Protokół z posiedzenia zarządu z dnia 16.02.04

Obecni:

Zarząd:

Amina Bassil

Kinga Dąbrowska

Anna Dzierzgowska

Marcin Komosa

Adam Pruss

Biuro: Koordynator kampanii Jacek Białas

1. Przyjęcie porządku obrad

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Raport o stanie członkostwa
 3. Uchwały dotyczące projektu DDC (Direct Dialog Campaign)
 4. Powołanie szkolnych grup Amnesty International
 5. Spotkanie koordynatorów
 6. Omówienie strategii kampanii Stop przemocy wobec kobiet
 7. Sprawy różne.

2. Raport o stanie członkostwa

Zarząd jednogłośnie przegłosował przyjęcie pięćdziesięciu sześciu nowych członków (uchwała nr 1/II/2004). Obecnie w Stowarzyszeniu jest dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć osób. Dwieście pięćdziesiąt dwie osoby odnowiły składkę.

Jedna osoba zgłosiła podanie o zwolnienie ze składki za rok 2004. Ponieważ osoba ta jest członkiem wybieralnych władz Stowarzyszenia, a Zarząd uważa, że osoby należące do władz Stowarzyszenia są w szczególny sposób zobowiązane do wypełniania zobowiązań, wynikających ze Statutu, więc (przy jednym głosie sprzeciwu) przegłosowana została decyzja o odrzuceniu tego wniosku.

3. Uchwały dotyczące projektu DDC (Direct Dialog Campaign)

Uchwała o zatrudnieniu Mirelli Panek  od 1 marca na cały etat przyjęta została jednogłośnie (uchwała nr 2/II/2004).

Uchwała o upoważnieniu Małgorzaty Zdunek do podpisywania umów-zleceń przyjęta została jednogłośnie (uchwała nr 3/II/2004).

Stowarzyszenie brało udział w przetargu na lokal w centrum Warszawy, zorganizowanym przez Zarząd Domów Komunalnych. Wynik przetargu jest negatywny, nasza oferta okazała się być „nie dość atrakcyjna”. Obecnie podejmujemy rozmowy bezpośrednio z władzami gminy.

4. Powołanie szkolnych grup Amnesty International

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o powołaniu pięciu szkolnych grup Amnesty International (uchwała nr 4/II/2004). Nowopowstałe grupy to: Szkolna Grupa AI nr 1, opiekun Maciej Śliwa, ZSO nr 12 Zabrze; Szkolna Grupa AI nr 2, opiekun Zbigniew Wójcik, Gimnazjum nr 50 Warszawa; Szkolna Grupa AI nr 3, opiekunka Elżbieta Herse, Gimnazjum nr 42 Warszawa; Szkolna Grupa AI nr 4, opiekunka Magdalena Kuszewska, Gimnazjum nr 15 Kraków; Szkolna Grupa AI nr 5, opiekun Piotr Szlachetko, Gimnazjum w Teresinie (woj. mazowieckie).

5. Spotkanie koordynatorów

Zarząd zapoznał się z planem spotkania koordynatorów.

Koordynatorzy dwóch zespołów nie nadesłali do dnia 16 lutego raportów merytorycznych. Zarząd postanowił zwrócić się do nich z prośbą o jak najszybsze nadesłanie apeli. Postanowiono także, że zgodnie z regulaminem struktur pośrednich, konsekwencją nie nadesłania raportów będzie zamrożenie budżetu zespołu.

6. Strategia kampanii Stop przemocy wobec kobiet

Jacek Bialas przedstawił zarządowi poprawiony projekt strategii i kalendarza kampanii.

Zarząd dyskutował kwestię udziału Amnesty w tegorocznej Manifie. Z uwagi hasła tegoroczne Manify w dyskusji przeważała opinia, że wzięcie w niej udziału może nie być korzystne dla wizerunku AI. Stosunkiem głosów 3 do 1 zarząd zadecydował, że w tym roku AI nie weźmie udziału w Manifie (rzecz jasna, nie oznacza to, że poszczególni członkowie nie mogą wziąć w niej udziału jako osoby prywatne).

7. Sprawy różne

a. Zarząd rozwiązanego jesienią Oddziału Mazowieckiego nadal nie rozliczył się ze Stowarzyszeniem z pieniędzy znajdujących się na koncie Oddziału. Zarząd postanowił zwrócić się do Komisji Rewizyjnej rozwiązanego Oddziału z prośbą o zajęcie się tą kwestią.

