Raport ONZ na temat walki z terroryzmem powinien uczynić prawa człowieka priorytetem

Strategia ONZ przyjęta 8 września 2006 roku była pierwszą próbą stworzenia zestawu działań mających na celu zwalczanie terroryzmu na skalę globalną. Głównym punktem Strategii, który wszystkie państwa przyjęły jednogłośnie, jest stwierdzenie, iż fundamentalną podstawą do walki z terroryzmem jest przestrzeganie praw człowieka.
Z raportu -Bezpieczeństwo i Prawa Człowieka: ONZ i walka z terroryzmem- sporządzonego przez Amnesty International jasno wynika, że powstała głęboka przepaść pomiędzy retoryką rządową a rzeczywistym przestrzeganiem praw człowieka.
Amnesty International opublikowało swój dokument 3 września, dzień przed ogłoszeniem raportu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podkreślano w nim, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby prawa człowieka stały się dla ONZ priorytetem w walce z terroryzmem oraz przekonywano, że państwa muszą wykazać chęć i wolę polityczną by głoszone wcześniej zapewnienia o respektowaniu praw człowieka wprowadzić w życie.
Raport Amnesty International rozpatruje wpływ terroryzmu na standardy przestrzegania praw człowieka, bada wyniki pracy ONZ (przede wszystkim Rady Bezpieczeństwa) w walce z terroryzmem i prezentuje krótkie sprawozdanie odnośnie rodzajów naruszeń praw człowieka popełnionych w imię walki z terroryzmem. W tym wypadku Stowarzyszenie prezentuje obszerną listę zawierającą państwa z całego świata.
W raporcie stwierdzono, że od ataku na Stany Zjednoczone w 2001 roku, bardzo wiele spośród przyjętych przepisów i regulacji oraz rozpoczętych działań zwalczających i przeciwdziałających terroryzmowi, zniszczyło system ochrony praw człowieka, takich jak wolność wypowiedzi, wolność od tortur i prześladowania. Wiele rządów i władz państwowych twierdzi, że bezpieczeństwo jednych zapewnione może zostać jedynie z naruszeniem praw innych.
Rada Bezpieczeństwa zwalczając działalność terrorystyczną bez wystarczającej dbałości o ochronę praw człowieka, musi również wziąć na siebie odpowiedzialność za konsekwencje prowadzenia działań w tej formie.
Raport Zgromadzenia Ogólnego ONZ stanowi doskonałą szansę do zrewidowania dotychczasowych metod działań. Ze względu na zbliżającą się 60-tą rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Amnesty International apeluje do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, by uczcić tę okazję wprowadzeniem do Globalnej Strategii Walki z Terroryzmem zapisu o priorytetowym znaczeniu zasad przestrzegania praw człowieka.
Rada Bezpieczeństwa ONZ musi również podkreślać w swych rezolucjach, uchwałach i raportach związanych z walką z terroryzmem wielką wagę ochrony praw człowieka w tym obszarze.
-Odpowiedź rządów państw na zagrożenie działalnością terrorystyczną jest jednym z największych wyzwań przed jakimi staje potrzeba ochrony praw człowieka w obecnych czasach- stwierdziła przedstawicielka Amnesty International przy ONZ Yvonne Terlingen.
-Ochrona praw człowieka i bezpieczeństwo są ze sobą nierozerwalnie związane. Kluczem do osiągnięcia pokoju jest poszanowanie praw człowieka, a jedynym sposobem zwalczania terroryzmu jest sprawiedliwość.-
Tłumaczyła Ola Tarnowska
Redagował Grzegorz Rychlik

Tematy