Protokół z zebrania Zarządu – 26 kwietnia 2003, Warszawa

W zebraniu udział wzięli:

Anna Legan

Marcin Komosa

     Jarosław Orłowski

Adam Pruss

Piotr Skrzypczak

Małgorzata Wasilewska

Maciej Wieczorkowski

 

Małgorzata Zdunek – Biuro

Amina Bassil – Komisja Rewizyjna

 

Goście:

Jacek Białas – campaigner

Bogusław Stanisławski – koordynator projektu „Kościoły”

Spotkanie prowadził Adam Pruss

           

1.      Przyjęcie porządku dziennego

 

2.      Raport o stanie członkostwa

Uchwała nr 1/IV/2003   o przyjęciu 117 nowych członków.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia osobom, które nie opłaciły składki za 2003 rok, wygasło członkostwo. Na dzień 23 kwietnia liczba członków Stowarzyszenia wynosi 486, a grup – 19, co na najbliższym ICMie daje nam 1 głos.

 

 

3.      Biuro       

·        Zarząd przyjął uchwałę o rozliczeniu kosztów podróży uczestników warsztatu Identiy Based Discrimination (IBD).

·        Małgorzata Wasilewska podejmuje się zrobienia ewaluacji roku 2002.

·        Piotr Skrzypczak podejmuje się dokończenia procesu rejestracji logo Stowarzyszenia i zobowiązuje się zdać sprawozdanie na następnym spotkaniu zarządu.

·        Zarząd zdecydował o wzięciu udziału w niemieckim konkursie o 50 tyś Euro na materiały papierowe. Zgłosiła się do nas graficzka, która zaoferowała się zrobić dla nas projekt kampanii i zgłosić nas do konkursu.

·        Piotr Skrzypczak, Marcin Komosa i Maciej Wieczorkowski będą nadzorowali projekt konkursu Amnesty International w Tele Magazynie. Jest to dodatek telewizyjny do lokalnych dzienników – nakład: 1 400 000 egz.

 

4.      Zarząd przyjął bilans za 2002 rok i omówił wyniki audytu.

 

5.      Walne Zgromadzenie 2003

W tym roku WZ odbędzie 18-19 października. Ponieważ jego organizacja jest dla grup korzystnym wydarzeniem fundraisingowym, ale tym samym dość dużym wyzwaniem logistycznym, dyrektor biura ogłosi w najbliższym czasie konkurs wśród grup na organizację walnego.    

Piotr Skrzypczak podejmuje się nadzorowania organizacji WZ do momentu powołania Komitetu Organizacyjnego WZ 2003.

 

6.      REAP      

Plany:

  • Wakacje – udział Amnesty w „akcji letniej” harcerzy.
  • W przyszłym roku odbywać się będą panele (wg. projektu pilotażowego Ani Dzierzgowskiej); w planach jest także seminarium dla dziennikarzy (Małgorzata Wasilewska spróbuje pomóc w stworzeniu modułu dla dziennikarzy)
  • Postanowiono włączyć chętnych multiplikatorów do pracy trenerów amnestyjnych (Beata Szczeniak i Dorota Flak mają się z nimi skontaktować na majowym szkoleniu REAP)
  • Marcin Komosa podjął się przypomnieć członkostwu zasady prowadzenia szkoleń (do końca tygodnia). Prześle on także do Biura listę kontaktową szkoleniowców z regionów i opracuje system odpowiedzi osobom zainteresowanym. Zarząd wyraził konieczność podjęcia uchwały, która określałaby osoby uprawnione do edukacji praw człowieka z ramienia Amnesty. Przygotuje ją Marcin Komosa.
  • Szkolne grupy AI rozpoczną działalność od przyszłego roku. Rozesłano pakiety informacyjne do szkół i bibliotek. Wydrukowano podręcznik. W październiku odbędzie się spotkanie z CODN.
  • Ukazał się już podręcznik „Moje i Twoje prawa i wolności” – którego część napisana jest w oparciu o materiały amnestyjne. Każdy regionalny zespół REAP dostanie po dwa egzemplarze.

