Protokół z posiedzenia zarządu, 13.11.2004

Obecni:

Kinga Dąbrowska

Anna Dzierzgowska

Dorota Flak

Małgorzata Lamperska

Wojciech Makowski

Małgorzata Urbanik

 

Biuro: Małgorzata Zdunek

Biuro/ AI EU Association: Natalia Szczucka

 

1. Przyjęcie porządku obrad

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Raport o stanie członkostwa

3. Biuro

4. AI EU Council

5. Przeniesienie siedziby

6. Sprawozdanie finansowe

7. Informacja o programie DDC

8. Wyjazdy planowane

9. Spotkanie z lobbystką

10. Ewaluacja Walnego Zgromadzenia

11. Sprawy różne

 

2. Raport o stanie członkostwa

Zarząd przyjął czterdzieścioro nowych członków (uchwała nr 1/XI/2004). Obecnie mamy 1032 (tysiąc trzydzieścioro dwoje) członków.

Jedna osoba została decyzją zarządu zwolniona z obowiązku płacenia składki.

Powstały trzy nowe szkolne grupy AI (o numerach 17-19).

Mamy obecnie 16 grup: 9 uznanych i 7 inicjatywnych.

 

3. Biuro

Zarząd powołał podkomitet do spraw wzrostu, w składzie: Małgorzata Zdunek, Małgorzata Urbanik, Adam Pruss. Podkomitet ma zajmować się przede wszystkim kwestiami związanymi z projektem DDC.

Lucynie Mauks udało się zdobyć za darmo dużo materiałów budowlanych; koszt remontu nowego biura powinien się zmieścić w 50 tys. złotych.

Nowa struktura zatrudnienia powinna wyglądać następująco:

– koordynator kampanii – cały etat (zgodnie z decyzją poprzedniego zarządu – od początku stycznia);

– asystent/asystentka – cały etat;

– koordynator/koordynatorka projektu DDC – cały etat;

– fundraiser/fundraiserka – cały etat (potrzebna będzie osoba z doświadczeniem w programach lojalnościowych);

– osoba obsługująca bazy danych – pół etatu.

Zarząd przegłosował (przy jednym głosie wstrzymującym), że asystent/asystentka powinien zostać zatrudniony od początku stycznia.

Omówiono zakres obowiązków koordynatora kampanii. Zarząd uznał, że na następnym spotkaniu, w ramach dyskusji nad naszą wizją rozwoju polskiej sekcji, konieczne będzie zastanowienie się, jakie powinno być miejsce grup, w jaki sposób najskuteczniej motywować grupy do działania, jak je wspierać i inspirować. Małgorzata Lamperska i Wojciech Makowski zobowiązali się do przygotowania na następne spotkanie zarządu krótkiego opracowania, dotyczącego oczekiwań grup, tego, co, zdaniem koordynatorów jest grupom potrzebne.

 

4. AI EU Council

Rada AI EU Association ma na spotkaniu określić swoją rolę, wypracować sposoby działania. Będzie też dyskutować nad projektem AI EU CAP Strategy. Zarząd zapoznał się z tym projektem. Zarząd zwrócił uwagę na to, że w celach działania, tam, gdzie mowa jest o przeciwdziałaniu dyskryminacji, warto wśród grup narażonych na dyskryminację wymienić także osoby należące do mniejszości seksualnych. Uwagi, zgłoszone do projektu, zostały przekazane Annie Machockiej.

 

5. Przeniesienie siedziby

Likwidacja biura w Gdańsku oznacza zmianę siedziby towarzyszenia. To z kolei wiąże się z koniecznością dokonania poprawki w statucie. Do następnego spotkania należy sprawdzić, czy jest prawnie możliwe, aby dokonać tej poprawki dopiero za rok, podczas walnego Zgromadzenia, czy tez konieczne będzie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

6. Sprawozdanie finansowe

Obecnie na koncie Stowarzyszenia w City Banku znajduje się około 100 tys. złotych, z czego 40 tys. należy do REAP-u, na koncie w BZW – około 10 tys. funtów.

REAP przygotuje różnego rodzaju gadżety promujące projekt, do użytku lokalnych koordynatorów.

Planowane jest zakupienie do nowego biura telewizora, wideo i niszczarki.

Wpłynęły już pieniądze na kampanię -16 dni przeciw przemocy wobec kobiet-. Są tez środki na Maraton Pisania Listów oraz na wszelkie bieżące wydatki.

Jeśli chodzi o remont biura, istnieje możliwość złożenia projektu do sekcji holenderskiej, która może dofinansować remont. Być może także biuro AI EU Assciation (którego pracownicą jest lobbystka, Natalia Szczucka), dofinansuje remont biura. Tak więc, mimo remontu budżet jest stabilny.

W 2005 roku dostaniemy z ISC 1000 funtów na wyjazdy.

