PILNA AKCJA IRAN: Ali Nejati na wolności, ale z wyrokiem. Inni działacze także skazani.

Bohater pilnej akcji nr 66/09, działacz związkowy Ali Nejati został zwolniony za kaucją 14 kwietnia, po ponad 5 tygodniach od zatrzymania (miało ono miejsce 8 marca). Tydzień wcześniej pracownicy z jego zakładu zorganizowali strajk, umieszczając wśród postulatów także żądanie uwolnienia Nejatiego. Na całym świecie organizowano akcje solidarnościowe. Poza Amnesty International do kampanii włączyły się związki zawodowe (w Polsce NSZZ -Solidarność-, zob. apel Komisji Krajowej, linki u dołu strony), ich międzynarodowe zrzeszenia (Międzynarodowa Konferencja Związków Zawodowych) i inne organizacje pozarządowe.
Tego samego dnia prawnik Nejatiego poinformował BBC, że jego klient i czterej inni liderzy Związku Zawodowego HTSCC (Jalil Ahmadi, Fereydoun Nikufar, Qorban Alipour, Mohammad Haydari Mehr) zostali skazani za -szerzenie propagandy antysystemowej- na kary od 4 do 6 miesięcy pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia działalności związkowej przez 3 lata (w tym zakaz uczestniczenia w wyborach). Amnesty International nie wie, czy oprócz tego na Nejatim ciążą jeszcze jakieś zarzuty.
Nikt z piątki skazanych nie jest obecnie więziony. Przysługuje im prawo odwołania od wyroku w terminie 20 dni od powiadomienia ich o nim. Jeśli którykolwiek z nich trafi do więzienia z powodu prowadzenia pokojowej działalności związkowej, Amnesty International uzna go za więźnia sumienia, wzywając do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
Ali Nejati jest jednym z przywódców związku zawodowego w Kompanii Cukrowej Haft Tapeh (Haft Tapeh Sugar Cane Company, HTSCC). Podobno 20 grudnia ub. r. oskarżono go o -działanie na szkodę bezpieczeństwa narodowego- i -rozpowszechnianie antyrządowej propagandy- w związku z wywiadami, których on i inni członkowie władz związku (w tym wymienieni powyżej) udzielili zagranicznej prasie w trakcie ubiegłorocznych pierwszomajowych protestów. Protesty te były spowodowane notorycznym opóźnianiem przez HTSCC wypłaty pensji, nieraz aż do 5 miesięcy, a także innymi przypadkami łamania praw pracowniczych. Już 20 maja 2008 r. Ali Nejati został wezwany do sądu w Shoush, w prowincji Khuzestan. W jego procesie były dwie rozprawy: 17 i 23 lutego.
TŁO SPRAWY
Irańskie ustawodawstwo pracy przewiduje możliwość tworzenia Islamskich Rad Pracowniczych w zakładach liczących powyżej 50 pracowników. Nie wolno tworzyć żadnych innych organizacji. Zakres kompetencji IRP nie obejmuje jednak interweniowania w przypadkach niedotrzymywania przez pracodawcę uzgodnionych warunków pracy i płacy. Osoby ubiegające się o kierownicze stanowiska w IRP muszą być zatwierdzone przez władze, które stosują przy tym dyskryminujące kryteria znane jako gozinesh.
W ubiegłym roku ponad 1900 pracowników HTSCC opowiedziało się za rozwiązaniem Islamskiej Rady Pracowniczej w zakładzie i powołaniem niezależnego związku zawodowego. Powstał on 22 października, będąc zaledwie drugim niezależnym związkiem zawodowym powołanym do życia w Iranie po rewolucji. Przed rewolucją zakład miał niezależny związek zawodowy od 1973 r., ale na początku lat osiemdziesiątych nowe władze nakazały go rozwiązać, gdyż tworzenie wolnych i niezależnych związków zawodowych zostało zakazane. Wybory do władz obecnego związku, które miały miejsce 22 października, nie uzyskały pozwolenia ministra pracy. Ani ministerstwo pracy, ani też ministerstwa przemysłu i wywiadu, nie przyjmują do wiadomości powołania niezależnego związku zawodowego. Naraża to jego działaczy na postępowanie karne.
Iran jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego art. 22 (1) głosi: -Każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swych interesów.-
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku perskim, angielskim, arabskim lub swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– wezwą Państwo władze, by zrezygnowały z zamiaru uwięzienia tych pięciu działaczy (prosimy wymienić i podkreślić w tekście ich nazwiska, koniecznie w mianowniku, bez polskich końcówek fleksyjnych), gdyż jeśli znajdą się w więzieniu z powodu prowadzenia pokojowej działalności związkowej będą więźniami sumienia; 
– poproszą Państwo władze o przeprowadzenie rewizji wyroków wydanych wobec tych działaczy i uchylenie ich;
– przypomną Państwo, że jako strona Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych Iran ma obowiązek chronić prawo do wolności stowarzyszania się, w tym do zakładania i wstępowania do związków zawodowych.
ADRESACI APELI
Zwierzchnik Sądownictwa / Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
c/o Director, Judiciary Public Relations and Information Office
Ardeshir Sadiq
Judiciary Public Relations and Information Office
No. 57, Pasteur St., corner of Khosh Zaban Avenue
Tehran, Iran
Email:   [email protected] (w temacie: FAO Ayatollah Shahroudi)
Nagłówek:  Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Pracy i Spraw Społecznych / Minister of Labour and Social Affairs
Mohammad Jahromi
Ministry of Labour
Azadi Avenue
T Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:   [email protected] (In the subject line write: FAO Dr Mohammad Jahromi, Minister) 
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
KOPIE DO
Prezydent / President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax:   + 98 21 6 649 5880
Email:    przez stronę: http://www.president.ir/email/
Dyrektor Głównego Urzędu ds. Praw Człowieka / Director, Human Rights Headquarters of Iran
Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri
Tehran 1316814737, Iran
Fax:   +98 21 3390 4986 (prosimy próbować do skutku)
Email:  [email protected] (w temacie: FAO Javad Larijani)
Nagłówek: Szanowny Panie / Dear Mr Larijani
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: [email protected]
Prosimy wysyłać apele najpóźniej do 5 czerwca.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
Kontynuacja pilnej akcji nr 66/09.
AI Index: MDE 13/037/2009