Odpowiedź Zarządu na opinię KR II/2005

ODPOWIEDŹ NA OPINIĘ KOMISJI REWIZYJNEJ NR II/2005

 

  1. Komitet ds. strategii

 

Powołane ciało nie jest organem stowarzyszenia w rozumieniu Statutu, bowiem nie ma żadnych uprawnień. Przygotowany przez nie tekst nie będzie automatycznie strategią, przed przedstawieniem do aprobaty Walnemu Zgromadzeniu może być dowolnie zmieniony lub odrzucony przez Zarząd, który pozostaje odpowiedzialny za przygotowanie „ogólnego planu działania” (Art. 23 pkt l) Statutu). Uznanie Komitetu za organ Stowarzyszenia jednocześnie czyniłoby  nielegalnym  świetle Art. 28 Statutu Stowarzyszenia zgłoszenie kandydatur dwóch osób z aktualnego składu Komisji do Komitetu (co miało miejsce podczas posiedzenia Zarządu 6 listopada 2005).

Tworzenie komitetów przygotowujących strategię sekcji z działaczy i działaczek o szerokim i różnorodnym doświadczeniu jest praktyką stosowaną w wielu sekcjach Amnesty International. Głosowanie nad całością Komitetu, a nie nad poszczególnymi kandydatami pojedynczo miało na celu właśnie powołanie ciała o pożądanej różnorodności. Zaproponowane przez Komisję Rewizyjną rozwiązania powołanie Podkomitetu Zarządu nie zapewnia dostatecznej różnorodności. Co do drugiej propozycji – powołania struktury pośredniej – Zarząd pragnie przypomnieć, że w myśl Regulaminu Grup i Struktur Pośrednich Koordynatorzy struktur podlegają Dyrektorowi Stowarzyszenia – powołanie zespołu pracującego nad strategią na takich zasadach spowodowałoby uzależnienie ciała mającego myśleć strategicznie od Dyrektora kierującego bieżącą działalnością operacyjną.

Podsumowując, powołanie Komitetu jest elementem procesu konsultacyjnego, który Zarząd prowadzi i zamierza prowadzić przy przygotowywaniu decyzji znajdujących się w obszarze jego kompetencji i odpowiedzialności z różnymi osobami i na różnym poziomie sformalizowania. Zarząd nie zgadza się z interpretacją, w myśl której brak opisu określonej procedury konsultacyjnej w Regulaminie Zarządu wyklucza jej zastosowanie. Zarząd nie dostrzega, jaki sposób te czy inne konsultacje miałyby się sprzeniewierzać zasadzie samorządności ani innej ważnej wartości.

 

  1. Relacje Zarząd-Biuro

 

Zarządowi trudno się odnieść do tego punktu, gdyż nie odwołuje się on do konkretnych decyzji posiedzenia, którego dotyczy opinia.

Zarząd szanuje autonomię Dyrektor Stowarzyszenia w zakresie decyzji operacyjnych. Niestety jednak czasami musi się włączyć w decyzje operacyjne, gdy dotyczą one spraw, co do których nie udało się dotychczas wypracować jasnych reguł postępowania, na podstawie których Dyrektor stowarzyszenia mogłaby je rozstrzygać (np. brak takich reguł dla uczestnictwa w demonstracjach i podpisywania petycji inicjowanych przez inne organizacje). Odnośnie poleceń służbowych – Zarząd nie kieruje poleceń dotyczących spraw jednostkowych, natomiast czuje się władny do skierowania takiego polecenia dla skorygowania trwałej praktyki, jak również w przypadkach, gdy zachodzi obawa  nieosiągnięcia celów strategicznych, celów planu operacyjnego lub budżetu. Zarząd kieruje polecenia za pośrednictwem Dyrektor Stowarzyszenia.

 

(…)

 

 

Ponadto, Zarząd czuje, że jest potrzebny dialog dotyczący relacji między nami a Komisją Rewizyjną. Jesteśmy otwarci na ten dialog i mamy nadzieję, że rozpoczniemy go na najbliższym posiedzeniu Zarządu 7 stycznia.

Tematy