List otwarty do Prezydenta Rosji

Szanowny Panie Prezydencie,
My, niżej podpisane organizacje pozarządowe, wzywamy Pana do zaprzestania ograniczania prawa do wolności zrzeszania się oraz represji wobec niezależnych organizacji pozarządowych w Rosji.
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że zgodnie z tzw. ustawą o agentach zagranicznych, setki organizacji pozarządowych zostały poddane przez urzędników państwowych niezapowiedzianym inspekcjom, które przerwały i blokowały ich pracę. Dziesiątki z tych organizacji są obecnie uwikłane w długie rozprawy sądowe. Kilka organizacji pozarządowych i ich liderów musiało zapłacić wygórowane grzywny, a niektórzy zostali zmuszeni do zamknięcia działalności, nie chcąc być oznaczonym jako “agenci zagraniczni”?. Organizacje te nie są obcymi szpiegami i pracowały w interesie mieszkańców Rosji. Teraz wiele innych organizacji pozarządowych w Rosji podzieli ich los.
Na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów organizacje pozarządowe w Rosji odpowiadały już przed rządem i społeczeństwem, mając obowiązek informowania o swojej działalności i finansach. Celem tzw. ustawy o agentach zagranicznych wydaje się być jedynie publiczne zdyskredytowanie
i stygmatyzacja organizacji.
Uważamy, że organizacje pozarządowe są niezbędne do zdrowego funkcjonowania społeczeństwa. Odgrywają one ważną rolę, pomagając pociągać funkcjonariuszy państwowych do odpowiedzialności i poprawiać politykę władz w interesie społeczeństwa.
Wzywamy Pana jako prezydenta Federacji Rosyjskiej, gwaranta jej Konstytucji
oraz zapisanych w niej podstawowych praw i wolności do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że tzw. ustawa o zagranicznych agentach zostanie uchylona, a organizacje pozarządowych w Rosji będą mogły wykonywać swoją pracę bez przeszkód, zastraszania, stygmatyzacji czy represji.

x x x

[oryginalny list]
President Vladimir Putin
Russian Federation
23, Ilyinka Street,
Moscow, 103132, Russia.
OPEN LETTER
Dear President,
We, the undersigned non-governmental organizations, are writing to urge you to stop the clampdown on the right to freedom of association and end reprisals against independent non-governmental organizations (NGOs) in Russia.
We are deeply concerned that under the legislation on “foreign agents”, hundreds of NGOs have been subjected to unannounced inspections by government officials which have interrupted and obstructed their legitimate work with dozens currently embroiled in lengthy court hearings. Several NGOs and their leaders have had to pay extortionate fines, and some were forced to close down because they refused to brand themselves as “foreign agents” – an expression akin to spying. These NGOs are not foreign spies or “agents”, and have worked in the interest of the people of Russia. Now numerous other NGOs in Russia are set to repeat their fate.
Under the previous legislation, NGOs in Russia were already accountable to the government and the public, having to report on their activities and finances. The only purpose of the legislation on “foreign agents” appears to be to publicly discredit and stigmatise them.
We believe that NGOs are essential to the healthy functioning of society. They play an important role in providing much needed services to the public. They help keep officials accountable and improve policies in the interests of the people.
We are calling on you as the President of the Russian Federation and the guarantor of its Constitution and of the fundamental rights and freedoms enshrined therein, to take all necessary steps to ensure that the “foreign agents” law is repealed and NGOs in Russia are able to do their work without hindrance, harassment, stigmatisation or reprisals.

 • Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) (France)
 • Agir ensemble pour les droits de l?homme (AEDH) (France)
 • Amnesty International
 • ARTICLE 19  (UK)
 • Bulgarian Helsinki Committee (Bulgaria)
 • Bunge la Mwananchi (Kenya)
 • Centre de recherche et d?information pour le développement (CRID) (France)
 • Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe  (Poland)
 • CIVICUS
 • Comité catholique contre la faim et pour le développement ? Terre solidaire (CCFD) (France)
 • Committee on the Administration of Justice Ltd (CAJ) (Northern Ireland, UK)
 • Cordaid (Netherlands)
 • Danny Sriskandarajah, our Secretary General
 • English PEN (UK)
 • European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC) (UK)
 • Emmaüs International (France)
 • Finnish PEN (Finland)
 • Foundation Max van der Stoel (Netherlands)
 • Free Press Unlimited (Netherlands)
 • Front Line Defenders (Ireland)
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji (Poland)
 • Fundacja im. Stefana Batorego (Poland)
 • Gevalor (France)
 • Greenpeace Spain (Spain)
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Helsinki Foundation for Human Rights) (Poland)
 • Hivos (Netherlands)
 • Human Rights Commission (Kenya)
 • Human Rights House Foundation (Norway)
 • Human Rights House Foundation HRHF (Switzerland)
 • Human Rights Watch
 • INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa (Poland)
 • Instytut Spraw Publicznych (Poland)
 • International Service for Human Rights
 • Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS (Finland)
 • Kenya Human Rights Commission (Kenya)
 • Koalicja Karat (Poland)
 • La lliga del drets dels pobles (Spain)
 • Ligue des droits de l?Homme (France)
 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (Poland)
 • MEMORIAL Deutschland e.V. (Germany)
 • Milieudefensie (Netherlands)
 • MONIKA – Naiset liitto ry (Finland)
 • Movies that Matter (Netherlands)
 • Naisten Linja Suomessa ry (Finland)
 • Netherlands Helsinki Committee (Netherlands)
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
 • Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) (Netherlands)
 • NGO Working Group OSCE (Switzerland)
 • Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme (joint program FIDH and OMCT) (France)
 • Pakolaisneuvonta ry (Finland)
 • Pat Finucane Centre, (Ireland)
 • Queer Youth Norway (Norway)
 • REDRESS (UK)
 • Reporters sans fronti’res (RSF) (France)
 • Russie-Libertés (France)
 • Sadankomitea (Finland)
 • Society for Threatened Peoples (Switzerland)
 • Stiftung Haus der Demokratie und Menschenrechte (Germany)
 • Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne (Poland)
 • The Bellona Foundation (Norway)
 • The Norwegian LGBT Association (Norway)
 • UNITED for Intercultural Action (Netherlands)
 • XENION Psychsoziale Hilfen für politisch Verfolgte e.V. (Germany)
Foto: Budynek Memoriału w Moskwie z napisem “zagraniczny agent”.