 

7.      Crisis response   

Jacek Białas przedstawił dotychczasowe działania w ramach Kampanii Rosyjskiej oraz wstępną ewaluację. Zrelacjonował także działania w sprawie Iraku.

 

8.      Projekt członkowski – omówienie rezultatów   

Odbyło się badanie 147 osób, które nie zapłaciły składki na 2003 rok. Dało to ogólny obraz członkostwa.

Istnieje wyraźna potrzeba znalezienia kogoś z zewnątrz do opracowania systemu obsługi członkostwa, czytelnego przekazywania informacji – szczególnie na temat opłacania składek – Jarek Orłowski zorientuje się w tym temacie i przygotuje ofertę na następne spotkanie.

 

9.      Monitoring planu 2003  

Konieczne jest, aby co pewien czas koordynatorzy uaktualniali informację na temat prowadzonych akcji, nie tylko o tym, kto został uwolniony.

Kampania rosyjska

  • Częściowa ewaluacja i uaktualnienie kalendarza – Jacek Białas prześle go na początku maja.
  • Międzynarodowy dzień ochrony ofiar tortur – akcja się odbędzie 26 czerwca
  • Nawiązanie współpracy z NGOsami z okręgu Kaliningradzkiego – brak odzewu z tamtej strony.
  • Nie będzie planowanego spotkania z matkami żołnierzy.

 

Chiny – Maciej Wieczorkowski zorientuje się czy środowisko warszawskie podejmie się organizacji rocznicy Tiannanmen.

Turcja – odbyła się udana akcja „Kwiatek” w dniu 8 marca.

ZOSW – dzień objectora odbędzie się 15 maja

MSP – działalność zawieszona

LGBT – od maja struktura nie będzie miała koordynatora

PA – fragment podręcznika PA będzie integralną częścią podręcznika REAP; w pierwszym kwartale nie ukazał się biuletyn dobrych wiadomości.

HRE – planowane spotkanie z osobami zainteresowanym edukacją praw człowieka z Białegostoku

Uchodźcy – Maciek Wieczorkowski porozumie się z koordynatorem w sprawie sprawozdania z dotychczasowych działań oraz planów na Dzień Uchodźcy

Media – odbędzie się konferencja prasowa na launch raportu.

Publikacje – biuletyn oraz ‘amnesty +’ wychodzą w terminie.

 

10.  Monitoring bilansu. Księgowość i zarządzanie finansami

Adam Pruss zobowiązał się monitorować kurs GBP i doradzać, kiedy wymieniać na PLN. Spotka się on także z księgowym, aby usprawnić współpracę z biurem rachunkowym.

 

11.  Projekt kościoły 

Bogusław Stanisławski – koordynator projektu – zreferował jego przebieg. (załącznik)

 

12.  Fundraising – plany . Obsługa członkostwa.

·        Powstał projekt ankiety dla nowych członków, dzięki niej będzie można dowiedzieć jakie materiały są najbardziej interesujące. Zostanie ona opublikowana w biuletynie na koniec września.

·        Adam Pruss we współpracy z Biurem zrobi projekt bazy danych członkostwa.

·        Zarząd przypomniał, że na wszystkich materiałach muszą się znaleźć elementy fundraisingowe – wszystkie projekty muszą być pod tym względem konsultowane przed wydrukiem z fundraiserem.

·        Po przeniesieniu na nowy serwer, administrowanie list amnestyjnych przejmie Dorota Nazarko.

·        Do MSWiA został wysłany wniosek z pytaniem, co możemy uważać za cegiełkę.

·        Zarząd podjął decyzję, żeby zawiesić rozstawianie puszek przez fundraisera, ze względu na małe przychody.

·        Wstępnie Zarząd zgodził się na przeprowadzenie w maju, w Warszawie testu Direct Dialog, zastrzegając, że kategorycznie nie może być przekroczony budżet 4200zł. Podczas tej próby byłaby obecna konsultantka zewnętrzna. Koszt przyjazdu i pobytu konsultantki pokrywa AI Holandia. Ze względu na to, że DD został zaplanowany w naszym budżecie za rekruterów płaci AI Polska.

