Odpowiedź Zarządu na Opnię KR III / 2006

Odpowiedź na opinię Komisji Rewizyjnej nr III/2006

 

Zarząd nie podziela zdania Komisji Rewizyjnej wyrażonej w opinii nr III/2006. Komisja Rewizyjna nie przedstawiła prawnego uzasadnienia swojej opinii, a Zarząd nie widzi takiego uzasadnienia w Statucie.

Statut nie tworzy hierarchii źródeł prawa, wedle której plan operacyjny na rok C przedstawiany Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia w roku B musi być oparty na strategii uchwalonej w roku A.  Statut nie używa w ogóle wyrażeń „strategia” i „plan operacyjny”; stanowi tylko, że Walne Zgromadzenie uchwala „ogólny plan działania i projekt budżetu”. Nie jest to sformułowanie jasne, ale z pewnością nie ma w nim nic o dwóch rodzajach planów, z czego można wysnuć wniosek że:

a)       albo strategia i plan operacyjny razem tworzą „ogólny plan działania”, o którym mówi Statut, a więc muszą być ze sobą spójne,

b)       albo jeden z tych planów nie należy do właściwości Walnego Zgromadzenia (w niektórych sekcjach Walne Zgromadzenie nie zatwierdza w ogóle planu operacyjnego).

Zarząd przychyla się do tej pierwszej interpretacji i dlatego prezentuje dwa wzajemnie spójne dokumenty – Strategię 2007-2010 i oparty na niej Plan Operacyjny 2007.

 

Według Zarządu przyjęcie interpretacji Komisji Rewizyjnej groziłoby zbytnim rozciągnięciem w czasie procesu planowania, co osłabiłoby nasze zdolności reagowania na problemy praw człowieka na świecie, a tym samym skuteczność oraz opóźniałoby wdrażanie przez sekcję planów strategicznych uchwalanych na poziomie międzynarodowym.

 

 

Tematy