PILNA AKCJA: Kolejne wysiedlenia Romów w Baia Mare

Wiosną i latem 2012 władze miejskie Baia Mare usunęły siłą około połowy mieszkańców osiedla Craica. Wysiedlone rodziny umieszczono w nienadających się do zamieszkania budynkach dawnych zakładów chemicznych CUPROM. Po eksmisjach z 2012 roku w osiedlu Craica pozostało około 500 mieszkańców.

bai_amare_craica_family

Rodzina romska w Craicy, Baia Mare.

2 sierpnia 2013 30 rodzin otrzymało wydane przez policję nakazy wyburzenia. W treści dokumentów miejscowe władze informują mieszkańców, że budynki nie posiadają wymaganych prawem zezwoleń i mają zostać zburzone do 5 sierpnia. W przeciwnym razie wyburzenia przeprowadzą miejscowe władze. Według niepotwierdzonych informacji mieszkańców uprzedzono również, że jeśli sami zburzą budynki będą mieli możliwość wznieść nowe w innej części osiedla Craica. Trzy rodziny zdecydowały się wykonać nakaz i zburzyły budowle. 5 sierpnia rano w Craicy zjawiły się buldożery i zburzyły 15 domów. Ich mieszkańcy jak do tej pory nie otrzymali żadnych lokali zastępczych.
Mieszkańcy Craicy od trzech lat żyją w strachu przed przymusowymi wysiedleńcami i wyburzeniami, które pozostawią ich bez dachu nad głową. Miejscowe władze jak do tej pory nie okazały żadnego poszanowania prawa do odpowiedniego mieszkania – w tym prawa do ochrony przed przymusowym wysiedleniem – w stosunku do zamieszkałych w Craicy Romów. Władze centralne nie podejmują działań zapewniających zamieszkałym w Baia Mare obywatelom pochodzenia romskiego ochrony przed przymusowymi wysiedleniami ani też działań zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych naruszeń praw człowieka.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku angielskim, rumuńskim lub własnym:

  • Wzywających lokalne władze Baia Mare do natychmiastowego powstrzymania wysiedleń i wyburzania domów mieszkańców Craicy, oraz do zapewnienia lokali zastępczych już wysiedlonym;
  • Przypominających władzom Baia Mare, że jakiekolwiek wysiedlenia mieszkańców Craicy mogą być realizowane jedynie po wykorzystaniu wszystkich innych możliwości, przy poszanowaniu międzynarodowych standardów praw człowieka;
  • Wzywających władze Baia Mare do wstrzymania wysiedleń aż do przeprowadzenia autentycznych konsultacji z mieszkańcami w celu uzgodnienia realistycznych alternatyw dla wysiedleń oraz nowych warunków mieszkaniowych, oraz do czasu zapewnienia właściwych lokali zastępczych każdej zainteresowanej osobie, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka.

Apele prosimy wysyłać do dnia 15 września na adres:
Burmistrz Baia Mare
Catalin Chereches
Primaria Municipiului Baia Mare
Str. Gh. Sincai nr. 37, etaj 1, cam. 9
Baia Mare, Rumunia
Fax: + 40 262 212 332
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Burmistrzu / Dear Mayor
Premier
Victor Ponta
Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1
Sector 1, Bucuresti, Rumunia
Fax: + 40 213 13 98 46
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Premierze / Dear Prime Minister
Z kopią do:
Prefect of Maramures
Anton Rohian
Institutia Prefectului-Judetul Maramures
Str. Gheorghe Sincai nr. 46
430311, Baia Mare, Romania
Fax: + 40 262 213241
Email: [email protected]
Apele można również przesyłać za pośrednictwem ambasady Rumunii w Polsce:

Ambasador Rumunii
Ovidiu Dranga
ul. F. Chopina 10
00-559 Warszawa
Fax: +48 22 628 52 64
E-mail: [email protected]
 
