PILNA AKCJA NR 102/08 ? BUŁGARIA ? przymusowa deportacja / zagrożenie torturami lub znęcaniem się

Bułgarskie władze przygotowują się do przymusowego wydalenia Saida Kadzoeva do Federacji Rosyjskiej, gdzie istnieje poważne ryzyko poddania go torturom lub innym formom znęcania się. Jeśli Said Kadzoev zostanie przymusowo wydalony, Bułgaria naruszy swoje zobowiązania wynikające z Konwencji ONZ ws. Statusu Uchodźców, Konwencji ONZ przeciwko Torturom, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które w szczególności zakazują wydalania kogokolwiek do kraju, w którym grożą mu tortury.
Said Kadzoev jest obywatelem rosyjskim narodowości czeczeńskiej, który przybył do Bułgarii w  październiku 2006 roku poszukując azylu. Został jednak zatrzymany na granicy bułgarskiej, ponieważ posiadał tylko dokumenty czeczeńskie zamiast uznawanych za granicą dokumentów rosyjskich. Bułgarska straż graniczna natychmiast zatrzymała go i wydała decyzję o jego deportacji.
Said Kadzoev jest przetrzymywany w Specjalnym Centrum Tymczasowego Pobytu dla Cudzoziemców (SCTAF) w miejscowości Busmantsi (nieopodal Sofii) od 1 listopada 2006 r. Od 28 maja 2007 r. do 2 kwietnia br. przebywał w pojedynczej celi – władze nie wyjaśniły z jakiego powodu. W trakcie przetrzymywania w odosobnieniu podobno był bity przez personel SCTAF. W tym też okresie w jego organizmie rozwinęły się kamienie żółciowe, dolegliwość sprawiająca silny ból. Mimo tego, że lekarz zalecił operacyjnie usunięcie kamieni, Said Kadzoev otrzymywał jedynie środki przeciwbólowe i to rzadziej niż ich potrzebował.
Said Kadzoev twierdzi, że był wcześniej przetrzymywany i torturowany przez rosyjską policję. Zeznał, że w 1998 r. był więziony przez cztery miesiące za brak rosyjskiego dowodu osobistego. W październiku 2002 r. został zatrzymany na 5 miesięcy przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) w Moskwie, która torturowała go w celu wymuszenia na nim -przyznania się- do udziału w ataku terrorystycznym na rosyjską bazę lotnictwa wojskowego. Said Kadzoev zaprzecza tym zarzutom. Przez te 5 miesięcy był oficjalnie uznany za -zaginionego- i przetrzymywano go bez kontaktu ze światem. Oprócz tego, po konflikcie z lokalnymi władzami czeczeńskimi jego dom został spalony w sierpniu 2006 r. Wtedy Said Kadzoev opuścił Czeczenię.
Jego wniosek o przyznanie azylu nie został zarejestrowany przez Bułgarską Państwową Agencje ds. Uchodźców przez parę miesięcy. Uczyniono to dopiero 31 maja 2007 r. po to tylko, żeby odrzucić go zaledwie 4 dni później. Sofijski sąd odrzucił apelację Kadzoeva w tej sprawie w październiku tego samego roku. W grudniu Kadzoev złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Nakaz deportacji wobec jego osoby został zatwierdzony prze regionalny sąd w mieście Yambol 15 marca 2007 r. i podtrzymany przez Naczelny Sąd Administracyjny 17 kwietnia 2008 r. Prawnicy Kadzoeva nie mają dostępu do dokumentów, które bułgarskie władze przedstawiły w tej sprawie sądowi. Kadzoev wnioskuje obecnie do ETPC o zastosowanie środków tymczasowych.
Amnesty International i inne organizacje obrony praw człowieka zajmowały się w ostatnich latach wieloma sprawami, w których Czeczeni byli oskarżani i skazywani za działalność związaną z terroryzmem na podstawie -przyznania się do winy- bądź zeznań uzyskanych podczas tortur.
