Protokół z zebrania Zarządu 7 stycznia 2006

Protokół z posiedzenia Zarządu 7 stycznia 2006

 

Obecni:

Piotr Choroś

Kinga Dąbrowska

Dorota Flak

Mateusz Hładki

Ewa Kamińska

Małgorzata Lamperska

Wojciech Makowski

 

oraz:

 

Przedstawicielki Komisji Rewizyjnej:

Ewa Bajbak

Zuzanna Kulińska

 

Przedstawicielka Biura:

Małgorzata Zdunek

 

Uczestnicy warsztatu nt. praw seksualnych i reprodukcyjnych:

Michał Wolny – koordynator Grupy Roboczej ds. Członkostwa

trenerzy REAP-u

 

 

1.         Przyjęcie porządku dziennego

 

Przyjęto porządek w zaproponowanym kształcie.

 

 

2.         Sprawy członkowskie oraz Biuro

 

·         raport o stanie członkostwa

 

Przyjęto 77 nowych członków. Stowarzyszenie liczy obecnie 888 członków (wraz z nowymi członkami). Wyjątkowo duża liczba nowych członków jest skutkiem akcji „Wolność słowa na Białorusi”.

Zarejestrowano Szkolną Grupę AI nr 42 w Zelowie. Liczba grup szkolnych wynosi obecnie 42.

 

 

·         tłumaczenia dla polskiej sekcji AI

 

Przedłużona została umowa z firmą „Magnolia”, która, podobnie jak w zeszłym roku, w ramach darowizny dokona dla polskiej sekcji AI tłumaczeń o wartości 1500 zł (tyle kosztuje np. tłumaczenie długiego raportu).

 

·         ewaluacja pracy Biura

 

Poszukiwania ewaluatorów, którzy zgodziliby się przeprowadzić dla AI ewaluację za darmo, zakończyły się niepowodzeniem. W związku z tym ewaluacja zostanie ograniczona do spotkania i dyskusji pracowników Biura pod koniec stycznia. Wojciech Makowski przekaże Dyrektor Stowarzyszenia uwagi  i pytania  Zarządu, Mateusz Hładki zajmie się zbieraniem opinii nt. pracy Biura w różnych środowiskach AI.

 

·         Grupa Robocza ds. Członkostwa

 

Do końca lutego koordynator, Michał Wolny, dowie się, czy dotychczasowi trenerzy mają czas i ochotę dalej uczestniczyć w szkoleniu członkostwa.

 

 

3.                  Program Direct Dialog 2005 oraz 2006

 

Podczas spotkania Zarządu koordynatorka programu, Anna Machocka, przedstawiła osiągnięte w roku ubiegłym rezultaty oraz plany na rok 2006.

W roku 2005 pozyskano 1109 donorów. To mniej niż zakładano (1902), jednak średnia dotacja jest wyższa od zakładanej i wynosi 17,5 zł (a nie 14,00 zł). Wielu donorów po grudniowej rozmowie z telemarketerką zdecydowało się podwyższyć przekazywaną co miesiąc dotację.

W roku 2006 chcemy pozyskać 2681 donorów. Według założeń średnia dotacja ma wynieść 17 zł. Szkoleni według nowych zasad rekruterzy będą pracować w Krakowie oraz Wrocławiu lub Poznaniu.

Zarząd podpisał z Anną Machocką umowę na czas nieokreślony.

 

 

4.                  Jeden procent dla grup

 

 

Piotr Choroś sprawdził, jak wygląda kwestia przekazywania pieniędzy drużynom w ZHP. Każda z nich ma swoje subkonto. W AI ten pomysł nie sprawdzi się, m.in. dlatego że prowadzenie subkonta kosztuje, a korzystanie z niego daje dostęp do wszystkich pieniędzy. Co więcej, istnienie kilku różnych numerów kont AI nie wpłynęłoby dobrze na jej wizerunek.