Informacje dodatkowe
Craica jest jednym z największych nieformalnych osiedli romskich w Baia Mare. Przedstawiciele Amnesty International wielokrotnie już odwiedzali Baia Mare od grudnia 2010.
Władze Baia Mare po raz pierwszy ogłosiły plany wysiedlenia setek Romów z Craicy i innych osiedli w mieście w lipcu 2010. Ówczesny wice-burmistrz ogłosił plan przesiedlenia ich mieszkańców na tereny przemysłowe na obrzeżach Baia Mare, przy jednoczesnym braku gwarancji prawnych zapewniających dotrzymanie międzynarodowych standardów praw człowieka. W sierpniu 2011 obecny burmistrz Baia Mare ogłosił plan wysiedlenia z czterech lokalizacji w mieście setek Romów oraz innych osób o niskim statusie społecznym, które nie były zarejestrowane jako mieszkańcy Baia Mare, i przesiedlenia ich w miejsce pochodzenia. Plan spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, ale również ambasady USA w Bukareszcie. W obydwu przypadkach opisane powyżej plany zarzucono.
W maju i czerwcu 2012 miasto Baia Mare przymusowo usunęło około 500 mieszkańców Craicy i przesiedliło ich do nieprzystosowanych budynków byłych zakładów chemicznych CUPRUM. Pozostałe osoby (około 500) nadal mieszkały w Craicy. 2 sierpnia 30 rodzin otrzymało nakazy wyburzenia budynków, wydane przez miejscową policję. W treści dokumentów miejscowe władze poinformowały mieszkańców, że budynki nie posiadają wymaganych prawem zezwoleń i mają zostać zburzone do 5 sierpnia. W przeciwnym razie wyburzenia przeprowadzą miejscowe władze. Według niepotwierdzonych informacji mieszkańców uprzedzono również, że jeśli sami zburzą budynki będą mieli możliwość wznieść nowe w innej części osiedla Craica. Trzy rodziny zdecydowały się wykonać nakaz i zburzyły budowle. 5 sierpnia rano w Craicy zjawiły się buldożery i zburzyły 15 domów. Ich mieszkańcy jak do tej pory nie otrzymali żadnych lokali zastępczych.
Amnesty International wyraża głęboki niepokój w związku z najnowszymi wysiedleniami, które wobec braku zabezpieczeń prawnych stanowią wysiedlenia przymusowe, zakazane prawem międzynarodowym. Europejski Trybunał Praw Człowieka 24 kwietnia 2012 wydał kluczową decyzję w sprawie usunięcia społeczności romskiej w Bułgarii z zajmowanych przez nią terenów, uznając je za bezprawne. Trybunał podkreślił, że w sytuacji gdy społeczność zamieszkuje w danym miejscu od lat, władze nie mogą traktować jej przypadku jak innych “rutynowych decyzji o eksmisji … z bezprawnie zajmowanej nieruchomości”. Przeciwnie, władze muszą wykazać że decyzja o wysiedleniu jest “proporcjonalna” do celu, któremu ma służyć. Władze muszą również uwzględnić ryzyko bezdomności osób, których wysiedlenie dotyczy.
Rumunia jest stroną szeregu regionalnych i międzynarodowych porozumień chroniących prawa człowieka, które wymagają wprost zakazu, powstrzymania się i zapobiegania przymusowym wysiedleniom. Do porozumień tych należą Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturowych, Konwencja Praw Dziecka, Międzynarodowa Konwencja o Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji. Komitet ds. praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych ONZ podkreśla w Komentarzu ogólnym nr 7, że wysiedlenia stanowią ostatnią instancję, po którą sięgać można dopiero po wyczerpaniu alternatyw.
Nawet w przypadku, gdy wysiedlenie zostanie uznane za usprawiedliwione, jego realizacja musi odbyć się z zachowaniem określonych wymogów proceduralnych, oraz za wyrównaniem wszelkich strat i przy zapewnieniu odpowiednich lokali zastępczych dla wszystkich osób, których wysiedlenie dotyczy.
Inne działania Amnesty International związane z przymusowymi wysiedleniami Romów w Rumunii:
http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7914.html
Inne działania Amnesty International związane z przymusowymi wysiedleniami Romów w Polsce:
http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7894.html
Poniżej pobrać można Raport: Zepchnięci na margines: pięć opowieści o przymusowych wysiedleniach. Raport dostępny jest w języku angielskim.