolność wyznania społeczności muzułmańskich zamieszkujących kraje UE,

brak działania ze strony UE jest szkodliwy i może negatywnie odbić się na ochronie praw człowieka.
Taki sygnał daje też do zrozumienia reszcie światu, a zwłaszcza krajom starającym się o członkostwo, że istniejące unijne standardy antydyskryminacyjne są wystarczające, co oznacza de facto, że różne formy dyskryminacji nie są objęte unijnym porządkiem prawnym.
Jeśli Niemcy w dalszym ciągu będą wyrażać sprzeciw wobec dyrektywy, miliony ludzi mogą zostać pozbawione dostępu do ochrony prawnej przez wiele następnych lat.
Amnesty International jest zdeterminowana do przeprowadzenia europejskiej mobilizacji w celu pociągnięcia Niemiec do odpowiedzialności za zablokowanie działań na szczeblu europejskim. W imieniu wszystkich niżej podpisanych Dyrektorów europejskich sekcji AI, Amnesty International wzywa Niemcy:

  • do wycofania sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję nowego ogólnego i istotnego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego na szczeblu europejskim,
  • oraz do wykorzystania swoich wpływów i doświadczenia z zakresu walki z dyskryminacją w celu wspierania unijnych i krajowych działań mających na celu promocję skutecznego egzekwowania równego traktowania dla wszystkich obywateli UE na wszystkich obszarach życia.

Z poważaniem (podpisy)