W tej sytuacji Zarząd postanowił, że w roku 2006 pięćdziesiąt procent z „jednego procenta” od zwerbowanych osób mają możliwość otrzymać grupy lokalne, które przesłały odpowiednie raporty do 6 stycznia 2006. Przed tymi grupami stoi obowiązek terminowego i dokładnego raportowania, jak również wydania do końca roku kalendarzowego wszystkich pieniędzy z „jednego procenta”. W razie problemów Stowarzyszenie będzie zmuszone do rezygnacji z tej formy wspierania działalności grup lokalnych.

Małgorzata Zdunek poinformuje grupy lokalne o decyzji Zarządu.

 

 

5.                  Walne Zgromadzenie 2006

 

Dwie grupy lokalne – z Lublina oraz Katowic –  zgłosiły chęć organizacji Walnego Zgromadzenia 2006. Oferty były podobne, jednak grupa katowicka do 7 stycznia nie potwierdziła możliwości udostępnienia darmowej sali obrad, w związku z czym Zarząd zdecydował, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w Lublinie.

 

 

6.       Prawa reprodukcyjne i seksualne – prezentacja Kingi Dąbrowskiej i Mirelli Panek

 

 

7.       Konsultacje z członkostwem nt. praw reprodukcyjnych i seksualnych

 

Do połowy lutego Grupa Robocza ds. Członkostwa opracuje warsztat nt. praw reprodukcyjnych i seksualnych. W warsztatowej ankiecie ewaluacyjnej znajdzie się rubryka, w której można będzie wpisać swoją opinię.

W dwóch najbliższych numerach nowego magazyny polskiej sekcji pojawią się artykuły na temat konsultacji oraz wyżej wymienionych praw. Przedstawione zostaną w nich m.in. argumenty „za” i „przeciw”, jak również przykładowe opinie członków i członkiń AI oraz osób „z zewnątrz”.

Po koniec lutego na stronie wewnętrznej Stowarzyszenia pojawią się materiały dla członkostwa; część z nich przetłumaczona na język polski. Zostanie tam także umieszczona ankieta – nie będzie to jednak narzędzie głosowania.

Po 9 lutego planowane jest spotkanie z spotkanie z przewodniczącą Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Wandą Nowicką. Odbędzie się ono w Warszawie.

Do Walnego Zgromadzenia będą trwały konsultacje z członkostwem. Podczas Walnego Zgromadzenie zostanie podjęta decyzja o stanowisku polskiej sekcji wobec działań AI na rzecz praw reprodukcyjnych i seksualnych. Po Walnym Zgromadzeniu członkostwo nadal będzie edukowane.

 

 

8.       Plan implementacji ewaluacji aktywizmu

 

·         Szkolenia

Zarząd zwróci się do Arka Jarosińskiego z sugestią, by stanie się trenerem wewnętrznym AI stanowiło element ścieżki edukacyjnej dla uczestników REAP-u. Szkolenie dla REAP-u powinno uwzględniać „komponent wewnętrzny”, dotyczący pracy samej AI (3-4 godziny). Według strategii edukacyjnej w Stowarzyszeniu powinien istnieć jeden zespół zajmujący się szkoleniami (dzisiaj istnieje podział na trenerów REAP-u oraz Grupy Roboczej ds. Członkostwa). Sprawa zostanie wyjaśniona do końca lutego.

 

·         Komunikacja aktywistów

Małgorzata Zdunek stworzy listę mailową poświeconą planowaniu amnestyjnych akcji, zostaną na nią zapisani koordynatorzy grup oraz osoby aktywnie udzielające w grupach. Do końca stycznia powstanie regulamin listy.

Pod koniec marca odbędzie się spotkanie koordynatorów.

 

·         Osoba ds. kontaktów z grupami-

Ewaluacja pracy Biura wykaże, czy wśród pracowników jest osoba która może
się tym zająć. Zarząd powróci do sprawy na najbliższym spotkaniu.

 

·         Wspieranie grup

W propozycji budżetu na 2007 znajdą się fundusze, które zostaną przekazane grupom mogącym pochwalić się ciekawym projektem akcji.

Pracująca w Biurze telemarketerka zadzwoni w grudniu do grup lokalnych i dowie się, co robią i czego im potrzeba ze strony Biura i/lub Zarządu. W styczniu powstanie raport z przeprowadzonych rozmów. Zapozna się z nim Zarząd. Do końca lutego z grupami skontaktuje się telefonicznie przedstawiciel bądź przedstawicielka Zarządu.

