Protokół z zebrania Zarządu, 10 maja 2008

Obecni: Agnieszka Gałka, Adam Sanocki, Mateusz Hładki, Maciej Fagasiński, Zuzanna Kulińska, Michał Pawlęga
Dyrektorka Stowarzyszenia Draginja Nadażdin
Proponowany porządek:
1.      Przyjęcie porządku dziennego                          
2.      Raport o stanie członkostwa                                         
3.      Raport z pracy biura – dyskusja
4.      Ustalenie priorytetów działania na nadchodzącą kadencję
5.      Fundraising – rezultaty/stan finansów             
6.      Przygotowanie konsultacji nowego ISP
7.      Realizacja uchwał WZ
8.      Kampania Chińska
9.      Eu Council Meeting
10.  Aktualizacja kont amnestyjnych – wyniki
11.  Komisja Rewizyjna                                                        
12.  Wyjazdy planowane                                                      
13.  Sprawy różne
14.  Godz. 15.00 Spotkanie z Youcai Wang, obrońca praw człowieka, z przywódców protestów studenckich z 1989 r., które odbywały się na Placu Tiananmen w Pekinie.
1. Przyjęcie porządku dziennego
Proponowany porządek dzienny został przyjęty.
2. Raport o stanie członkostwa
Uchwała 01/05/2008:
Zarząd jednogłośnie przyjął pięciu nowych członków/członkiń. ( załącznik nr.1) oraz Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie ze składki dwóch osoby.  (podania- załącznik nr. 2)
3. Raport nt pracy biura
Zarząd zapoznał się z rozesłanym wcześniej raportem dotyczącym pracy biura w pierwszym kwartale. Nie zgłosił żadnych zastrzeżeń, co do sposób, w jaki są realizowane zadanie w biurze.
W związku z dużo rotacją pracowników w pierwszym kwartale nadal trwa czas dogrywania się i budowania wzajemnych relacji. W najbliższym czasie przewidziane są szkolenia dotyczące – odpowiedzialnego biura- oraz -zarządzania czasem-. W najbliższym czasie będzie też przeprowadzona ewaluacja pracy poszczególnych osób.
Czekamy na wyniki z 1%. Przygotowujemy się do Organisational Self Assestment (OSSA), która pozwoli nam wyznaczyć priorytety na kolejne lata.
Pracujemy nad nową stroną internatową zgodną z nową graficzną koncepcją globalnego wizerunku AI.
4.Ustalenie priorytetów działania na nadchodzącą kadencję
Zarząd przeprowadził, krótką ewaluacje tego, co udało się przeprowadzić w ostatniej kadencji. W tym roku pragniemy rozwinąć strategie aktywizmu i różnorodności. Zadbać o zaplecze merytoryczne zarówno dla zarządu jak i biura. Pragniemy uporządkować naszą komunikacje wewnętrzną.
5.Fundraising – rezultaty/stan finansów 
1.      Międzynarodowy sekretariat zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii spłaty odsetek od pożyczki (FIF), podejmowane są kroki w celu wyjaśnienia sytuacji od 2004 roku.
2.      Nowa księgowość dostarcza dokumenty i ewentualne wyjaśnia.
3.      Staramy się urozmaicić źródła przychodów
4.      Pierwszego kwietnia rozpoczęliśmy sezon DDC w wzmocnionym zespole: koordynacją projektu w Poznaniu i Wrocławiu zajmuje się nowy koordynator Michał Mann. Anna Machocka koordynuje projektem w Krakowie i Warszawie. Test w Gdańsku przeprowadzi Michał.  Wyniki w skali całego kraju porównywalne są do zeszłorocznych jako chodzi o ilość potwierdzonych PZEtów.
 6.Przygotowanie konsultacji nowego ISP
Konsultacje będą skierowane do wszystkich zainteresowanych członków.  Pytanie zostało umieszczone we wstępniaku do magazynu. Zostanie rozesłany dokument do konsultacji na listę milową oraz do dyskusji w grupach lokalnych.
 7.Realizacja uchwał WZ
Podczas WZ uchwalono zmiany statutowe w związku z tym przygotowywany jest wniosek do KRS, który zostanie złożony do 17 maja. Walne Zgromadzenie zobowiązało Zarząd do wydania oświadczenia w sprawie interwencji w Słupsku. Oświadczenie zostało opublikowane 13 maja 2008 na stronie amnesty. Zarząd rozpoczyna pracę nad opinią dotyczącą działalności gospodarczej.
8.Kampania Chińska
Zarząd  przyjęło informacji o akcji planowanej na 4 czerwca. Akcja Amnesty odbędzie się  w nieformalnej współpracy z innymi organizacjami, które tego dnia będą pod ambasadą.
9. Eu Council Meeting
Przygotowujemy list związany z konsultacjami, jakie są przeprowadzane, co do dalszych losów pracy AI w Europie i EU Association. EU Associations, założone prze sekcje i struktury AI z krajów członkowskich EU swojego czasu otworzyło biuro w Brukseli, zajmujące się lobbingiem na poziomie EU oraz wspierającym sekcje EU w ich lobbingu na poziomie krajowym. Jest to biuro, które bardzo wspiera takie małe sekcje jak nasze pod względem merytorycznym i zależy nam na utrzymaniu wysokiej jakości pracy ludzi z biura EU. W liście zamierzamy wyrazić swoje zastrzeżenia co do propozycji IEC dotyczących przyszłych rozwiązań organizacyjnych oraz niepokój, co do ewentualnej rychłej likwidacji EU Association i szybkiej integracji biura AI w Brukseli z Programem Europejskim w Międzynarodowym Sekretariacie.
10. Aktualizacja kont amnestyjnych – wyniki
Została zakończona aktualizacja kont amnestyjnych. Kontami posługują się osoby upoważnione do reprezentowania stowarzyszenia.
11.Komisja Rewizyjna                                                     
Komisja Rewizyjna będzie brała czynny udział w opiniowaniu kwestii działalności gospodarczej. Zajmie się również przygotowanie wzór Regulaminu Wybierania Władz.
12.Wyjazdy planowane
 – Magda Sadlowska i Draginja Nadazdin spotkanie- skill share-  finansowe; 1- 5 czerwca Wielka Brytania
– Draginja Nadazdin, wizyta studyjna na zaproszenie fińskiej sekcji Helsinki 19-22 maja
– Maciek Fagasiński; Walne Zgromadzenie EU ASS.  14, 15 czerwiec, Paryż
– Kasia Pawlik; Konferencja w sprawie parady równości; Ryga
– Monika Klimkowska; spotkanie finansowe; Londyn 
– w dniach 10-17 maja gościmy Yacei Wanga, przywódcę studentów z Pl. Tiananmen, który będzie członkiem jury Nagrody AI na festiwalu Doc Review. 
– w dniach 15-16 maja naszym gościem będzie Nicolas Berger, dyrektor AI EU Office w Brukseli
9. Sprawy różne
 – ZUS ( w związku z przeprowadzoną kontrolą w stowarzyszeniu został przygotowany protokół do którego stowarzyszenie wniosło zastrzeżenia i  sporządziło sprostowanie, oczekujemy decyzji)
– bierzemy udział w maratonie rowerowym dzięki współpracy z Compressem
– będziemy drukować nową ulotkę pierwszego kontaktu zgodnie z wytycznym ze strategii rozwoju aktywizmu i audytu komunikacyjnego
Protokołowała Zuzanna Kulińska

Tematy