Maciej Wieczorkowski przypomniał zalecenie Zarządu, iż przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu projektu fundraisingowego, musi być przedstawiony Zarządowi budżet i plan projektu, co tym razem nie zostało przygotowane wcześniej, a dopiero na samym spotkaniu.

·        Fundraiser powinien stworzyć projekt, który miałby na celu zdobycie i utrzymanie nowych członków. Jednym z pomysłów jest wykorzystanie grudniowego Tygodnia Praw Człowieka jako  kampanii rekrutacyjnej pod hasłem – „broń praw człowieka razem z nami”.

 

13.  Strona www

Deadline na nową stronę, która będzie łatwa w aktualizacji dla pracowników, jest do pierwszego czerwca. Po tym terminie opiekę nad www przejmuje nowa osoba.

 

14.  Praca zarządu

·        Według regulaminu Zarządu nie może on podejmować w trybie obiegowym decyzji, które dotyczą finansów Stowarzyszenia, w związku z tym Zarząd widzi konieczność comiesięcznych spotkań.

·        Do każdego protokołu sekretarz będzie dołączał wszystkie decyzje podjęte w trybie obiegowym.

·        Po 1 czerwca głosowanie w trybie obiegowym zostanie przeniesione z listy zarządu na wewnętrzną stronę zarządu.

·        Małgorzata Wasilewska będzie pilnowała wykonania zobowiązań podjętych przez członków Zarządu podczas spotkania.

·        Zarząd podjął decyzję, aby dążyć do nie łączenia stanowisk w Stowarzyszeniu. Będzie to jeden z wymogów postawionych kandydatom do Zarządu.

·        Na czas trwania projektu REAP koordynację HRE przejmuje koordynator REAPu.

·        Zarząd zgodził się na drukowanie przez Grupę Krakowską AI News/Wire w wersji polskiej.

·        Na tydzień przed zebraniem Zarządu sekretarz będzie rozsyłał punkty na nim poruszane na listę ai-info, do 48 godzin przed spotkaniem członkostwo może wysyłać pytania. W ciągu 7 dni roboczych od zakończenia spotkania będzie rozesłany protokół.

·        Maciej Wieczorkowski wyraził ubolewanie ze względu na mało ideową a bardziej administracyjną pracę zarządu.

 

15.  Komisja rewizyjna          

Załącznik – Prezes ustosunkuje się w imieniu Zarządu do końca tygodnia

 

16.  Delegacja na ICM   

·        Zarząd zdecydował, że polską sekcję będą reprezentowali: Małgorzata Wasilewska, Jarek Orłowski i Małgorzata Zdunek.

 

17.  Sprawy różne                                                                                                    

·        raport z udziału w spotkaniach / szkoleniach

            Małgorzata Zdunek była trenerem podczas warsztatu w Słowenii. W warsztacie jako uczestnicy wzięli również udział: Lucy Mauks i Adam Pruss

            Małgorzata Wasilewska i Małgorzata Zdunek wzięły udział w Forum prezesów i dyrektorów w Londynie.

            Małgorzata Zdunek była uczestnikiem WZ w Pradze; poprowadziła warsztat dla zarządu czeskiego o relacjach między zarządem a pracownikami oraz zrobiła szkolenie dla nowej koordynatorki biura w Pradze..

            Adam Pruss był uczestnikiem warsztatu IBD w Warszawie.

·        Biuro w Warszawie

Maciek Wieczorkowski dostarczy do Biura informację o podziale opłat za czynsz i neostradę.

·        Współpraca AI z Anit-War Coalition

Punkt przełożony na następne spotkanie.

·        Koalicje z NGOs

Punkt przełożony na następne spotkanie.  

·        Statut – rozmowy

Amina Bassil od lipca zobowiązuje się spróbować znaleźć pomoc w napisaniu nowego, jasnego i czytelnego statutu stowarzyszenia.

·        Raport roczny 2002

Lucy Mauks poprosi koordynatorów, aby poprawili go merytorycznie do połowy maja. Piotr Skrzypczak spróbuje zorganizować osoby, które mogłyby poprawić go stylistycznie.

 

Następne spotkanie zarządu odbędzie się 30/31 maja w Warszawie.

 

Tematy