Projekt Deklaracji Praw Ludów Tubylczych

Tło wydarzeń

 

Ludy Tubylcze Afryki, Azji, Europy i obu Ameryk potrzebują natychmiast silnej i efektywnej ochrany ich praw.

 

Dziesięć lat temu eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) – Grupa Robocza do Spraw Ludów Tubylczych, oraz jej organ nadrzędny – Podkomisja ONZ do Spraw Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości (teraz nazywana Podkomisją ONZ ds. Popierania i Ochrony Praw Człowieka) zaproponowała nowy międzynarodowy standard praw człowieka, uwzględniający zagrożenia, z jakimi spotyka się ludność autochtoniczna na całym świecie. Tego samego roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało przyjęcie tej Deklaracji za jeden z najważniejszych celów Międzynarodowej Dekady Ludów Tubylczych Świata.

 

Niestety, postęp w sprawie przyjęcia Deklaracji Praw Ludów Tubylczych został zahamowany dyskusjami toczącej się między państwami – stronami. W momencie, gdy do zakończenia Międzynarodowej Dekady Ludów Tubylczych Świata zostały niecałe cztery miesiące, rządy zgodziły się tylko na dwa z 45 artykułów proponowanego tekstu.

 

Przed zakończeniem Dekady w grudniu, państwa spotkają się jeszcze raz by przedyskutować projekt Deklaracji. Amnesty International nalega na rządy, by nie traciły tej historycznej szansy. Wszystkie kraje powinny zaangażować się w pracę nad przyjęciem w odpowiednim czasie przynajmniej minimum standardów ochrony i promowania praw ludów tubylczych. Wątpliwości państw dotyczące obecnego projektu powinny być otwarcie konsultowane z organizacjami tubylczymi celem wzmocnienia, a nie osłabienia tychże standardów.

 

Prosimy o podjęcie akcji przed 29 listopada 2004

 

Prosimy o wysyłanie listów, kartek oraz petycji do jednego lub więcej z czterech rządów państw, które odgrywają krytyczną rolę podczas debaty dotyczącej projektu Deklaracji – Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych – a także do Ministerstwa Spraw Zagranicznych swojego kraju. Należy pisać własnymi słowami, korzystając z poniższych wskazówek:

 

  • Skuteczne standardy międzynarodowe są natychmiast potrzebne dla zapewnienia uznania, ochrony i promowania praw ludów tubylczych w każdym regionie świata.
  • Przyjęcie Deklaracji Narodów Zjednoczonych Praw Ludów Tubylczych jest niezwykle ważnym pierwszym krokiem będącym odpowiedzią na tę pilną potrzebę.
  •  Wszystkie państwa powinny ściśle współpracować z organizacjami tubylczymi, by umożliwić realny postęp zapewniający przyjęcie silnej i skutecznej Deklaracji przed zakończeniem Międzynarodowej Dekady Ludów Tubylczych Świata.

 

Należy pisać do:

 

The Honourable Alexander Downer

Minister for Foreign Affairs

Department of Foreign Affairs and Trade

R.G. Casey Building,
John McEwen Crescent,
Barton, ACT, 0221
Australia

 

The Honourable Pierre Pettigrew

Minister of Foreign Affairs

Lester B. Pearson Building

125 Sussex Drive

Tower A, 10th Floor

Ottawa, Ontario, K1A 0G2

Canada

 

The Right Honourable Jack Straw

Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London, SW1A 2AH

United Kingdom

 

The Honorable Condoleezza Rice

Secretary of State

US Department of State

2201 C Street, NW

Washington, DC 20520

USA

 

Dodatkowe zalecane akcje

Osoby indywidualne, grupy oraz sieci przygotowane na podjęcie bardziej zintensyfikowanej akcji:

 

  1. Podczas pisania listów prosimy o uwzględnienie następujących dodatkowych punktów:

 

Państwa powinny zapewnić pełne i znaczące uczestnictwo ludów tubylczych w procesie prowadzącym do ostatecznego przyjęcia Deklaracji ONZ Praw Ludów Tubylczych, włączając w to możliwie szybkie konsultacje z organizacjami skupiającymi ludność rdzenną odnośnie zastrzeżeń państw wobec obecnego tekstu lub propozycji jego modyfikacji.

 

Państwa powinny zapewnić, by  każda zaproponowana zmiana obecnego tekstu była zgodna z następującymi podstawowymi zasadami niezbędnymi do ustanowienia mocnych i efektywnych standardów praw człowieka:

 

  • Standardy przedstawione w Deklaracji muszą odnosić się w równym i pełnym stopniu do wszystkich państw. Państwa nie powinny starać się używać sformułowań takich jak „sprawa pozostawiona prawodawstwu  krajowemu”, co mogłoby umożliwić przyznanie pierwszeństwa nad standardami Deklaracji przepisom i polityce poszczególnych krajów.
  • Deklaracja powinna bazować na ustanowionych prawach i ich postępowej interpretacji. Państwa nie powinny popierać sformułowań, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaniżać standardy ochrony praw ludów tubylczych.
  • Deklaracja nie może osłaniać dyskryminacji ludów tubylczych. Państwa powinny wyrazić sprzeciw wobec sformułowań, które mogłyby nakładać wyjątkowe i arbitralne restrykcje na swobodne korzystanie przez ludy tubylcze z uznanych praw człowieka, jak na przykład już ustanowione prawo do samookreślenia.

 

  1. Można również wysyłać listy, faksy lub kartki do niektórych ambasad lub konsulatów krajów, które uczestniczyły w spotkaniach Grupy Roboczej ONZ ds. Ludów Tubylczych. Na przykład można pisać do ambasad krajów będących w bliskich stosunkach z twoim krajem. Mogą to być jedne z następujących państw:

 

 

Argentyna

Austria

Azerbejdżan

Bahrajn

Bangladesz 

Bhutan

Boliwia

Brazylia

Chile

Chiny

Demokratyczna Republika Kongo

Egipt

Ekwador

Federacja Rosyjska

Finlandia

Hiszpania

Holandia

Indie

Japonia

Kolumbia

Kosta Rica

Maroko

Mauritius

Meksyk

Myanmar

Niemcy

Nigeria

Nikaragua

Norwegia

Nowa Zelandia

Paragwaj

Peru

Republika Południowej Afryki

Rumunia

Senegal

Słowacja

Sri Lanka

Turcja

Ukraina

Wenezuela

Tematy