Sprawozdanie z IV spotkania Komisji Rewizyjnej

W dniu 9 maja 2007 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzięli udział: Ewa Alicja Bajbak, Zuzanna Kulińska i Marcin Komosa.

  1. Komisja omówiła wyniki badania dokumentacji finansowej i prawnej Stowarzyszenia. Następnie Komisja podjęła uchwałę, w której wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi.
  2. Po przeprowadzeniu ewaluacji własnej pracy, Komisja podjęła uchwałę o przyjęciu swojego sprawozdania wraz z opinią o działalności Stowarzyszenia.
  3. Komisja podjęła uchwałę o zmianie swojego Regulaminu.
  4. Komisja przedyskutowała sprawę wyborów do władz Stowarzyszenia.

Protokół sporządził: Marcin Komosa

Tematy