Wg danych warszawskiego KRS-u, władzami Oddziału są:

         zarząd: Maciej Wieczorkowski, Anna Tomaszewska, Krzysztof Kajetanowicz, Mateusz Laszczkowski

         komisja rewizyjna: Piotr Cykowski, Beata Scześniak, Katarzyna Janitz-De La Rue.

b. Za to, że Oddział do tej pory nie rozliczył się ze Stowarzyszeniem, jest osobiście odpowiedzialny prezes rozwiązanego Oddziału i jednocześnie członek Zarządu Stowarzyszenia, Maciej Wieczorkowski. Maciej Wieczorkowski mniej więcej od grudnia 2003 nie bierze udziału w pracach Zarządu Stowarzyszenia. Nie odebrał wysłanego mu przez Zarząd listu poleconego z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanych z kasą zlikwidowanego Oddziału. W tej sytuacji Zarząd, zgodnie z artykułem 20 statutu Stowarzyszenia, podjął uchwałę o zwołaniu w Gdańsku nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania Macieja Wieczorkowskiego z funkcji członka Zarządu.

Zgodnie z art. 20 Statutu nadzwyczajne Walne odbędzie się w ciągu dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały. O miejscu i czasie przeprowadzenia tego Walnego członkowie stowarzyszenia zostaną powiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (uchwała nr 5/II/2004).

c. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę upoważniając web-team i dyrektora Stowarzyszenia do wybrania firmy, która przygotuje dla Stowarzyszenia stronę internetową oraz upoważniając prezesa zarządu i skarbnika do podjęcia decyzji finansowych (w tym także do dokonanie ewentualnych przesunięć w budżecie) niezbędnych do podpisania umowy z wybraną firmą (uchwała nr 6/II/2004).

d. Zarząd postanowił zwrócić się z do koordynatora zespołu do spraw Afryki z prośbą o przygotowanie petycji w związku z problemem niewolnictwa w Mauretanii. W 2001 roku AI wydała raport na ten temat; obecnie nie są prowadzone w tej sprawie żadne działania, można jednak zwrócić się do IS-u z prośbą o informacje i pozwolenie na zajęcie się przez Polską sekcję tym problemem.

e. Zarząd zdecydował, że dopóki sytuacja z lokalem w Warszawie nie zostanie wyjaśniona, nowozatrudniony koordynator projektu DDC będzie pracował u siebie w domu, Stowarzyszenie zapewni mu komputer i na podstawie bilingów pokryje koszty służbowych telefonów.

Protokołowała Anna Dzierzgowska

 

Aneks:

W trybie obiegowym zarząd podjął następujące decyzje:

         o zgłoszeniu aplikacji do AI EU Association;

         o przyjęciu ostatecznej wersji strategii i kalendarza kampanii Stop przemocy wobec kobiet (decyzja z dnia 19.02.04).

Załącznik do protokołu: listy Zarządu do Komisji Rewizyjnej

 

List Zarządu do Komisji z dnia 5 lutego br.

W związku z uchwaleniem nowego Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Zarząd Stowarzyszenia, po konsultacji prawnej, pragnie zwrócić uwagę Komisji na następujące kwestie:

