Rasizm i dyskryminacja: kluczowe problemy praw człowieka w Europie

IOR 61/010/2007
(Bruksela, 21 marca) Podczas gdy Unia Europejska obchodzi Rok Równych Szans dla Wszystkich, rasizm i dyskryminacja pozostają poważnym i rozpowszechnionym problemem, stanowiącym naruszenie fundamentalnych praw człowieka na terenie UE – oświadczyła Amnesty International, tuż przed Międzynarodowym Dniem Eliminacji Dyskryminacji Rasowej.
Poza rzeczywistym zagrożeniem słownych nadużyć i przemocy fizycznej, wielu obywateli nie może prowadzić normalnego życia – znaleźć pracy, wynająć domu, czy po prostu przejść się ulicą bez bycia zatrzymanym i przeszukanym – wyłącznie z powodu posiadania -niewłaściwego- koloru skóry, czy przynależności etnicznej- – powiedział Dick Oosting, dyrektor biura Amnesty International przy Unii Europejskiej.
W liście do Komisji UE, Rady i Parlamentu Europejskiego (jego treść dostępna na stronie www.amnesty-eu.org), organizacja wezwała do implementacji konkretnych środów, mających zakończyć rasistowską dyskryminację, która -wzrasta w zastraszającym tempie na terenie Europy- – według słów Komisarza UE Franco Frattiniego.
-Mogliśmy już w przeszłości doświadczyć zgubnego wpływu rasizmu na sprawy europejskie. Historia zobowiązuje nas do zajęcia się tą sprawą jako kwestią priorytetową. Obywatele Europy są wyraźnie zaniepokojeni tym problemem, który wpływa na codzienne życie milionów ludzi- – powiedział Oosting.
Przyjmując z zadowoleniem takie inicjatywy jak Rok Równych Szans, Amnesty International zaniepokojona jest istnieniem rażącej przepaści między składaniem obietnic, a ich praktyczną realizacją. Mniej niż połowa krajów członkowskich UE doprowadziła do implementacji krajowych planów działania przeciw rasizmowi i ratifikacji Protokołu, pozwalającego sądom zajmować się sprawami dyskryminacji rasowej.
W przeciągu ostatnich dwóch lat, Amnesty International prowadziła szeroką dokumentację przejawów dyskryminacji w prawie i praktyce wobec obcokrajowców i mniejszości etnicznych na terenie Europy. We Francji i Wielkiej Brytanii dyskryminacja w największym stopniu dotyka Muzułmanów. W Grecji, Hiszpanii i Włoszech ograniczone zostały prawa osób poszukujących azylu i imigrantów. W kilku europejskich krajach społeczności romskie pozbawione są podstawowych praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych (więcej przykładów na stronie internetowej).
-Wszystkie te przykłady pokazują, że dyskryminacja jest kluczowym problemem na terenie Europy, przyczyniającym się do powiększenia nadużyć w obszarach, w których sytuacja praw człowieka narażona jest na ryzyko, takich jak walka z terroryzmem czy nieprzepisowa imigracja- – powiedział Oosting.
Amnesty International wzywa Unię Europejską do:

  • Zwiększenie na kraje nacisków w kwestii doprowadzenia do implementacji Dyrektywy o Równości Rasowej i Dyrektywy o Równości Zatrudnienia;
  • Ulepszenia swojej legislacji i zapewnienia równej i efektywnej ochrony wobec wszelkich aktów dyskryminacji;
  • Wprowadzenia ustawowej ochrony przeciw przestępstwom na tle rasowym i nienawiści słownej, przy jednoczesnym chronieniu prawa do wolności wypowiedzi.

Organizacja wzywa kraje członkowskie UE do:

  • Podpisania i ratyfikacji Protokołu Dodatkowego nr 12 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w czasie trwającego obecnie Roku Równych Szans;
  • Zapewnienia przez krajowe ustawodawstwo równej i efektywnej ochrony przed różnymi formami dyskryminacji;
  • Przyjęcia, implementacji i dostosowania do sytuacji w swym państwie Krajowych Planów Działania przeciw rasizmowi, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi na Światowej Konferencji Przeciwko Rasizmowi, która miała miejsce w 2001 r. w Durbanie.

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek