Polska w ogniu krzyżowych pytań o przestrzeganie praw człowieka

W poniedziałek, 4 czerwca, grupa robocza Rady Praw Człowieka ONZ przyjęła raport na temat Polski w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka (UPR – Universla Periodic Review). Raport obejmuje informacje przedstawione przez Polskę oraz rekomendacje i pytania zadane przez inne kraje podczas specjalnej sesji, która odbyła się 30 maja.
Przedstawione rekomendacje i zalecenia dotyczą między innymi:

 • wzmocnienia środków w celu lepszej prewencji przestępstw o charakterze rasistowskim, mowy nienawiści oraz dyskryminacji takich grup jak Muzułmanie, Romowie i osoby pochodzenia afrykańskiego;
 • zmniejszenia antysemityzmu oraz dyskryminacji mniejszości etnicznych;
 • promocji równego traktowania i tolerancji, poprzez kampanie zwiększające świadomość oraz kampanie edukacyjne;
 • zapewnienia, że geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe mogą cieszyć się pełnią swoich praw;
 • wprowadzenia do polskiego prawa możliwości zawierania związków partnerskich;
 • zmiany artykułu 212 Kodeksu Karnego dotyczącego zniesławienia;
 • zapewnienia, że biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ma zapewnione odpowiednie fundusze w celu realizacji zadać związanych z równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji;
 • podpisania i ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej ochrony praw pracowników migrujących i członków ich rodzi;
 • ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz protokołu dodatkowego do tej konwencji;
 • zapewnienia, że kobiety mają dostęp do aborcji zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny;
 • podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
 • ratyfikacji drugiego protokołu dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
 • ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o Ochronie Wszystkich Osób przed Przymusowymi Zaginięciami
 • zapewnienia większej transparentności śledztwa dotyczącego zaangażowania w amerykański program nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA;
 • zapewnienia, że każda osoba może w pełni korzystać z prawa do opieki zdrowotnej;
 • zapewnienia pełnego dostępu do edukacji, w tym przede wszystkim dzieciom romskim.

Kliknij tutaj aby przeczytać raport dotyczący Polski (ang.)
Więcej na temat Powszechnego Przeglądu Okresowego dotyczącego Polski można znaleźć na:
Polska pod lupą Rady Praw Człowieka ONZ
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR
Sesję Rady Praw Człowieka dotyczącą Polski można obejrzeć tutaj:
UPR Report of Poland, 13th Universal Periodic Review