Protokół z posiedzenia zarządu 13 grudnia 2003

Obecni:

Zarząd:

Amina Bassil

Kinga Dąbrowska

Anna Dzierzgowska

Marcin Komosa

Adam Pruss

Małgorzata Urbanik

Komisja Rewizyjna: Małgorzata Gorczewska

Dyrektor Małgorzata Zdunek

 

1. Przyjęcie porządku obrad

Zmieniono kolejność niektórych punktów porządku obrad. Nowo przyjęty porządek:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Raport o stanie członkostwa.
 3. Biuro.
 4. Nowi koordynatorzy struktur pośrednich.
 5. Strategia kampanii VaW.
 6. Ewaluacja Walnego Zgromadzenia.
 7. Wyjazdy planowane.
 8. Forum dyskusyjne.
 9. Strategia komunikacji (badanie PR).
 10. Dyskusja o „going full spectrum”.
 11. REAP – podsumowanie dotychczasowych działań.
 12. Monitoring planu operacyjnego.
 13. Globalne kampanie – konsultacje.
 14. Sprawy różne.
 15. DDC – prezentacja.

2. Raport o stanie członkostwa

Zarząd jednogłośnie zatwierdził uchwałę o przyjęciu sześćdziesięciu jeden nowych członków (załącznik 1/uchwała 1/XII/2003).

Obecnie mamy 898 członków i dwadzieścia jeden grup, w tym dziewięć grup uznanych. Powstała nowa grupa inicjatywna w Zielonej Górze.

Jedna osoba na własną prośbę uzyskała zwolnienie z obowiązku płacenia składki.

3. Biuro

Zarząd zapoznał się z terminami planowanych urlopów pracowników biura.

Dyrektor przeprowadziła ewaluację pracowników. Wyniki są dobre. Szczegóły ewaluacji pozostają do wiadomości dyrektora, Zarządu i poszczególnych pracowników.

W związku ze zmianami w przepisach dotyczącymi umów o pracę, zarząd jednogłośnie podjął uchwałę, upoważniającą prezesa do zawarcia ze wszystkimi pracownikami umów na czas nieokreślony (załącznik 2/uchwała 2/XII/2003).

Ponieważ w budżecie pozostały jeszcze pieniądze, Zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu czterech tysięcy dziewięciuset złotych brutto na świąteczną premię dla pracowników (załącznik 3/uchwała 3/XII/2003).

Wiele osób – przede wszystkim byłych członków – jest dłużnych Stowarzyszeniu niewielkie sumy pieniędzy. W kilku przypadkach Stowarzyszenie ma wobec kogoś niewielkie długi. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o umorzeniu sald osobowych i zaksięgowaniu w straty i zyski nadzwyczajne (załącznik 4/uchwała 4/XII/2003).

4. Nowi koordynatorzy struktur pośrednich

Nową koordynatorką zespołu LGBT została Małgorzata Leśniak. Zarząd zapoznał się z przedstawionym przez nią planem działania zespołu.

Pojawiła się osoba, która chciałaby zajmować się sprawami Rumunii.

Zarząd odrzucił tę wersję projektu dotyczącego współpracy z kościołami, którą otrzymał od Ewy Mączki. Zdaniem zarządu, nie ma potrzeby tworzenia nowego zespołu; projekt dotyczący współpracy z kościołami powinien określać, jakie akcje mogą być podejmowane wspólnie z przedstawicielami różnych kościołów i związków wyznaniowych. Podkreślono także, że jeśli AI ma nawiązywać współpracę z kościołami, współpraca ta nie może się ograniczać wyłącznie do kontaktowania się z przedstawicielami Kościoła katolickiego.

5. Strategia kampanii VaW

W tej części spotkania na zaproszenie Zarządu udział brała Anna Góral.

Zarząd przedyskutował różne zagadnienia, związane ze zbliżającym się otwarciem kampanii „Stop przemocy wobec kobiet!” W dyskusji:

         podkreślono, że działania kampanijne są jednym z najważniejszych zadań sekcji i że muszą być prowadzone w sposób spójny, a ich przekaz musi być jasny dla wszystkich zainteresowanych;

         Anna Góral została poproszona, o to, żeby sprawdziła, które organizacje kobiece mogły by zaproponować nam dobre szkolenia o tematyce genderowej, dla tych z naszych członków, którzy są najbardziej zainteresowani tematyką kampanii. Na podstawie tych szkoleń GRC przygotuje warsztat na temat przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji;

         uznano, że potrzebny jest taki warsztat kampanijny, z którego będzie jasno wynikać, że i dlaczego kampania kobieca musi być kampanią nowego typu i który pomoże zachęcić i zmotywować grupy do włączania się w tę kampanię.

