List otwarty do przywódców politycznych w Iraku

Wybory nie mogą być wymówką do kolejnych aktów przemocy.
Przywódcy polityczni muszą domagać się od swoich zwolenników przestrzegania i szanowania praw innych osób i razem przyczynić się do zapobiegania sytuacji, w której wybory posłużą jako podłoże do aktów przemocy, która w ostatnich latach przyczynia się do ciągłego niszczenia kraju. Przywódcy muszą zrobić absolutnie wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Irakijczykom, zagwarantować brak dyskryminacji, wolność słowa oraz wolność przynależności do wspólnoty i udziału w życiu politycznym przy wyborze przyszłych władz.
Amnesty International nawołuje wszystkie partie polityczne i ich kandydatów do zobowiązania się do przestrzegania i promowania praw człowieka w kampaniach wyborczych i w praktyce, a jeżeli zostaną oni wybrani, do przestrzegania międzynarodowych praw człowieka w czasie sprawowania urzędu.
Osoby odpowiedzialne za próby samobójczych zamachów bombowych oraz innych ataków na osoby cywilne muszą natychmiast zaprzestać tego typu działań, wiele z nich jest zbrodniami przeciwko ludzkości co oznacza, że są to najpoważniejsze zbrodnie. Amnesty International bezwzględnie potępia wszystkie ataki na ludność cywilną i zarazem nawołuje do natychmiastowego ich zaprzestania. Dla tego typu ataków nie ma usprawiedliwienia.
Następujące zagadnienia i obawy dotyczące praw człowieka muszą być przestrzegane przez partie polityczne, kandydatów tych partii, oraz ich zwolenników:

  • Bezpieczeństwo cywilów oraz ich prawo do głosowania.

Ochrona osób cywilnych ma fundamentalne znaczenie podczas wyborów. Wówczas czują się oni pewni tego, że mogą skorzystać z prawa do głosowania bez poczucia strachu. Iracka ludność cywilna jest narażona na nieustnną przemocą, która w ostatnich latach pustoszy kraj. Dziesiątki cywilów zginęło w atakach, które miały miejsce przed ostatnimi wyborami do władz prowincji w dniu 31 stycznia 2009 roku. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 grudnia 2005 roku, dziesiątki cywilów poniosło śmierć na skutek walk pomiędzy ubrojonymi grupami sunnitów oraz milicyjną grupą zwolenników szyitów, które rozpoczęły się na kilka tygodni przed podaniem możliwych wyników wyborów. Amnesty International apeluje to wszystkich przywódców politycznych, do wszystkich przywódców wspólnot religijnych oraz do innych wpływowych osób, aby wypowiadali się przeciwko dalszej przemocy, rozlewowi krwi oraz nadużyciom praw człowieka. Powinni również domagać się, aby wszyscy Irakijczycy mogli swobodnie i bez strachu decydować o losach swojego kraju poprzez korzystanie z prawa do głosowania.

  • Ochrona kandydatów oraz pracowników podczas wyborów.