TŁO WYDARZEŃ
Wielu Czeczenów było przypuszczalnie torturowanych lub poddanych innym formom znęcania przez siły bezpieczeństwa w celu uzyskania -przyznania się do winy-. Czeczeński Rzecznik Praw Człowieka Nurdi Nukhazhiev poinformował w marcu 2007 roku, że jego biuro otrzymuje wiele zażaleń na -nielegalne metody śledcze-. Do tej pory niewiele śledztw w sprawie stosowania tortur przez rosyjskich funkcjonariuszy państwowych zakończyło się postawieniem zarzutów, co tworzy klimat bezkarności w tym regionie. Komitet Rady Europy ds. Przeciwdziałania Torturom (CPT), Komitet Praw Człowieka ONZ i Komitet ONZ przeciwko Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CAT) wielokrotnie publicznie wyrażały poważne zaniepokojenie w związku z torturami, złym traktowaniem i bezprawnym zatrzymywaniem, dokonywanym przez funkcjonariuszy państwowych w Czeczenii. Wyżej wymienione instytucje stwierdzały, że śledztwa w sprawach tortur, innych form znęcania się i bezprawnego przetrzymywania rzadko kiedy są skuteczne, co przyczynia się do klimatu bezkarności. Stwierdzały też, że rosyjskie władze nie zareagowały odpowiednio na ich obawy.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim, bułgarskim lub ojczystym:
– wzywających władze, by nie deportowały Saida Kadzoeva do Rosji, gdzie grożą mu poważne naruszenia prawa człowieka, nie wyłączając tortur i innych form znęcania się;
– wzywających władze Bułgarii do niezwłocznego zapewnienia Saidowi Kadzoevowi właściwej opieki medycznej, stosownej do dolegliwości, na którą cierpi;
– apelujących o jego natychmiastowe uwolnienie, jako że jest on przetrzymywany już od 17 miesięcy, z czego ponad 10 miesięcy spędził w pojedynczej celi;
– przypominających, że Bułgaria, jako strona Konwencji ONZ ws. Statusu Uchodźców, Konwencji ONZ przeciwko Torturom i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zobowiązana jest do respektowania absolutnego zakazu wydalania kogokolwiek do kraju, w którym może on być poddany torturom lub innym formom znęcania się.
ADRESACI APELI:
Premier
Mr Sergei STANISHEV
Council of Ministers of the Republic of Bulgaria
1194 Sofia, 1 Dondukov Blvd
Bulgaria / Bułgaria
Faks: +359 2 980 2056
Email: [email protected]#
Nagłówek: Dear Prime Minister / Szanowny Panie Premierze
Minister Spraw Wewnętrznych
Mihail Raykov MIKOV
Minister of the Interior
29, 6th September Str.
1000 Sofia
Bulgaria / Bułgaria
Faks: +359 2 987 7967
Email: [email protected] 
Nagłówek: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze
Dyrektor Generalny Dyrektoriatu Migracyjnego
Mr Stefan Vasilev HRISTOV
48 Knyaginya Maria Louiza Blvd.
1202  Sofia
Bulgaria / Bułgaria
Faks: +359 2 982 37 75
Email: [email protected]
Nagłówek: Dear General Director / Szanowny Panie Dyrektorze
Przewodniczący Komitetu Praw Człowieka i Spraw Wyznaniowych Bułgarskiego Parlamentu
Mr Ognian Stefanov GERDJKOV
2 Narodno sabranie Square
Sofia 1169
Bulgaria / Bułgaria
Faks: + 359 2 987 88 59
Nagłówek: Dear Chairman / Szanowny Panie Przewodniczący
KOPIE DO:
Ambasada Republiki Bułgarii
al. Ujazdowskie 33/35
00-540 Warszawa
Faks: 022 628 22 71
Email: [email protected]
W przypadku wysyłania apeli po 30 maja 2008 prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji ([email protected]).
Tłumaczenie: Jacek Gorycki
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
Oryginał akcji ukazał się: 18 kwietnia 2008
Indeks: AI: EUR 15/001/2008

Tematy