Protokół z posiedzenia Zarządu 30.06.07

Protokół z posiedzenia Zarządu 30.06.07

Obecni:
Zarząd:
Zuzanna Kulińska
Monika Szreder
Anna Dzierzgowska
Mateusz Hładki
Maciej Fagasiński
Dyrektorka Stowarzyszenia: Draginja Nadaždin
Planowany porządek:

 1. Przyjęcie porządku dziennego
 2. Raport o stanie członkostwa i Biura
 3. Strategia aktywizm
 4. Raport z sytuacji w Biurze, plany na najbliższy miesiąc
 5. Koordynatorka REAP – zmiana personalna, przejęcie obowiązków
 6. EU Council po AGM
 7. Fundraising – rezultaty, stan finansów
 8. Strategia PR
 9. Rezolucje na ICM
 10. Wyjazdy planowane
 11. Sprawy różne

1. Przyjęcie porządku dziennego
Zaproponowany porządek spotkania został przyjęty.
2. Raport o stanie członkostwa i biura
Członkowie 2427
Grupy: 14
Szkolne Grupy 62
Uchwała 01/06/07: Zarząd przyjmuje do Stowarzyszenia 33 osoby (nazwiska wg. załączonej listy).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
3. Strategia Aktywizm
Wojtek Makowski przedstawił Zarządowi prezentację -Zwiększanie efektywności i -fajności- aktywizmu-. Zarząd w pełni zaaprobował zaproponowaną w prezentacji strategię działania.
4. Raport z sytuacji w Biurze, plany na najbliższy miesiąc
Odbyło się spotkanie z Arkiem Jarosińskim; podpisanie protokołu z przekazania dokumentów.
Ela Chrzanowska od piątku 29 czerwca do 1 października jest na urlopie, zastępuje ją Aneta Bednarz, w sprawach finansowych: Magda Sadłowska.
Do 17 lipca, pod nieobecność Zuzanny Kulińskiej bieżące decyzje podejmować będzie Agnieszka Gałka, w porozumieniu z pozostałymi członkami i członkiniami Zarządu.
5. Koordynator REAP
Draginja Nadażdin przedstawiła Zarządowi relacje z przebiegu i wyników rekrutacji koordynatora/ki projektu REAP.W rekrutacja brali udział dwaj członkowie Zarządu: Michał Pawlęga i Zuzanna Kulińska. Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami rekrutacja miała charakter wewnętrzny. W wyniku rekrutacji, na stanowisko koordynatorki projektu REAP Draginja Nadażdin zarekomendowała Annę Kuczak (koordynatorkę małopolskiego zespołu ds. edukacji). Zarząd tę rekomendację przyjął. Anna Kuczak rozpocznie pracę 23 lipca, jej pierwsza umowa będzie umową na czas określony (pół roku).
Zarząd przedyskutował także sprawę finansowania edukacji w kolejnych latach. Teoretycznie projekt REAP kończy się w 2007 roku, do zadań nowej koordynatorki będzie więc należało poszukiwanie grantów na kontynuacje działań edukacyjnych..
Stan projektu: motywacja i nastroje są dobre; w przygotowaniu są indywidualne raporty koordynatorów, raport półroczny jest prawie ukończony, zostanie uzupełniony na podstawie raportów indywidualnych i przesłany do Norwegi.
6. EU Council po AGM
Dwie rezolucje:

 • – projekt lobbingowy prowadzony przez Natalie Szczucką stał się programem bezterminowym w ramach EU Office;
 • – powstanie grupa robocza – sekcje plus przedstawiciele IS: opracowywanie strategii dla Europy; na razie jeszcze nie ma procedur dotyczących powołania i trybu prac tej grupy; propozycje IS dotyczy trzech kroków: policy developement, opracowanie strategii, zmiany organizacyjne. Jako polska sekcja popieramy tę drogę. Na ICM-ie ma pojawić się komitet zajmujący się pracą dla Europy – ktoś z naszej sekcji powinien wziąć udział w pracach tego komitetu.

