Raport Amnesty International: Państwa walczące z ubóstwem nie powinny ignorować praw człowieka

W swoim nowym raporcie, o tym jak wzmocnić Milenijne Cele Rozwoju, Amnesty International zwraca uwagę na to jak główne cele szybko odbiegły od międzynarodowych standardów ochrony prawa. Raport – -From Promisses to Delivery- – wskazuje najważniejsze kroki jakie państwa mogą podjąć, aby w ciągu najbliższych 5 lat wykazany został postęp w realizacji milenijnych celów.
-Milenijne Cele Rozwoju obiecały wielu najbardziej ubogim i wykluczonym ludziom na świecie lepszą przyszłość. Teraz jednak smutnym faktem jest to, że bardzo pilne kroki muszą zostać podjęte. W przeciwnym razie rządy nie ochronią najbardziej podatnych na zranienie ubogich grup społecznych-, mówi Claudio Cordone – pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego Amnesty international.
-Przekaz do światowych przywódców, kiedy spotkają się we wrześniu, by przedyskutować realizacje milenijnych celów, jest jasny – muszą umieścić prawa człowieka w centrum podejmowanych działań walczących z ubóstwem-.
Raport Amnesty International wzywa państwa by wszelkie inicjatywy związane z milenijnymi celami były zgodne z prawa człowieka; zwracały uwagę na dyskryminację kobiet; wyznaczały krajowe cele realizacji tych inicjatyw; przestrzegały prawa do partycypacji obywateli oraz wzmacniały egzekwowanie odpowiedzialności.
Raport został ogłoszony 9 czerwca w Nowym Jorku, gdzie przedstawiciele rządów, społeczeństwa obywatelskiego i ONZ spotkali się na konferencji o prawach człowieka i Milenijnych Celach Rozwoju zorganizowanej wspólnie przez Amnesty International i Realizing Rights – inicjatywie na rzecz etycznej globalizacji.
Trzy główne kwestie – równość płci, ochrona zdrowia kobiet w ciąży oraz slumsy – zostały wskazane w raporcie by zilustrować przepaść między milenijnymi celami, a międzynarodowymi standardami praw człowieka.
W kwestii równości płci raport pokazuje, że milenijne cele zawiodły w wyegzekwowaniu od państw przestrzegania praw kobiet, pomimo tego, że był to istotny element walki z ubóstwem. W miejscach, gdzie równość płci jest wymieniana w milenijnych celach, jest zawężona jedynie to kwestii edukacji.
Szacuje się, że 70% osób żyjących w ubóstwie to kobiety. Raport opisuje jak kobiety i dziewczynki cierpią z powodu dyskryminacji, przemocy i innych nadużyć praw człowieka we wszystkich społeczeństwach.
Opieka zdrowotna dla matek i kobiet w ciąży to sfera, która nie widziała znaczącego postępu. Milenijne Cele Rozwoju nie wzięły pod uwagę wielu istotnych czynników, które wpływają na śmiertelność okołoporodową i różnego typu urazy.
Przypadki łamania praw człowieka takie jak: przymus wczesnego zamążpójścia, przemoc wobec kobiet i dziewczynek, odbierają kobietom prawo do decydowania o własnym życiu. Milenijne cele nie uwzględniły w dostateczny sposób praw seksualnych i reprodukcyjnych. Od Peru po Sierra Leone raport opisuje wszelkie przeszkody jakie kobiety napotykają ubiegając się o pomoc medyczną.
Milenijne cele miały również za zadanie poprawić życie co najmniej 100 milionów mieszkańców slumsów. Wywiązywanie się z tego zadania jest jednak opisywane jako zatrważająco niewystarczające i słabe, biorąc pod uwagę szacunki, że do końca 2020 r. 1,4 mld ludzi będzie żyło w slumsach. Cel, aby zmniejszyć liczbę osób żyjących w slumsach, również szybko odbiegł od istniejących zobowiązań państw wobec międzynarodowych standardów.
Amnesty International zaobserwowało przymusowe eksmisje społeczności żyjących w slumsach na całym świecie. Eksmisje te są katastrofą dla ludzi, którzy do tej pory żyli już w ubóstwie. Milenijne cele nie uwzględniają istotnych zobowiązań państw do ochrony swoich obywateli przed takimi naruszeniami.
Od Burkina Faso po fawele w Brazylii raport wskazuje na brak egzekwowania odpowiedzialności, co uniemożliwia ludziom żyjącym w ubóstwie dogania się sprawiedliwości. Mechanizmy pozwalające na egzekwowanie odpowiedzialności nie istnieją lub są niedostępne dla ludzi żyjących w ubóstwie.
-Przestrzeganie praw człowieka jest kluczowe dla efektywności Milenijnych Celów Rozwoju-, mówi Claudio Cordone. -Rządy państw muszą być pociągane do odpowiedzialności za realizację Milenijnych Celów Rozwoju i za zgodność podejmowanych działań z prawami człowieka-.
KONIEC/
Raport -From promises to delivery – putting human rights at the heart of the Millenium Development Goals- dostępny na stronie amnesty.org
lub w pliku poniżej.