Kandydaci, partie polityczne, aktywiści oraz pracownicy pracujący nad wyborami należą do osób najbardziej narażonych na porwania lub morderstwa w okresie przedwyborczym. Conajmniej dwóch kandydatów zostało zabitych. Soha -Abdul-Jarallah, kandydat na liście poprzedniego Premiera Iyad -Allawi została zastrzelona w Mosul dnia 7 lutego 2010 roku, gdy opuszczała dom należący do jednego z członków rodziny. W grudniu 2009 roku Sa-ud al–Issawi, arabski kandydat z ramienia sunnitów do Iraqi Unity Alliance (IUA), został zabity w wyniku wybuchu bomby magnetycznej przytwierdzonej do jego pojazdu. Wraz z nim śmierć poniosło jego dwóch ochroniarzy.
Safa -Abd al-Amir al-Khafaji, jedna z nauczycielek w żeńskiej szkole w bagdadzkim dystrykcie al-Ghadi, została postrzelona i poważnie raniona dnia 12 listopada 2009 roku przez niezindentyfikowanego strzelca. Zdarzenie miało miejsce wkrótce po ogłoszeniu przez nią kandydatury do Irakijskiej Parti Komunistycznej.
-Ali Mahmoud był pracownikiem Niezależnej Wysokiej Komisji Wyborczej, (ang. Independent High Electoral Comission, IHEC) jednostki odpowiedzialnej za nadzór nad wyborami. Dnia 17 grudnia 2009 roku został zastrzelony przed swoim domem w części Bagdadu al-Jadiriya.
9 kandydatów zostało zabitych podczas ostatnich wyborów do władz prowincji. W Mandali, w gubernatorstwie Diyala, dwóch pracowników zostało najpierw uprowadzonych a następnie zastrzelonych kilka godzin później. Kilku kandydatów zostało zabitych 15 grudnia 2005. Jednym z nich był przywódca Free Progressive Iraqi Party (pol. Wolnej Postępowej Parti Iraku) Mizhar al-Dulaimi, który został zastrzelony 13 grudnia podczas jednej ze swoich kampanii, mającej miejsce w centrum Ramadi.
Amnesty International nawołuje obecny rząd, wraz z IHEC oraz wszystkich przywódców partii politycznych do podjęcia działań w celu upewnienia się, by kandydaci oraz pracownicy byli dopuszczeni do wykonywania swoich działań w swobodzie i bez strachu. W stytuacjach, które bedą tego wymagać, powinna im być przydzielona odpowiednia ochrona.

  • Sprawozdanie z wyborów: bezpieczeństwo dziennikarzy.

Irak był w ostatnich latach jednym z najniebezpieczniejszych krajów na świecie dla dziennikarzy. Wielu stało się celem uprowadzeń, zamachów lub nadużyć. W 2008 roku conajmniej 16 dziennikarzy oraz pracowników mediów zostało zabitych. Natomiast w 2009 śmierć poniosły conajmniej cztery osoby.
Podczas wyborów prowincjalnych w 2009 roku, dziennikarze byli narażenia na napastowanie i aresztowania podczas zdawania relacji z wyborów. Niektórzy zostali aresztowani na wiele godzin, inni zostali zatrzymani przed wejściem do stanowisk wyborczych, na przykład w Faludży i w al-Hilla, które zostały oficjalnie akredytowane przez IHEC. W Mosulu Irakijscy żołnierze ostrzelali pojazdy dziennikarzy.
Przed i po wyborach do regionalnego parlamentu w Kurdystanie w lipcu 2009 roku, kilku dziennikarzy zostało zaatakowanych. W sród nich był Nebaz Goran, edytor niezależnego magazynu Jihan, który został zaatakowany w swoim biurze w Erbil przez trzech niezidentyfikowanych mężczyzn.
Zapobieganie reportażom z wyborów, nieuchronnie zwiększa ryzyko nadużycia oraz oszustwa, zarazem pozbawia obywateli ważnych informacji związanych z wyborami, o których mają prawo wiedzieć. Amnesty International wzywa wszystkich irackich przywódców politycznych do przestrzegania prawa do wolności wypowiedzi zawartego w art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (-Każdy ma prawo do wolności opinii i wyrażania opinii; prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów bez ingerencji i do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji-) oraz do utrzymania prawa wszystkich dziennikarzy do wykonywania ich zawodu bez przeszkód lub lęków przed prześladowaniem.

  • Zaangażowanie na rzecz ochrony i promocji praw człowieka.