 

7. Informacja o programie DDC

Sekcja polska zwróciła się do ruchu międzynarodowego o pożyczkę w wysokości 195 tys. złotych na 6% (w roku 2004 mieliśmy pożyczyć 230 tys. złotych, wykorzystaliśmy 130 tys.)

W 2007 roku spłacamy 170 tys., w 2008 – 155 tys. – czyli cała pożyczka zostanie spłacona.

Nowy koordynator/kordynatorka programu zostanie zatrudniony od marca.

 

8. Wyjazdy planowane

27-28 listopada: Kijów, Walne Zgromadzenie UAMA – Wojciech Makowski.

Natalia Szczucka i Anna Machocka pojadą w końcu listopada do Brukseli, na spotkanie AI EU Asscociation.

Adam Pruss jedzie do Paryża na spotkanie prezesów.

 

9. Spotkanie z lobbystką

Natalia Szczucka przedstawiła zarządowi wstępny projekt tego, jak widzi swoje zadania jako lobbystki.

 

10. Ewaluacja Walnego Zgromadzenia

Małgorzata Lamperska przedstawiła zarządowi wyniki ankiet dotyczących organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia. Zaproponowała opracowanie krótkiego -podręcznika- dotyczącego organizacji Walnego Zgromadzenia oraz standardowej ankiety.

Zarząd przedyskutował przebieg Walnego Zgromadzenia. W dyskusji zwrócono uwagę na to, że:

– zdecydowaliśmy się podczas Walnego przedstawić uproszczoną wersję planu operacyjnego, co nie wyszło zbyt sprawnie, pojawiły się wątpliwości i niejasności, dotyczące planu;

– zarząd niedostatecznie przygotował się do walnego zgromadzenia: nie przemyśleliśmy, jakiego typu pytania mogą paść, nie określiliśmy, kto na które pytania powinien odpowiadać; sprawozdanie zarządu było zbyt ogólnikowe, generalnie: przekaz był nie dość konkretny;

– w obydwu sprawozdaniach – zarządu i Komisji Rewizyjnej – pojawiła się ta sama myśl: że konieczne jest wypracowanie wizji rozwoju polskiej sekcji. Tymczasem w dyskusji, zamiast skupić się na tym, co łączy, skupiliśmy się (zarząd, ale też uczestnicy Walnego Zgromadzenia) na konflikcie między zarządem a KR;

– zarząd postrzegany jest jako za bardzo skupiony na kwestiach formalnych (na -tabelkach-); bardzo istotne jest aby nie tylko zainicjować debatę na temat wizji przyszłości polskiej sekcji, ale także doprowadzić do tego, by ta debata stała się okazją do prawdziwego dialogu między zarządem a członkami;

– wyniki głosowania nad absolutorium dla zarządu i dla KR – duża liczba osób, które wstrzymały się od głosu – to sygnał, że nasza sekcja ma wewnętrzne problemy.

Zdecydowano, że potrzebny jest tekst do biuletynu, wyjaśniający, jakie i dlaczego zachodzą zmiany w ruchu międzynarodowym i co z tych zmian wynika dla naszej sekcji.

 

11. Sprawy różne

W związku z długiem jednego z członków stowarzyszenia, wynoszącym 2100 złotych, planowane jest podjęcie kroków prawnych (o ile koszta postępowania nie przewyższą kwoty długu).

 

W związku ze zbliżającym się spotkaniem Rady Międzynarodowej zarząd ustalił, że w skład delegacji polskiej sekcji wejdą Kinga Dąbrowska i Małgorzata Zdunek. Trzecią osobą będzie Małgorzata Wasilewska (jeżeli okaże się, że Małgorzata Wasilewska będzie brała udział w ICM jako przedstawicielka Committee for Movements Growth, wówczas zarząd wyznaczy inną osobę; wymieniona została kandydatura Adama Prussa).

 

Zarząd uznał, że nie ma ani potrzeby, ani możliwości tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów, które przychodzą z ruchu międzynarodowego; warto natomiast czytać je na bieżąco, od czasu do czasu przygotować na ich podstawie streszczenia.

 

W związku z opracowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ewaluacją projektu REAP, zarząd postanowił zaprosić na kolejne spotkanie Arka Jarosińskiego, aby uzyskać informacje o aktualnym stanie projektu.

 

Pod głosowanie poddany został wniosek o zmianę 12 punktu regulaminu pracy zarządu; wg tego wniosku, posiedzenia zarządu powinny być otwarte. Wniosek został odrzucony (dwa głosy za, trzy przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu). Pod głosowanie zosta poddany wniosek, aby w sprawozdaniach zarządu skomentować punkt 12, podkreślając, że każda osoba, która chce brać udział (jako widz bez prawa głosu) w posiedzeniu zarządu, może zwrócić się do prezeski, prosząc o zaproszenie; wniosek został przyjęty (cztery głosy za, jeden przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu).

 

Przedyskutowano punkty 17 i 18 regulaminu zarządu (dotyczące wspólnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje) i przypomniano ich znaczenie.

 

Protokołowała Anna Dzierzgowska

Tematy