Rada Praw Człowieka ONZ musi niezwłocznie zająć się sprawą łamania praw człowieka w Darfurze

IOR 41/005/2007
W piątek, 16 marca, Rada Praw Człowieka ma rozpatrzyć raport, przygotowany prze Misję Wysokiego Szczebla (High Level Mission) na temat sytuacji praw człowieka w Darfurze. Misja ustanowiona została 13 grudnia 2006 r., podczas czwartej sesji specjalnej Rady Praw Człowieka.
Wnioski przygotowane przez Misję Wysokiego Szczebla potwierdzają wcześniejsze doniesienia Amnesty International, a także innych organizacji, między innymi Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cywile w Darfurze wciąż są mordowani, gwałceni, siłą zmuszani do zmiany miejsca pobytu. Ich prawa nieustannie łamane są przez rząd Sudanu, milicję Janjawid i inne grupy zbrojne. Według informacji, dochodzących obecnie do Amnesty International, katastrofalna sytuacja praw człowieka zdaje się nie mieć końca. Zaczyna również dotykać sąsiadującą z Sudanem wschodnią część Czadu. Wbrew zapewnieniom sudańskiego rządu, cywile wciąż są atakowani przez milicję Janjawid.
Mimo, iż licznymi naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego obarczyć można przeciwne sudańskiemu rządowi grupy zbrojne, to rząd Sudanu odpowiedzialny jest za zapewnienie cywilom w Darfurze ochrony. Nie tylko nie sprostał temu zadaniu, ale wciąż wspiera milicję Janjawid, która wraz z siłami podległymi sudańskiemu rządowi ponosi największą odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Darfurze i wschodnim Czadzie.
Amnesty International wierzy, że raport Misji Wysokiego Szczebla dostarczy Radzie miarodajną i przemyślaną ocenę obecnej sytuacji praw człowieka w Darfurze, wraz z rozsądnymi rekomendacjami odnośnie ochrony ludności cywilnej. Jest niezwykle istotne, aby te rekomendacje skierowane były nie tylko do rządu Sudanu, ale także do Rady Bezpieczeństwa, która musi podjąć kroki na rzecz odpowiedniego rozmieszczenia wspólnych sił pokojowych Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej w Sudanie. W czasie rozpoczynającej się w piątek sesji, Rada Praw Człowieka musi dołożyć wszelkich starań, aby uświadomić społeczności międzynarodowej powagę obecnej sytuacji, wzywając do podjęcia odpowiednich kroków na rzecz ochrony ludności cywilnej w Darfurze.
Amnesty International jest głęboko zaniepokojona działaniami rządu Sudanu i jego sojuszników, mających na celu niedopuszczenie do rozpatrzenia przez Radę Praw Człowieka raportu Misji Wysokiego Szczebla. Szczególnie niepokojąca była odmowa współpracy z Radą Praw Człowieka, poprzez uniemożliwienie wydania wiz dla członków Misji Wysokiego Szczebla, mających zbadać sytuację w Sudanie. Takie zachowanie było ewidentnym zignorowaniem decyzji Rady Praw Człowieka, która po przeprowadzeniu intensywnych konsultacji (w których udział brał również rząd Sudanu), postanowiła o utworzeniu Misji Wysokiego Szczebla.
Odmowa współpracy rządu Sudanu z Komisją Wysokiego Szczebla to czwarty przypadek lekceważenia przez rząd danego państwa mechanizmów, wytworzonych przez Radę Praw Człowieka, od czasu jej utworzenia w czerwcu 2006 r. Izrael odmówił współpracy z misją badawczą, utworzoną przez Radę podczas jej pierwszej sesji specjalnej. Podobny stosunek kraj ten miał do Komisji Śledczej w sprawie Libanu, utworzonej na drugiej sesji specjalnej, jak i do badawczej misji wysokiego szczebla, powołanej do życia podczas trzeciej sesji specjalnej. Amnesty International uważa, iż jest to tendencja osłabiająca autorytet Rady Praw Człowieka. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, celem zmiany sytuacji, Rada nie będzie w stanie w efektywny sposób promować i chronić praw człowieka, zgodnie ze swoim mandatem.
Amnesty International wzywa Radę Praw Człowieka, aby:
– przyjęła i dogłębnie rozpatrzyła treść raportu Komisji Wysokiego Szczebla;
– przyznała, iż łamanie praw człowieka i bardzo poważna sytuacja humanitarna w Darfurze i wschodnim Czadzie są konsekwencją braku ochrony cywilnej ludności Darfuru przez rząd Sudanu;
– potępiła łamanie praw człowieka i międzynarodowego prawa humaitarnego i obarczyła rząd Sudanu, milicję Janjawid i inne grupy zbrojne odpowiedzialnością za sytuację w Darfurze;
– przekazała raport Komisji Wysokiego Szczebla Radzie Bezpieczeństwa, zalecając rozpatrzenie zawartych w nim rekomendacji;
– wezwała rząd Sudanu do całkowitej i niezwłocznej implementacji rekomendacji Misji Wysokiego Szczebla, a także Specjalnych Sprawozdawców, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka, Sekretarza Generalnego ONZ, Międzynarodowej Komisji Śledczej i zaleceń, zawartych w rezolucjach Rady Praw Człowieka, byłej Komisji Praw Człowieka i Rady Bezpieczeństwa;
– nieustannie śledziła sytuację praw człowieka w Darfurze, oceniając w jakim stopniu rząd Darfuru doprowadził do implementacji wspomnianych wyżej rekomendacji;
– znalazła efektywne środki reagowania na odmowę współpracy rządów z Radą, włączając w to informowanie o takich przypadkach na forum Zgromadzenia Ogólnego.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek