Protokoł ze spotkania Zarządu 17 lutego 2007

  1. Przyjęcie porządku dziennego
  2. Prace nad nową stroną
  3. Raport o stanie członkostwa i biura
  4. Monitoring pracy Zarządu
  5. Fundraising -stan finansów

– przygotowania do DDC
– informacja o pobycie Elizabeth Rhodes i Mortena Jorgensena

  1. Przygotowanie do WZ
  2. Wyjazdy planowane
  3. Sprawy różne

Obecni:
Zarząd:
Monika Szreder
Kinga Dąbrowska
Mateusz Hładki
Anna Dzierzgowska
Komisja Rewizyjna: Zuzanna Kulińska
Dyrektor Stowarzyszenia Arkadiusz Jarosiński
1. Przyjęcie porządku dziennego
Porządek dzienny został przyjęty.
2. Prace nad nową stroną
Nowa strona jest już niemal ukończona, zacznie działać najprawdopodobniej już w tym tygodniu. Wzorcem był serwis amerykański, podstawowym celem – to, żeby strona ułatwiała poszukiwanie i zdobywanie informacji. Trzy główne części strony:
– poznaj nas
– dołącz do nas
– działaj
Prowadzenie:
– na razie: będzie pomagać nam nasz poprzedni webmaster
– potrzebna będzie grupa wolontariuszy do przeglądania stron, tagowania etc.
3. Raport o stanie członkostwa i biura
Obecnie: 2541 członków i członkiń
chęć wstąpienia deklaruje 38 osób (Uchwała 1/02/2007)
Dwie nowe SzG
Działania stowarzyszenia w zakresie praw człowieka:
Guantanamo
Raport na temat tajnych więzień CIA, przyjęty przez PE, ale bardzo małą większością głosów (nad czym AI ubolewa); większość polskich europarlamentarzystów głosowała przeciw przyjęciu tego raportu (o Polsce w tym raporcie mówi się, że nie można potwierdzić ani zaprzeczyć)
SVAW: koło 8 marca – białoruskie obrończynie praw człowieka, spotkania w pięciu miastach; pracują nad tym Goha Lamperska i Wojtek Makowski.
Kilka agencji reklamowych gotowych jest z nami współpracować, tworzyć dla nas kampanie społeczne.
Edukacja:
– będziemy szkolić służby mundurowe: policje (Słupsk i Świętokrzyskie) i wojsko (szkolenia dla osób jadących na misje pokojowe);
– toolkit i inne materiały – w trakcie opracowywania
– zespół pracuje nad ścieżką rozwoju edukatora
Biuro:
Ponieważ Kinga Dąbrowska nie może przyjechać w marcu do Polski, Zarząd zgadza się na przyspieszenie ewaluacji Arkadiusza Jarosińskiego i na przeprowadzenie jej już w najbliższym tygodniu. Kinga Dąbrowska odbędzie rozmowy z pracownikami biura oraz z samym Arkiem Jarosińskim i przekaże wynik tych rozmów Zarządowi.
Umowa Kai Kuleszy:
Obecna umowa kończy się wraz z końcem marca. Zarząd, na podstawie wyników trwającego właśnie audytu organizacyjnego, opracuje opis zadań rzeczniczki i zdefiniuje oczekiwania (w dyskusji na ten temat mowa była m.in. o tym żeby zwrócić uwagę na takie zadanie, jak inicjowanie w mediach debaty, związanej z prawami człowieka). Ponieważ Kaja Kulesza bardzo dobrze pełni obowiązki rzeczniczki, jej zaproponujemy objęcie tego stanowiska, w razie zaś, gdyby z jakichś powodów odmówiła – przeprowadzimy wewnętrzną rekrutację.
Od poniedziałku: praktykantka w -departamencie- audiowizualnym, będzie zajmowała się porządkowaniem materiałów audiowizualnych itp. (przez ok. 2 miesiące)
Maraton 2007:
odbyło się spotkanie ewaluacyjne zeszłorocznego maratonu;
Heureka chce współpracować w kolejnym roku, ale już na poziomie międzynarodowym;
spotkanie międzynarodowe jest już planowane, być może w Warszawie, być może – w Londynie.
4. Monitoring pracy zarządu
Audyt: jutro, od 11-13 w biurze spotkanie focusowe;
Wyniki audytu: do końca marca; wcześniej – jeszcze jedno spotkanie z nami;
Audyt finansowy – w przyszłym tygodniu;