 

·         System motywacyjny

Zarząd będzie informował grupy, że dostrzega ich działania.

Koordynatorzy grup zostaną poinformowani, że powinni dostrzegać i chwalić każdego rodzaju działanie na rzecz AI, nawet jeśli nie pochłonęło ono danej osobie wiele czasu.

Istnieje możliwość uzyskania listu polecającego od AI.

 

·         Nowi członkowie w grupach

Grupom przesłana zostanie sugestia, by stworzyły ulotkę dla nowych osób, w której uwzględnią, jakie umiejętności są przydatne w działaniu oraz jak można włączyć się w pracę.

 

·         Zaangażowanie członków

Należy poszerzyć deklarację członkowską o rubrykę, w której można będzie wpisywać swoje umiejętności. Deklaracja powinna też zawierać propozycje włączenia się w pracę AI z uwzględnieniem różnej ilości czasu, jaką można poświęcić na wolontariat.

Ulotka „pierwszego kontaktu” powinna informować o tym, jakie skutki dla świata niesie każdy rodzaj zaangażowania w prace AI. Przy jej opracowaniu będziemy kierować się m.in. informacjami od grup (co oferują, co można robić w grupie lokalnej) oraz od Biura, które do końca lutego przeprowadzi ewaluację pracę wolontariuszy w biurze.

Do końca marca Zarząd przemyśli naszą ofertę dla członków i członkiń, którzy wstępują do AI po skończeniu studiów.

Mirella Panek tworzy bazę danych, która zawiera informacje o kompetencjach poszczególnych członków i członkiń. Zarząd zajmie się tą sprawą w kwietniu.

 

·         Walne Zgromadzenie

Układając porządek obrad, Zarząd zwróci uwagę na jego atrakcyjność (np. akcja grupy lokalnej, warsztaty itp.).

 

·         Działalność grup

Wszelkie istniejące podręczniki nt. pracy grupy znajdą się na stronie wewnętrznej Stowarzyszenia. Ten, który już tam jest, zostanie poprawiony i w ramach przypomnienia rozesłany przez Dyrektorkę Stowarzyszenia do koordynatorów grup do końca marca.

Biuro przetłumaczy także dokumenty napisane po angielsku.

 

·         Komunikacja przez Internet

Mirella Panek pracuje nad nowym, atrakcyjniejszym newsletterem, który pojawi się przed końcem stycznia. Zarząd przyjrzy się newsletterowi w lutym.

Mirella Panek poszukuje nowej, darmowej serwerowni dla strony internetowej Stowarzyszenia.

Magda Rurka szuka webmasterów. Do końca stycznia webteam będzie składał się z co najmniej dwóch osób.

Do końca marca zostaną uwidocznione aspekty fundraisingowe strony www, a do końca kwietnia strona będzie dobrze wspierać aktywizm.

Forum internetowe powstałe dzięki Zbyszkowi Lisieckiemu może zostać przeniesione na wewnętrzne strony amnestyjne. Nastąpi to do końca lutego.

 

·         Maraton Pisanie Listów 2006

Należy podkreślać, że w tym roku przypada 25 rocznica wprowadzenie stanu wojennego. Warto nawiązać współpracę z osobami internowanymi w tamtym okresie, tak aby stworzyć pozytywny przekaz, że działania AI mają sens.

Na akcję „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet” należy położyć zdecydowanie mniejszy nacisk, informując jednocześnie organizacje kobiece, że jest to spowodowany szczególnymi dla AI okolicznościami i nie oznacza zerwania współpracy.

Plan działania należy opracować już w kwietniu.

 

·         Współpraca z VIP-ami

Mirella Panek oraz Jacek Białas zajmują się poszukiwaniami znanych osób ze świata nauki i kultury, które chciałyby wesprzeć swym autorytetem pracę AI. Zarząd przed końcem swej kadencji przedyskutuje rezultaty tych poszukiwań.

 

Koordynatorzy grup zostaną poinformowani o wynikach ewaluacji aktywizmu. Jest za to odpowiedzialny Wojciech Makowski.