IEC ma omówić komentarze sekcji.
Problem: mała transparentność procesu konsultacji i podejmowania decyzji.
Strategicznie: polska sekcja chce być bardziej widoczna/obecna na arenie europejskiej.
7. Fundraising
DDC – idzie tak, jak w zeszłym roku, wciąż jest za mało ludzi. Wyniki osiągnięć przez rekruterów są zgodne z oczekiwaniami, ale ze względu na nie wystarczającą ilość rekruterów nie osiągamy założeń.
W Warszawie zanotowaliśmy wzrost zainteresowania projektem, liczymy na maturzystów.
Nie ma konkurencji o donorów między nami a innymi organizacjami prowadzącymi ten program jak: Greenpace i WWF, .
Działania w Poznaniu są wstrzymane ze względu na sytuację – w czasie wakacji miasto jest wyludnione. W Krakowie i we Wrocławiu jest dość duży problemy z ludźmi; Anka Machocka w związku z tym wybiera się do Wrocławia.
Wnioski Anki Machockiej:
– wszyscy inni płacą więcej, niż my (i Greenpeace i WWF), stąd postulat zwiększenie stawki za godzinę. Poza tym: propozycja by za każdego PZ, który zacznie działać, rekruter/ka dostaje dodatkową premię; Monika Szreder przeliczy koszta, ale wstępnie rekomenduje zaaprobowanie tych zmian;
Projekt -Wakacje z DDC- – ostatecznie nie uda się go zrealizować w tym roku.
Planowana jest rozbudowa bazy danych, zapraszaniu ew. donorów spoza Warszawy na ewenty, typu Maraton.
Rekrutacja osoby do prowadzenie strony www: rozmowy z kandydatami: czwartek-piątek.
Planowany jest fundraisingowy dodatek do Magazynu.
Odpowiedź w sprawie puszki na lotnisku otrzymamy na dniach pocztą.
Draginja Nadaždin zgłosiła pomysł na stolik amnestyjny + ulotki (do zbierania nie tyle pieniędzy, ile danych osób, które chciałyby nas wspierać)
Magda Sadłowska prowadzi rozmowy z firmą -Irena Eris- nt. współpracy w kampanii kobiecej; ma wysłać prezentację. Planowane są tez rozmowy z firmą Bella.
Zarząd przedyskutował projekt zmiany statutu i wprowadzenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej (taką zmianę rekomenduje Magda Sadłowska); koszt: 1200 zł. jednorazowo + wzrost kosztów księgowości. Uznano, że przed podjęciem decyzji niezbędne są konsultacje w kwestiach podatkowych i prawnych.
Stan finansów:
Przychody z tegorocznego DDC pojawią się tak naprawdę pod koniec czerwca.
Lipiec: ostatnia transza z IMT.
Kontrola bieżących finansów pozostaje zadaniem dyrektora. Kwestia ew. grantu z IS na zatrudnienie specjalisty ds. finansowych pozostaje otwarta.
8. Strategia PR
Podmiot opracowujący strategię ma podać przykłady dobrych praktyk, uszczegółowić, doprecyzować grupę docelową, wskazać, jakimi drogami należałoby pójść. Według planu strategia PR ma być zakończona do końca 2007. Po powrocie ze zwolnienia Kaji ma odbyć się spotkanie dotyczące postępu w tworzeniu strategii.
9. Rezolucje na ICM
Zuzanna Kulińska i Draginja Nadaždin przedstawiły Zarządowi projekty rezolucji na ICM.
Przyjęte zostały ogólne wytyczne dla delegatek polskiej sekcji.
Najważniejsze projekty:
AI Kanada:

 • – przejście do misji dotyczącej wszystkich naruszeń wszystkich praw (full spectrum mission):

wniosek z różnych konsultacji – za wcześnie aby o tym mówić (chyba, że w połączeniu z bardzo precyzyjnym planem strategicznym).
AI New Zeland:

 • – prośba o dokładne zdefiniowanie -grave abuses-

Aborcja:
cztery projekty rezolucji; polska sekcja popiera obecne stanowisko IEC.
AI Norway:

 • – ustanowić Control Arms światową kampanią – nie porzucać tematu

polska sekcja: generalnie za
rezolucje w sprawie broni:

 • – broń kasetonowa (wycofanie jej z użycia) – jesteśmy za
 • – broń ze zubożonym uranem – polska sekcja – nie wypowiadać się w tej sprawie (za mało danych na temat ew. szkodliwości tej broni)

Rezolucje dotyczące małżeństw osób tej samej płci:
Stanowisko polskiej sekcji: jesteśmy za tym, żeby w każdym kraju osoby dowolnej płci miały prawo zawierać związki partnerskie (ale nie koniecznie muszą one nazywać się -małżeństwo-).
Różne:
Francja – problem prostytucji dzieci (study); nasza sekcja obawia się otwieranie obecnie dyskusji nt. tego, co jest a co nie jest prostytucją;
Włochy – uznać karę dożywocia za łamanie praw człowieka: jesteśmy przeciw;
Kompanie ponadnarodowe: jesteśmy za w ograniczonym zakresie: tj. jesteśmy za badaniem wpływu korporacji na prawa człowieka
Użycie siły
kilka projektów rezolucji
Niemcy – wartościowa propozycja – monitoring
Austria – wszelkie wojska, których AI prosi aby pojawiły się jako siły pokojowe muszą się rekrutować z krajów, które podpisały MTK: jesteśmy za
Rozwój:
Przyjęcie strategii językowej – za
International Youth Strategy – za
Organizacyjne:

