Amnesty International publikuje raport organizacyjny w sprawie komunikatu prasowego Międzynarodowego Sekretariatu o taktyce wojsk ukraińskich

Amnesty International niezmiennie potępia inwazję Rosji na niepodległą Ukrainę i konsekwentnie wzywa do pociągnięcia sił rosyjskich do odpowiedzialności za dokonane zbrodnie wojenne oraz za ciężkie naruszenia przez Rosję międzynarodowego prawa humanitarnego. Jednocześnie Amnesty International zdecydowanie solidaryzuje się z narodem ukraińskim, a polska sekcja za jeden ze swoich priorytetów stawia monitorowanie sytuacji uchodźców z Ukrainy w Polsce. 

Zapoznaj się z naszymi wnioskami na temat sytuacji uchodźców z Ukrainy w Polsce: 

Jako Amnesty International Polska pragniemy raz jeszcze przeprosić za ból i gniew spowodowany komunikatem prasowym Sekretariatu Międzynarodowego z 4 sierpnia 2022 r. na temat taktyki wojsk ukraińskich. Tuż po wydaniu komunikatu zapowiadaliśmy, że jako sekcja polska zwrócimy się do Międzynarodowego Zarządu i Sekretariatu o zainicjowanie dogłębnego przeglądu procedur przygotowywania i publikacji raportów oraz komunikatów.  

Zobowiązanie to potraktowaliśmy z należytą powagą, a w prace powołanej komisji wewnętrznej zaangażowała się osobiście Anna Błaszczak-Banasiak – dyrektorka Amnesty International Polska. Proces weryfikacji działań Amnesty International objął zarówno ogólne standardy naszej pracy, jak i szczegółowy powstania i publikacji tego konkretnego komunikatu. Rozumiejąc, że komunikat z 4 sierpnia 2022 r. miał szczególne konsekwencje w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej do prac nad przeglądem wewnętrznych procedur oraz podjętych decyzji zaprosiliśmy także dr hab. Adama Bodnara, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opublikowany dziś raport organizacyjny jest efektem wielomiesięcznej pracy, która miała na celu ocenę faktów i procedur, ocenę wyciągniętych przez Amnesty International wniosków prawnych oraz przedstawienie rekomendacji na przyszłość.  

Kluczowe ustalenia i zalecenia przedstawione w sprawozdaniu podkreślają nacisk na poprawę metod pracy w Sekretariacie Międzynarodowym. Obejmują one: 

  • poprawę nadzoru i koordynacji w sytuacjach kryzysowych, wzmocnienie bezstronności, dokładności i niezależności działań Amnesty, w tym sposobu podejmowania decyzji w sytuacji rozbieżności opinii, a także bardziej efektywne angażowanie pracowników Sekretariatu Międzynarodowego i sekcji oraz biur krajowych Amnesty International w proces podejmowania decyzji; 
  • przegląd standardów analizy prawnej Amnesty oraz prowadzonych badań; 
  • wzmocnienie gwarancji jakości i odpowiedniej komunikacji działań Amnesty; 
  • kontynuowanie rozpoczętych prac odnoszących się do dobrego samopoczucia pracowników; 
  • stworzenie kultury pracy opartej w większym stopniu na współpracy; 
  • poprawę analizy i zarządzania ryzykiem. 

Zapoznaj się z treścią raportu organizacyjnego (w języku angielskim):

Amnesty International nie tylko przyjęła i zaakceptowała ustalenia raportu organizacyjnego, ale jest zdeterminowana, żeby konsekwentnie i sumiennie wdrażać je w perspektywie długofalowej. Wierzymy, że jako globalny ruch jesteśmy silniejsi, gdy mówimy jednym głosem i wyciągamy wnioski z popełnionych błędów.  

Jako polska sekcja Amnesty International chcielibyśmy przyłączyć się do wyrazów wdzięczności dla wszystkich niezależnych ekspertów, którzy pomogli nam przeprowadzić i zakończyć proces przeglądu i weryfikacji procedur oraz decyzji podjętych w związku z komunikatem prasowym z dnia 4 sierpnia 2022 r. Tylko Amnesty może zmienić Amnesty na lepsze, co bez waszej pomocy nie byłoby to możliwe. 

Zapoznaj się z działaniami Amnesty w sprawie wojny w Ukrainie: https://www.amnesty.org.pl/prawa-czlowieka-lamane-sa-w-ciszy/