         z zaleceń ruchu międzynarodowego wynika, że AI powinna zacząć być postrzegana jako organizacja działająca na rzecz praw człowieka także „lokalnie”; zarząd uznał, że jednym z priorytetów w kampanii kobiecej będzie zabieranie głosu w sprawach dotyczących Polski: przede wszystkim – przygotowanie wspólnie z organizacjami kobiecymi, raportu dotyczącego przemocy wobec kobiet w Polsce, oraz lobbing na rzecz zmian w polskim prawie dotyczącym przemocy domowej;

         równocześnie w trakcie kampanii musi być stale prowadzona praca na rzecz przypadków łamania praw kobiet na świecie. Należy się skupić przede wszystkim na przypadkach z Turcji, Rwandy i Meksyku; współpracę w kampanii kobiecej zadeklarowały zespoły do spraw Turcji i Afryki;

         w lutym odbędzie się spotkanie koordynatorów. Na to spotkanie powinien już być przygotowany dokładny plan i dokładna strategia kampanii oraz konkretne propozycje szkoleń.

6. Ewaluacja walnego zgromadzenia

Ankiety ewaluacyjne, dotyczące oceny tegorocznego walnego zgromadzenia zostały opracowane, wyniki tych ankiet znajdują się na stronie internal.

Podczas spotkania koordynatorów, zaplanowanego na czerwiec, zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące możliwości zorganizowania trzydniowego walnego.

7. Planowane wyjazdy

16 stycznia Arek Jarosiński wyjedzie do Berlina na szkolenie HRE.

Na przełomie stycznia i lutego Anna Góral i Jacek Białas wyjadą na szkolenie związane z kampanią VaW.

Na koniec lutego planowane jest forum prezesów, w którym weźmie udział Adam Pruss.

Na przełomie lutego i marca Małgorzata Zdunek razem z koordynatorem projektu DDC pojadą do Anglii na szkolenie fundraisingowe.

8. Forum dyskusyjne

W związku ze zmianami, zachodzącymi w światowym ruchu AI, w naszej sekcji istnieje wyraźna potrzeba merytorycznych dyskusji. Zaplanowane zostały następujące spotkania bądź szkolenia, które mogą stanowić forum dla rzeczywiście twórczych, merytorycznych dyskusji:

Luty – spotkanie z koordynatorami dotyczące kampanii VaW;

Czerwiec – spotkanie z koordynatorami: podsumowanie dotychczasowych działań, tworzenie planu operacyjnego na następny rok, dyskusja nad przygotowaniem Walnego Zgromadzenia;

Walne Zgromadzenie – warsztaty/konsultacje (na wzór warsztatów prowadzonych w Poznaniu);

Ponadto: wkrótce zostaną przygotowane nowe warsztaty związane z kampanią VaW.

9. Strategia komunikacji

Kilka firm zgłosiło naszej sekcji różne propozycje przeprowadzenia badań, dotyczących PR. Pozytywnie zaopiniowany został projekt firmy Henke. Ma on zostać przedstawiony sekcji holenderskiej, która deklarowała, że sfinansuje polskiej sekcji takie badanie.

Stosunkiem głosów: 5 za, 1 wstrzymujący, zarząd podjął uchwałę o przeprowadzeniu badań PR (załącznik 5/uchwała 5/XII/2003).

10. Dyskusja o „going full spectrum”

Adam Pruss przedstawił Zarządowi dotychczasowe wyniki konsultacji z członkostwem. W konsultacjach wzięło jak dotąd udział tylko kilka osób. Zarząd zadecydował o przedłużeniu konsultacji i zakończeniu ich na początku stycznia. Wstępne rezultaty są następujące:

Wiele osób wyraża te same obawy, które były formułowane w 2001 roku. Szczególnie w kwestii tożsamości AI oraz w kwestii naszych możliwości pojawiły się głosy, że argumenty zawarte w dokumencie „Going full spectrum” są zbyt ogólnikowe i co za tym idzie nie w pełni przekonujące. Pojawiają się też głosy, że przynajmniej nasza sekcja nie jest jeszcze przygotowana do daleko idących zmian.