Strategia PR

– Fleischman – ich propozycje zostały odrzucone; m.in. po rozmowie z Adamem Sanockim; finalną strategię PR przygotuje agencja Comservice;
Plan operacyjny:
Kinga Dąbrowska: czwartek – spotkanie z pracownikami; powstanie ogólny kalendarz na rok 2008, plus projekt puli grantów; koordynatorzy nie będą musieli przygotowywać całorocznych planów. Każdy, nie tylko koordynatorzy, będzie mógł wystąpić o pieniądze na konkretny projekt; projekty muszą być związane ze strategią. Wstępny projekt przewiduje, że występować o granty będą mogły osoby, które są członkami Stowarzyszenia przynajmniej od roku a także mają rekomendacje; być może pojawią się jeszcze inne reguły i wymagania, dotyczące grantobiorców;
5. Fundraising
Rekrutacja:
5 osób przeszło do drugiego etapu; do poniedziałku wieczór mają wykonać zadanie; z tych, które to zrobią, wybrani zostaną kandydaci do rozmowy.
IS chce rozmawiać z wybranymi osobami przez telefon; zależy im na tym, żeby te osoby znały się na fundraisingu, a nie tylko na samych finansach jako takich;
Zarząd zdaje sobie sprawę z tego, że musimy mieć naprawdę dobrego fundraisera/kę, więc jeśli żaden z obecnych kandydatów nie spełni naszych oczekiwań, rekrutacja zostanie powtórzona.
Raport do IMT przygotowuje Arek Jarosiński.
Jeśli chodzi o sprawy finansowe, istnieje problem: za dużo zadań, za mało ludzi.
Zadania związane z nadzorowaniem – na razie musi wypełniać dyrektor. Zdaniem Zarządu, warto, żeby dyrektor, nie rezygnując z nadzoru nad finansami, postarał się znaleźć stażystę/kę, lub ewentualnie zatrudnić kogoś na umowę-zlecenie, tak, żeby mieć asystenta/kę o spraw finansowych, kogoś, kto przejmie część bieżących obowiązków.
DDC:
W Polsce byli Elizabeth Rhodes i Morten Jorgensen.
Spotkali się z Anią Machocką, potem – z Arkiem Jarosińskim, opracowali na piśmie swoje zalecenia.
Ich opinia:
– projekt jest jednym z najdroższych projektów: przychody są duże, ale koszty też;
– do tej pory przy projekcie pracowały trzy osoby (Goha Zdunek, Magda Rurka i Ania Machocka), teraz trzeba więcej odpowiedzialności przenieść na Anię Machocką (budżetowania, planowanie, projektowanie itp.); mniej  bezpośredniej pracy z rekruterami, większa odpowiedzialność;
Monika Szreder zwróciła uwagę na to, że Ania Machocka jako koordynatorka DDC powinna podlegać bezpośrednio dyrektorowi, a nie jak dotąd, fundraiserowi.
Dobre wiadomości:
– zestawienie sald i obrotów za styczeń: wydaliśmy ponad 20 tysięcy mniej niż zaplanowano  na styczeń, przychody są też nieco lepsze od zakładanych; czyli: jesteśmy koło 20 tysięcy do  przodu;
– zostajemy w CityBanku, nie przechodzimy do BPH (więc: będziemy musieli wypowiedzieć  zawartą już umowę); rocznie powinniśmy zaoszczędzić na obsłudze bankowej ok. 8 tysięcy;
– rusza kampania 1%, będzie adresowana m.in. do społeczności internetowej;
Ale: generalnie poza tym, że mamy 1% (i że Wojtek Makowski pisze grant do Batorego na 40 tysięcy, na kwestie związane z monitorowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) nadal jesteśmy w tym samym miejscu jeśli chodzi o pieniądze. Czyli: w tegorocznym budżecie brakuje nam około 100 tysięcy złotych.
Niezbędna jest nam dywersyfikacja źródeł przychodów.
W dyskusji pojawiły się pomysły:
– zwrócenia się po poradę do IS-u;
-zasięgnąć porad w innych sekcjach, dowiedzieć się, jak pozyskują donorów – zwłaszcza, jak pozyskać dużą liczbę donorów indywidualnych.
6. Przygotowania do WZ
Jest już w biurze osoba, która ma się zajmować rzeczami -technicznymi-
Dyrektor przedstawił też Zarządowi pomysły, które powstały podczas spotkania pracowników, z których część na pewno uda się zrealizować podczas WZ:
– zaproszenie byłych więźniów Guantanamo.
– zaproszenie obrończyń praw człowieka z Białorusi.
– nagroda dziennikarska.
– zaprosić na panel (równolegle z WZ) m.in. Wandę Nowicką.
– Plus ew. – dzień przed WZ: wynająć autobus, zrobić rundę po ważnych ambasadach z petcyjami.
Sala: kwestia otwarta
7. Wyjazdy planowane
Draginja Nadażdin: 25 luty-3 marca, Izrael
Chairs Forum i Director-s Forum
Trwają negocjacje nt. miejsca spotkania maratonowego
Zarząd podjął następującą uchwałę:

Uchwała 2/02/2007

Zarząd ustala, że delegatów na wyjazdy zagraniczne wybiera się zgodnie z następującymi procedurami:
– albo: wyjazd wynika z pełnionej w stowarzyszeniu funkcji (czyli np. delegat/ka na EU Association jedzie na EU Association);
– albo: wyjeżdża osoba, która została imiennie zaproszona;
– albo: jeśli jest możliwość wyjazdu zagranicznego i jeśli na ten wyjazd są środki w budżecie, wówczas Zarząd wybiera osobę, która pojedzie; taka osoba musi być członkiem/członkinią stowarzyszenia, zakres jej działalności, prowadzonej na rzecz stowarzyszenia, musi odpowiadać tematyce wyjazdu.
Za: 3, 1 wstrzymująca się.
8. Sprawy różne
Termin następnego spotkania: 24-25 marca;
Delegacja na ICM: Małgorzata Wasilewska, Kinga Dąbrowska, Arek Jarosiński.
(głosowanie: 3 za, 1 wstrzymujący się).
Trzeba od zaraz zrobić Cash Flow 2007; Zarząd  zdecydował, że zadanie to zostanie zlecone Eli Chrzanowskiej, pod kontrolą skarbniczki.
Protokołowała Anna Dzierzgowska

Tematy