Rada Europy: Zalecenia lepszej ochrony dla ofiar handlu ludźmi

W przededniu debaty nad zawartością projektu Europejskiej Konwencji przeciwko Handlu Ludźmi (projekt Europejskiej Konwencji), Amnesty International i Anti-Slavery International wzywają Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy do zagwarantowania, że prawa ofiar handlu ludźmi będą uznane i w pełni chronione.

 

„Rada Europy ma możliwość, aby ochronę praw ofiar handlu ludźmi uczynić najważniejszym elementem traktatu o handlu ludźmi, którego projekt przygotowuje. Aby osiągnąć ten cel, projekt Europejskiej Konwencji przeciwko Handlowi Ludźmi musi zostać wzmocniony tak, aby wymagał od władz państwowych zapewnienia pełnej ochrony i wsparcia, w tym minimum trzymiesięcznego okresu na odzyskanie zdrowia oraz środków wsparcia i pomocy, aby umożliwić ofiarom powrót do zdrowia i dostęp do pomocy.” oznajmiła Mary Cunneen, przewodnicząca Anti-Slavery International.

 

„Podczas gdy państwa indywidualnie, a także wspólnie podjęły kroki, aby uznać handel ludźmi za niezgodny z prawem oraz aby zaskarżać handlarzy, powszechnie wiadomo, że muszą zrobić więcej dla ochrony praw ofiar handlu ludźmi. Obecnie wzywamy ZPRE oraz inne organy Rady Europy do skorzystania z okazji i stworzenia najwyższych norm dla państwowej ochrony ofiar handlu ludźmi. Aby tak się stało, projekt Europejskiej Konwencji przeciwko Handlu Ludźmi musi zostać wzmocniony” oznajmiła Jill Heine, doradca prawny Amnesty International.

 

W celu zagwarantowania, że prawa ofiar handlu ludźmi są w pełni chronione, Amnesty International i Anti-Slavery International nakłaniają ZPRE (składające się z posłów 46 państw członkowskich Rady Europy) do włączenia zaleceń, wymienionych we wspólnym dokumencie tych organizacji: „Zalecenia wzmocnienia Projektu Europejskiej Konwencji o Działaniach przeciwko Handlowi ludźmi” z grudnia 2004 r. (indeks AI: IOR 61/001/2005), do Opinii, która zostanie przedłożona Komitetowi Ministrów ds. projektu traktatu.

 

Amnesty International i Anti-Slavery International w szczególności nalegają na wzmocnienie projektu Europejskiej Konwencji z grudnia 2004r. tak, aby wymagał od państw:

 

  • Zagwarantowania dostępu do szerokiego zakresu usług i pomocy, w tym nadzwyczajnej i niezbędnej opieki lekarskiej, jak i schronienia, pomocy psychologa i ochrony fizycznej dla wszystkich ofiar handlu oraz, o ile to konieczne, członków ich rodzin; zaoferowania dostępu do edukacji i pracy;
  • Zapewnienia, aby ofiary handlu mogły pozostać w kraju na co najmniej trzymiesięczny okres rekonwalescencji, aby zaczęły wracać do zdrowia i mogły uciec spod wpływu handlarzy, a także, aby zaczęły podejmować świadome decyzje na temat ich przyszłego życia w poczuciu bezpieczeństwa;
  • Zaoferowania tymczasowego zezwolenia na pobyt (na okres minimum 6 miesięcy) lub pobyt stały ofiarom, które byłyby w niebezpieczeństwie, gdyby wróciły do ojczyzny, lub w sytuacji gdy zezwolenie takie jest konieczne, aby umożliwić ofiarom uczestnictwo w postępowaniu sądowym dotyczącym odszkodowania lub w procesie przeciwko handlarzom;
  • Zakazania aresztowania, oskarżania lub stawiania przed sądem ofiar handlu z tytułu nielegalnego przekroczenia granicy lub nielegalnego pobytu oraz czynności, które są bezpośrednimi konsekwencjami ich sytuacji jako ofiar handlu;
  • Ustanowienia jurysdykcji w sprawie osób podejrzanych o handel ludźmi na warunkach, które zagwarantowałyby, w najwyższym stopniu, że nie ma bezpiecznych schronień dla odpowiedzialnych za handel ludźmi;
  • Stworzenia skutecznego nadzoru nad realizacją Konwencji, wykonywanego przez grono niezależnych ekspertów, które byłoby upoważnione do przeprowadzania wizyt oraz do rozpatrywania zbiorowych skarg dotyczących realizacji Konwencji przez władze państwowe.

 

Domagamy się również, aby Komitet Ministrów zwołał kolejne spotkanie grupy rządowych ekspertów przygotowujących projekt, znanej jako CAHTEH – przed kolejnym posiedzeniem Komitetu Ministrów w marcu 2005 r. – w celu rozważenia zaleceń na temat Europejskiej Konwencji zawartych w Opinii ZPRE, jak również zaleceń organizacji pozarządowych. Biorąc pod uwagę brak konsultacji na temat traktatu w większości krajów w chwili obecnej oraz kluczową rolę jaką odgrywają one w udzielaniu pomocy ofiarom handlu, odpowiednie organizacje pozarządowe powinny zostać zaproszone do wzięcia udziału w całym takim spotkaniu.

 

Informacje ogólne

 

Komitet Ministrów Rady Europy upoważnił grupę przedstawicieli rządowych, zwaną Komitetem ad hoc ds. Działania przeciwko Handlowi Ludźmi ( znaną jako „CAHTEH”), do przygotowania projektu Europejskiej Konwencji przeciwko Handlowi Ludźmi. Komitet Ministrów zażądał od CAHTEH skupienia się na prawach człowieka w przypadku ofiar handlu ludźmi oraz sporządzenia ogólnych ram dla ochrony i pomocy ofiarom handlu oraz świadkom, jak również na prewencji, dochodzeniu, postępowaniu sądowym i międzynarodowej współpracy.

 

Na sesji plenarnej w styczniu 2005 r. ZPRE przedyskutuje i przyjmie Opinię na temat projektu Europejskiej Konwencji przeciwko Handlu Ludźmi z grudnia 2004 r., przygotowaną przez CAHTEH. Po rozpatrzeniu  Opinii ZPRE Komitet Ministrów Rady Europy prawdopodobnie przyjmie Europejską Konwencję o Działaniach przeciwko Handlu Ludźmi w marcu 2005 r. i będzie ona otwarta do podpisu na trzecim szczycie głów państw i rządów Rady Europy w maju 2005 r.

 

Nie tylko Amnesty International i Anti-Slavery International wyrażają głosy domagające się wzmocnienia projektu Europejskiej Konwencji przeciwko Handlowi Ludźmi. Przyłączyło się do nich ponad 170 innych organizacji pozarządowych z 30 krajów; oświadczenie nawołujące Komitet Ministrów Rady Europy do wzmocnienia Europejskiej Konwencji przeciwko Handlowi Ludźmi zostało przedłożone w listopadzie 2004 r. (tekst wspólnego oświadczenia organizacji pozarządowych zawarty jest w drugim aneksie do „Rada Europy: Zalecenia wzmocnienia projektu Europejskiej Konwencji o Działaniach przeciwko Handlowi Ludźmi z grudnia 2004 r.; indeks AI: IOR 61/001/2005).

Tematy