 

9.       Alternatywne wobec DDC pomysły na fundraising

 

Wykorzystywanie sms-ów jako narzędzia fundraisingowego jest obecnie nierealne.

Piotr Choroś sprawdzi, czy mamy możliwość zarabiać na internetowych aukcjach.

 

10.   Komitet Ekspertów

 

Wciąż nie wiemy, co możemy zaproponować znanym osobom, którym zaproponujemy przystąpienie do Komitetu.

Do grona ekspertów wywodzących się z organizacji Zarząd planuje zaprosić osoby, które pełniły w przeszłości jakąś funkcję (np. członka/członkini Zarządu lub Komisji Rewizyjnej) oraz należą nadal do Stowarzyszenia i wyrażą zgodę na członkostwo w Komitecie. Dyrektor Stowarzyszenia przygotuje listę osób spełniających dwa pierwsze warunki, zaznaczając, jakimi umiejętnościami dysponują.

Struktura nie miałaby umocowania prawnego w Statucie Stowarzyszenia, należy zatem zaproponować Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie odpowiednich poprawek statutowych.

 

 

11.   Strategia

 

Dwóch przedstawicieli Zarządu oraz Dyrektor Stowarzyszenia spotkali się z Jackiem Żelazkiem, aby przedyskutować metodologię tworzenia strategii.

Odbędą się dwa spotkania komitetu tworzącego strategię.

Zarząd wybrał sześć z siedmiu celów strategicznych ze Zintegrowanego Planu Strategicznego 2004-2010. Należy je uwzględnić przy tworzeniu strategii. Są to następujące cele:

o        Budowanie wzajemnego szacunku i zwalczanie dyskryminacji,

o        Domaganie się sprawiedliwości i zwalczanie bezkarności,

o        Podtrzymywanie fizycznej i psychicznej integralności każdego człowieka,

o        Obrona praw ludzi w konfliktach zbrojnych,

o        Promowanie i ochrona praw osób wewnętrznie przemieszczonych,

o        Obrona praw kobiet i dziewcząt.

Tym samym odrzucono cel nr 7:

o        Wspieranie praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych.

 

12.   AI/EU Association

 

Wojciech Makowski uczestniczył w jednym z cotygodniowych spotkań Zespołu ds. Unii Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych. Zespół bardzo intensywnie zajmuje się lobbyingiem; efekty jego pracy są widoczne. Niektórzy stażyści wyrażają jednak potrzebę głębszego wprowadzenia w pracę całej organizacji.

Wyrażając zadowolenie z pracy koordynatorki zespołu, Natalii Szczuckiej, Zarząd zwróci się do Dicka Oostinga, Dyrektora Amnesty International EU Office, z pytaniem o możliwość przedłużenia jej pracy dla polskiej sekcji.

 

13.   Sprawy różne

 

·         wniosek Anny Dzierzgowskiej  w sprawie uchodźców czeczeńskich w Polsce

Anna Dzierzgowska zgłosiła wniosek o przygotowanie raportu nt. sytuacji czeczeńskich uchodźców w Polsce. Problem ten jest już badany przez jednego z członków Zespołu ds. Unii Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych.

 

·         REAP

Zarząd zauważa problem dużego przepływu trenerów REAP. Wielu wyszkolonych trenerów rezygnuje z przeprowadzania warsztatów i angażowania się w pracę AI.

Zarząd nie chce narzucać konkretnego rozwiązania problemy, a jedynie zasygnalizować jego istnienie. Wojciech Makowski nawiąże na ten temat dyskusję z Arkiem Jarosińskim.

 

·         usprawnienie listy Zarządu

Aby usprawnić komunikację wewnętrzną, Zarząd zobowiązał się do tytułowania maili zgodnie z tematem oraz stosowania wysokiego oraz niskiego priorytetu w korespondencji elektronicznej.

 

·         strategia SVAW

Zarząd zwraca się do Jacka Białasa z prośbą o przeczytanie i skomentowanie strategii kampanii „Stop przemocy wobec kobiet” do 20 stycznia 2005. 

 

·         daty kolejnych spotkań Zarządu:

25-26 lutego

26 marca

23 kwietnia

 

 

 

Tematy