 • 3 letni ICM: generalnie za, ale pytanie, jak to wpłynie na rekrutację ludzi do IEC;
 • wybory do IEC: Hiszpania chce większej transparencji – tj. podawania liczby głosów, którą każdy uzyskał; ale: jesteśmy przeciw, bo IEC ma działać jako zespół, nie ma co ich na wstępie różnicować;
 • grupy robocze – tłumaczenia dla ludzi z problemami językowymi: jesteśmy za (przyjazne dla ludzi, sprzyja różnorodności);
 • Szwecja ws demokracji: prosi o lepszy proces dostarczania dokumentów (rezolucje z 3 miesięcznym wyprzedzeniem);
 • USA: proponują working group on government and decision making – zbadać nasz sposób podejmowania decyzji między ICM-ami; intencja jest słuszna, pytanie, czy potrzebne jest nam do tego nowe ciało (zwłaszcza, jeśli ICM nadal będzie działał w cyklu dwuletnim)
 • Dania: planowanie, proces ustalania priorytetów: generalnie tak – tj. tak dla większej transparencji; ta rezolucja będzie rozpatrywana łącznie z kilkoma innymi, więc nie wiadomo, co z nich wszystkich zostanie
 • Niemcy: podkreślenie znaczenia pracy na rzecz uchodźców
 • Szwajcaria: wzmacnianie demokracji
 • Szwecja: IMT – propozycja szkolenia na temat grantów; my proponujemy uproszczenie procedur i superwizję ze strony grantodawców;
 • Włochy – audyt dotyczący sposobów prowadzenia kampanii – za;
 • Paragwaj – nt. reaserchu, dotycząca sposobu, w jaki IS dzieli kraje do reaserchu (że IS robi wszystko, każdy reasercher ma kilka krajów, nie ma krajów strategicznych): rezolucja jest bez sensu, bo jest powrotem do dawnych czasów, a odwrotem od priorytetyzacji – i jeśli chodzi o ten fragment rezolucji, jesteśmy przeciw; natomiast chcą, żeby sekcje i struktury przyczyniały się globalnie do reaserchu; nasza opinia: potrzebne są jasne standardy, które musi spełniać badanie;
 • Francja projekt powołania kolejnego ciała, stojącego na straży obiektywności: przeciw (mnożenie bytów nad potrzebę);
 • Austria: bardzo ciekawa rezolucja: rozszerzenie kompetencji komitetu kontroli finansowej, m.in. na kwestie kontroli ryzyka (coś w rodzaju komisji rewizyjnej); IEC chce innego mechanizmu, niezbyt jasnego; jesteśmy przeciw IEC, za Austrią;
 • IEC: plany finansowe, półroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe dla wszystkich – tak dla większej przejrzystości, ale pod warunkiem, że będzie to podobne do sprawozdań z IMT:

10. Wyjazdy planowane
Delegacja na ICM
Wyjazd do Berlina na początku sierpnia, na zaproszenie niemieckiej sekcji – ew. Draginja Nadażdin (członkowie niemieckiej sekcji wstępnie zaproponowali wsparcie dla badań/monitoringu dotyczącego uchodźców w Polsce, stąd propozycja wyjazdu do Berlina)
11. Sprawy różne:
Rozmawiamy z organizatorami Doc Review, którzy proponują, żebyśmy dawali swoją nagrodę filmową (maj przyszłego roku). Byłaby też możliwość zorganizowania panelu/debaty. Była by to okazja do rozreklamowania Amnesty np. mamy dwie strony w ich katalogu; Zarząd wyraził zgodę na prowadzenie dalszych negocjacji.

 • – Informacja od Krzysztofa Kliszczyńskiego (Lambda): narodowy komitet kampanii All Different All Equall: pomysł na jesień: miasteczko tolerancji.

Komitet nie ma osobowości prawnej; pytanie, czy AI nie zgodzi się być głównym organizatorem przedsięwzięcia; potencjalni sponsorzy – marszałek województwa; Głównym (wspólnym) zadaniem byłoby zdobycie funduszy na dane przedsięwzięcie. Zarząd zadecydował, że decyzję w tej sprawie podejmie drogą obiegową, po zdobyciu większej liczby informacji.

 • – Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatu nad blokiem filmowym dotyczącym praw człowieka na festiwalu filmowy w Zakopanem.
 • – lista informacyjna: czeka na nowego informatyka; ludzie, którzy dostają informacje, dostają je teraz (chwilowo) jako newsletter.

Termin następnego posiedzenia Zarządu: 9 września.

Tematy