Zdaniem niektórych osób w analizie zabrakło wyraźnego podkreślenia, że niezależnie od wszelkich zmian w misji AI pozostanie organizacją skupiająca się na indywidualnych przypadkach, broniącą konkretnych, znanych z imienia i nazwiska ludzi.

Polska sekcja sugeruje, żeby dyskusję nad przyjęciem pełnego spectrum przesunąć na ICM w 2008 roku, kiedy będzie można już ocenić, jak przebiega realizacja ISP.

11. REAP – podsumowanie dotychczasowych działań

Według Vibeke Eikaas z sekcji norweskiej polski REAP jest jednym z najlepiej działających na świecie. Szczególne pochwały należą się Arkowi Jarosińskiemu.

Obecnie przygotowywane są szkolenia dla drugiej grupy multiplikatorów. Problemem pozostaje to, że cześć multiplikatorów przeszkolonych w pierwszej części szkoleń z różnych powodów nie podjęło pracy w ramach projektu. Rozważane są różne pomysły, jak zapobiec podobnemu zjawisku w przyszłości.

Przy okazji Maratonu Pisania Listów zorganizowany został konkurs dla Szkolnych Grup AI.

Na następnym spotkaniu Zarząd zapozna się z listą szkolnych grup i zatwierdzi grupy, które spełniły regulaminowe warunki prawidłowego zgłoszenia.

12. Monitoring planu operacyjnego

Koordynatorzy zostaną poproszeni o napisanie rocznych raportów z działalności swoich zespołów.

13. Globalne kampanie

Zarząd zapoznał się z dokumentem, dotyczącym planowanych przez IS globalnych kampanii.

14. Sprawy różne

a)       Zarząd uznał, że należy podjąć starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

b)      Sekcja holenderska planuje w połowie stycznia spotkanie dla tych pracowników różnych sekcji, którzy zajmują się policją (monitoring, szkolenia, akcje informacyjne itp.). W naszej sekcji nie ma na razie nikogo takiego. Jesteśmy jednak zainteresowani tym tematem i będziemy starać się uzyskiwać materiały i informacje od innych sekcji.

c)       Marcin Komosa zadał pytanie o to, czy AI Polska nie mogłaby wziąć udziału w szkoleniach dla edukatorów, organizowanych przez Radę Europy w euroregionie Karpaty. Ponieważ jednak AI generalnie nie współpracuje z Radą Europy, odpowiedź Zarządu jest odmowna.

d)      Powstała nowa, zewnętrzna struktura „Art for Amnesty”, zajmująca się między innymi organizowaniem spotkań z osobami, które zgodziły się zostać „ambasadorami sumienia” na świecie. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Irlandii, wziął w nim udział Vaclav Havel. Należy zastanowić się, kto z Polskich artystów i ludzi kultury mógłby stać się „ambasadorem sumienia” AI.

e)       W związku z rozwiązaniem oddziału mazowieckiego należy do końca roku zamknąć jego konto i sporządzić protokół finansowy.

f)        Planowane jest zatrudnienie lobbysty, który miałby działać w Polsce i w grupie Wyszehradzkiej. Amnesty International EU Office przeznacza na ten cel sporą sumę pieniędzy, chce jednak, aby lobbysta był zatrudniony na pełen etat w polskiej sekcji. Stanowi to problem, nie wiadomo bowiem, jak polska sekcja miałaby ewaluować jego działania, powadzone poza Polską. W związku z tym będziemy się starać o to, aby przyznano nam pieniądze na zatrudnienie lobbysty na pół etatu, ale z zadaniem pracy tylko na rzecz Polski.

15. Prezentacja DDC

Małgorzata Zdunek przedstawiła Zarządowi prezentację planowanych przyszłych wydatków i dochodów, związanych z projektem DDC.

 

Aneks

Między spotkaniem w listopadzie a spotkaniem grudniowym Zarząd podjął w trybie obiegowym następujące decyzje:

         zgoda na udział grupy 10 w demonstracji dotyczącej łamania praw człowieka na Białorusi;

         zgoda na współpracę polskiej sekcji ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Tybetu w kampanii na rzecz Tenzina Delka Rinpocze, buddyjskiego nauczyciela skazanego na karę śmierci;

         zgoda na udział grupy inicjatywnej w Zielonej Górze w projekcie „Przyszłość w twoich rękach”, prowadzonym przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka;

         Zarząd zapoznał się z projektami działań zespołów, przygotowanymi przez nowe koordynatorki zespołów do spraw Chin i do spraw uchodźców i zatwierdził te projekty.

 

 

Tematy