 1. według polskiego prawa nie istnieje ‘polska sekcja Amnesty International’, Komisja Rewizyjna jest organem statutowym Stowarzyszenia Amnesty International
 2. Regulamin obowiązuje jedynie członków Komisji Rewizyjnej – dlatego też zapis paragrafu 10 nie jest dla nikogo wiążący
 3. paragraf 9 – co oznacza określenie -każdy- – każdy członek- każdy obywatel- co oznacza określenie -niezwłocznie- – ile to dni- oraz co się dzieje z podjętą decyzją – czy osoba składająca skargę otrzyma informację zwrotną-
 4. paragraf 10
  a) błąd logiczny: -władze Stowarzyszenia- = Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna, zatem zamiast słów -władz- należałoby wstawić – -zarząd-
  b) Komisja nie ma prawa żądać czegokolwiek od Dyrektora – chyba że Dyrektor posiada zapisane to w swoim zakresie obowiązków (a obecnie nie posiada) a także od członków gdyż jak stanowi statut – członek jest powoływany i odwoływany na mocy uchwał zarządu, zatem to zarząd jest organem nadzoru nad członkami i członek nie ma żadnego obowiązku reagować na zadania Komisji Rewizyjnej. Poza tym – z braku jakichkolwiek sankcji za brak reakcji na żądanie – zapis ten pozostanie martwy
 5. paragraf 11 – zdefiniowania wymaga pojęcie -dokumenty Stowarzyszenia- – czy zawartość twardych dysków także, czy tylko papierowe- gdzie mieszczą się dokumenty stowarzyszenia-
 6. paragraf 12 – ponieważ to Zarząd jest pracodawcą i to Zarząd określa zakresy czynności pracowników (oczywiście w porozumieniu z Dyrektorem) to do czasu wyjaśnienia jakiej ‘obsługi administracyjnej’ oczekuje Komisja, Zarząd nie może zagwarantować wspomnianej obsługi. Przypominamy bowiem, że pracownicy, zgodnie z Kodeksem Pracy, są zobowiązani do wykonywania swoich zadań tylko i wyłącznie zgodnie z ‘zakresami czynności’ a nie z uchwałami Komisji Rewizyjnej. Na przyszłość Zarząd pragnie również zwrócić uwagę, aby ‘wewnętrzne’ dokumenty Komisji, określające sposoby pracy innych organów Stowarzyszenia były z nimi konsultowane.
 7. paragraf 13- dodefiniowania wymaga pojęcie -dokumentacja Komisji Rewizyjnej- – w jakiej formie oraz gdzie jest ona przechowywana.

List Zarządu do Komisji z dnia 18 lutego br.

Niniejszym Zarząd pragnie się ustosunkować do ostatnich uchwał Komisji Rewizyjnej:

 1. uchwała w sprawie: konsultacji -Going full spectrum- – Zarząd już wiele razy wyjaśniał jakie kroki zostały podjęte w celu jak największego zaangażowania członkostwa w proces konsultacji i stanowisko Zarządu w tej sprawie jest znane.
 2. uchwała w sprawie realizacji projektu DDC – projekt został rozpoczęty przez Zarząd poprzedniej kadencji, który podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia otrzymał absolutorium. Podczas Walnego został również zatwierdzony Plan Operacyjny i Strategia, które mówią wyraźnie o wdrożeniu programu DDC – obecny Zarząd kontynuuje program zgodnie z decyzją Walnego.
  Proponujemy także Komisji Rewizyjnej zapoznanie się ze Strategią Fundraisingową, Planem DDC, decyzją FIFMT, umową z AI LTD – te dokumenty powinny wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
 3. uchwała w sprawie realizacji projektu dotyczącego strategii komunikacji – Zarząd pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż ankieta, która stanowiła gorący punkt dyskusji, jest tylko jednym z elementów projektu. Przy okazji pragniemy podziękować raz jeszcze wszystkich uczestnikom -dyskusji ankietowej-.
 4. uchwała w sprawie zakresu obowiązków pracowników – zakres obowiązków pracowników jest relacją pracownik – pracodawca i Zarząd nigdy nie miał problemów z egzekwowaniem zapisów. Dziękując za przesłana opinię, Zarząd niniejszym informuje, iż nie widzi potrzeby żadnych zmian.
 5. uchwała w sprawie możliwości przeniesienia Biura Stowarzyszenia – Zarząd pragnie zwrócić uwagę Komisji na art. 29 punkt 2b Statutu Stowarzyszenia, który określa, iż Komisja -Wydaje opinie i zalecenia w razie stwierdzenia uchybień-. Czy zatem -możliwość przeniesienia Biura- została uznana przez Komisję za uchybienie Zarządu- Jeśli tak to prosimy o dokładne wyjaśnienie.
  Dziękujemy za dokonaną analizę i zostanie ona wzięta pod uwagę najwcześniej w roku 2005, gdyż dopiero wówczas może zapaść decyzja o ewentualnym przeniesieniu Biura Stowarzyszenia.
  Pragniemy równocześnie podkreślić, że ponieważ jesteśmy organizacją broniąca praw człowieka, jednym z istotniejszych elementów przy podejmowaniu ewentualnych przyszłych decyzji będzie wzgląd na dobro naszych pracowników.

 

Odnośnie opinii Komisji w sprawie przygotowania raportu rocznego, Zarząd pragnie poinformować, iż od dawna istnieją procedury dotyczące raportowania działalności Stowarzyszenia i Zarząd nie widzi potrzeby ich zmian.

 

Tematy