Pilna Akcja Białoruś: Obdżektor skazany na 3 miesiące więzienia.

1 lutego Sąd Rejonowy w Mińsku skazał 21-letniego Ivana Mikhailau na 3 miesiące więzienia za odmowę pełnienia służby wojskowej.
Iwana aresztowano 15 grudnia w mieście Soligorsk (———) na południe od Mińska. Przetrzymywano go w areszcie w mieście Żodzino (—-i–) 50km na wschód od Mińska. Pobyt w areszcie zaliczono mu na poczet odbywania kary. Po wyroku nadal przebywa w tym samym zakładzie.
Jego prawnik poinformował Amnesty International, że jego rodzina zamierza odwoływać się od wyroku.
Ivan Mikhailau otrzymał wezwanie do wojska w grudniu 2008 r. Nie zgodził się na pełnienie służby ze względu na poglądy religijne – jest Żydem mesjanistycznym i nie może nosić broni. Starał się o skierowanie do służby zastępczej lub przeniesienie do rezerwy, ale jego wnioski zostały odrzucone. Choć białoruska konstytucja daje każdemu obywatelowi prawo do odbywania służby zastępczej o charakterze cywilnym, żadnej takiej służby dotąd nie zorganizowano.
PROSIMY O PISANIE APELI w jęz. białoruskim, rosyjskim lub ojczystym, w których:
– zaapelują Państwo o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Ivana Mikhailau;
– zaapelują Państwo, by Ivan Mikhailau i inni obdżektorzy zostali zwolnieni z obowiązku służby wojskowej lub by pozwolono im zaczekać, aż zostanie zorganizowana służba zastępcza w cywilu;
– zaapelują Państwo o uchwalenie ustawodawstwa, które zapewni rzeczywistą cywilną alternatywę dla służby wojskowej, nie mającą charakteru karnego, w zgodzie z zapisami białoruskiej konstytucji;
– przypomną Państwo, że Białoruś jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który zobowiązuje do uznania prawa do odmowy służby wojskowej z powodów światopoglądowych;
PROSIMY WYSYŁAĆ APELE PRZED 15 MARCA DO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:
– Prezydenta
Alyaksandr Lukashenka 
Ul. Karla Marxa 38
220016 Minsk 
Belarus 
Faks: +375 17 226 06 10
Email za pośrednictwem strony http://www.president.gov.by/en/press10650.html 
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie
– Ministra Obrony Narodowej
Yurii Zhadobin
Kommunisticheskaya str. 1 
220034 Minsk
Belarus 
Fax: +375 17 297 15 36
Email: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
W KOPII DO:
– Prokuratora Generalnego
Grigory Alekseevich 
Ul. Internatsionalnaya 22
220050 g. Minsk     
Belarus 
Faks: +375 17 226 42 52
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze
– Ambasady Republiki Białoruś
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
Faks: 022 742 09 80
Email: [email protected]
INFORMACJE DODATKOWE
Służba wojskowa na Białorusi jest obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn między 18 a 27 rokiem życia.
Choć art. 57 białoruskiej konstytucji daje każdemu obywatelowi prawo do odbywania służby zastępczej o charakterze cywilnym, żadnej takiej służby dotąd nie zorganizowano.
Według relacji jego prawnika, po otrzymaniu wezwania w grudniu 2008 r. Iwan poinformował miński rejon wojskowy o swojej odmowie pełnienia służby wojskowej z powodów religijnych i poprosił o skierowanie go do cywilnej służby zastępczej. W styczniu 2009 r. jego wniosek został odrzucony z uzasadnieniem, że taka służba nie istnieje. Iwan podjął kolejną próbę, tym razem wnioskując o zamianę służby wojskowej na służbę w rezerwach. Ten wniosek także odrzucono – w czerwcu 2009 r. Wkrótce potem władze przydzieliły Iwana do służby wojskowej w pełnym wymiarze.
Prawo do odmowy odbywania służby wojskowej z powodów światopoglądowych jest nieodłącznie związane z prawem do wolności myśli, sumienia i wyznania, zapisanym w art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Białoruś jest sygnatariuszem.
Komitet Praw Człowieka (ciało odpowiedzialne za monitorowanie przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych) rozpatrywał w listopadzie 2006 r. analogiczny przypadek dot. Korei i uznał, że ściganie i skazanie dwóch obdżektorów przy braku cywilnej alternatywy dla obowiązkowej służby wojskowej stanowiło naruszenie ww. artykułu Paktu (komunikaty nr 1321/2004 i 1322/2004).
Amnesty International uznaje za obdżektora każdą osobę, która ze względu na swoje sumienie lub głębokie przekonanie odmawia odbycia służby w siłach zbrojnych lub innego bezpośredniego lub pośredniego udziału w wojnach i innych konfliktach zbrojnych. Amnesty International za obdżektora uznaje także taką osobę, która nie będąc przeciwna prowadzeniu wojen w ogóle, odmawia udziału w konkretnej wojnie, nie zgadzając się z jej celami lub sposobem prowadzenia. Amnesty International uznaje obdżektora za więźnia sumienia, jeśli został zatrzymany lub uwięziony jedynie w rezultacie odmówienia mu prawa do zarejestrowania się jako obdżektor i odbycia służby zastępczej. Amnesty International uznaje obdżektora za więźnia sumienia także w przypadku skazania za dezercję, jeśli przed samowolnym opuszczeniem jednostki podjął próbę uzyskania zwolnienia z armii z powodów światopoglądowych.
Kontynuacja pilnej akcji nr 23/10 (EUR 49/001/2010)
Tłumaczenie: Marcin Natorski