Wszystkie partie polityczne oraz ich kandydaci muszą uznać, iż poszanowanie praw człowieka i prawa międzynarodowego jest ich podstawowym obowiązkiem. Jeżeli zostaną wybrani do pełnienia urzędu muszą również zobowiązać się do budowy pokoju, tolerancji i szacunku dla praw człowieka. Włącznie z utrzymaniem tych praw poprzez zobowiązanie się do zakończenia zatrzymań, tortur, nieuczciwych procesów, innego rodzaju złego traktowania oraz użycia kary śmierci i bezkarności dla osób odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka.
Muszą również zapewnić, że irackie ustawy są w pełni zgodne z prawem międzynarodowymi, w tym ustawy związane z prawami kobiet i egzekwowanie tych praw w praktyce, zgodnie ze zobowiązaniami jakie ponosi Irak wobec prawa międzynarodowego.
Partie polityczne, ich kandydaci oraz inne wpływowe osoby, w tym przywódcy wspólnot religijnych, muszą mówić otwarcie na temat potrzeby oraz ochrony praw dla osób najbardziej narażonych. Obejmuje to kobiety, które w dalszym ciągu podlegają różnym rodzajom przemocy i dyskryminacji, oraz inne osoby, które są celem prześladowań z powodu ich religi, koloru skóry lub orientacji seksualnej.
Od początku grudnia 2009 roku, wraz z rosnącymi emocjami dotyczącymi wyników wyborów z dnia 7 marca, conajmniej 14 członków należących do mniejszości chrześcijańskiej zostało zabitych w atakach w Mosul. Napływ ostatnich ataków bombowych wygląda na celową prowokację, której celem jest eskalacja konfliktu pomiędzy muzłumanami z dwóch ramion, szyitów i sunnitów.
Amnesty International domaga się od wszystkich Irakijczyków, w tym grup należacych do mniejszości etnicznych i religijnych, by czuli iż mogą oddać swój głos bez poczucia strachu przed naciskami lub zastraszeniami. Kobiety odgrywają kluczową rolę w tworzeniu oraz wspieraniu otwartej, nie związanej z żadną organizacją społeczności . W celu przeciwstawienia sie możliwym zagrożeniom dla kobiet, ONZ przyjęła rezolucję 1325, która zobowiązuję zwiększenie udziału kobiet w rozwiązywaniu konfliktów, tworzeniu warunków pokojowych oraz rozwoju i odnowy.

  • Zakończenie nadużyć przez grupy zbrojne.

Amnesty International domaga się od wszystkich grup zbrojnych natychmiastowego zaprzestania ataków na ludność cywilną. Wiele tego typu ataków jest zbrodniami przeciko ludzkości i zgodnie z prawem międzynarodowym są to najpoważniejsze przestępstwa. Zbrodnie tego typu nie mogą być w żaden sposób uzasadnione bez względu na okoliczności. Tym samym, osoby odpowiedzialne za te czyny powinny zostać ukarane.
Tysiące cywilów zostało zabitych w wyniku ataków i innych zamachów przeprowadzonych przez grupy zbrojne, w tym kobiety, dzieci oraz osoby należące do mniejszości narodowych. Setki, być może tysiące cywilów, zostało uprowadzonych, torturowanych oraz zabitych.
Wiele ataków bombowych w Iraku oraz pozostałe ataki na ludność cywilną zostały przeprowadzone przez Al Kaidę i jej sojuszników ze zbrojnych grup sunnitów. Inne ataki i nadużycia zostały popełnione przez siły milicji zbrojnej, niektóre z nich należą do partii politycznych szyitów, obecnie reprezentowanych w rządzie i parlamencie. Amnesty International nieustannie nawołuję do natychmiastowego rozwiązania tych sił zbrojnych. Wszystkie ataki na ludność cywilną muszą zostać niezwłocznie wstrzymane. Mieszkańcy Iraku muszą mieć prawo do bezpiecznego życia oraz do możliwości korzystania z praw człowieka w swobodzie i bez strachu.
Amnesty International wzywa wszystkich przywódców politycznych, aktywistów, przywódców grup religijnych, różnego rodzaju wspólnot, ludzi biznesu i innych wpływowych osób w Iraku do wypowiedzenia się w tej kwestii i do zobowiązania się do osiągnięcia wspólnego celu. /Koniec