Pekin+10: Żadnych odstępstw od prawa

Część kampanii Amnesty International -Stop Przemocy Wobec Kobiet- (SVAW) ujawniła, że prawa człowieka kobiet są w dalszym ciągu poważnie naruszane mimo zobowiązań rządu do ich promowania i chronienia. Amnesty International wydaje dzisiaj raport pt. -Nie ma odwrotu-, w którym organizacja zwraca uwagę na pogwałcanie praw człowieka kobiet w wielu krajach, jak również nalega, aby władze podjęły natychmiastowe działania w celu zakończenia tych nadużyć i pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich sprawców.
-Rządy muszą być pociągane do odpowiedzialności i nie mogą wycofywać się z podjętych wcześniej zobowiązań- – mówi Hilary Fisher, dyrektorka kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet.
Sesja CSW, rozpoczynająca się 28 lutego, będzie obejmować przegląd i ocenę postępu władz w wprowadzeniu Deklaracji Pekińskiej i pekińskiej Platformy Działania (PfA), przyjętych w Pekinie, we wrześniu 1995 r. na IV Światowej Konferencji ONZ ds. Kobiet. Przegląd ten będzie się również skupiał na ocenie procesu wprowadzenia w życie na obszarze całego kraju tych wszystkich dokumentów oraz dokumentów będących dorobkiem piątej Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego w 2000 r.
Amnesty International wraz z innymi organizacjami pozarządowymi w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, wzywa władze do publicznego potwierdzenia wszystkich trzech dokumentów dotyczących praw człowieka oraz do zobowiązania się do pełnego i natychmiastowego wdrożenia ich na terenie całego kraju. Organizacje nawołują także do podkreślenia ścisłego związku między respektowaniem praw człowieka kobiet a realizacją Deklaracji Milenijnej i Milenijnych Celów Rozwoju (MDG). To przekonujące wezwanie lokalnej społeczności do władz w postaci ogólnie przyjętego listu, jest dostępne na stronie: http://www.peacewomen.org/un/Beijing10%20/SignOnLetterB10.html
W porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, Amnesty International będzie organizatorką spotkań poza sesją CSW, łącznie z warsztatem dla działaczy i działaczek na temat należytej staranności, spotkaniem w sprawie dyskryminującym ustawodawstwem i trzecim spotkaniem z organizacją partnerską Oxfam i IANSA (International Action Network on Small Arms), dotyczącym wydanego w Johanesburgu przez SVAW i kampanię Broń Kontrolowana raportu pt.: -Wpływ broni na życie kobiet-. Raport ten pokazuje jak niewspółmiernie wysoka cenę muszą płacić kobiety za nieuregulowany, a przynoszący miliardowe zyski handel bronią strzelecką.
Pełna wersja raportu: No turning back – full implementation of women’s human rights: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR410022005
Tło wydarzeń
W czerwcu 2000 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ zwołane na Specjalnej Sesji, dokonało przeglądu postępu wprowadzenia Deklaracji Pekińskiej i pekińskiej Platformy Działania oraz przeszkód pozostających na jej drodze. Amnesty International i inne organizacje pozarządowe zaniepokoiły się zastojem w procesie respektowania praw człowieka kobiet ujawnionym przez Specjalna Sesję i inne fora międzynarodowe, jak np. Światową Konferencję Praw Człowieka. Niektóre państwa zakwestionowały podstawową zasadę, że prawa kobiet są prawami człowieka. Kraje te poddają w wątpliwość konsekwencję w chronieniu praw człowieka kobiet. Udało się im również usunąć wzmianki o prawach człowieka z dokumentów spisanych na sesji.

Tematy