Uchwała rocznicowa Amnesty International Polska

Dwadzieścia lat temu odbyły się w Polsce obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały przemiany demokratyczne w Polsce i w pozostałych państwach komunistycznych. Przełom roku 1989 i lata następne zmieniły polską i światową rzeczywistość oraz umożliwiły budowę społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa otwartego na dialog i opartego na zaangażowaniu oraz wspólnym działaniu na rzecz zmian w państwach, w których do tej pory nie było to możliwe. Przemiany te przyczyniły się także do lepszego przestrzegania praw człowieka i umożliwiły swobodne domaganie się ich respektowania. Zmiany te przyczyniły się do polskiego członkostwa w Radzie Europy i Unii Europejskiej, które dodatkowo wymagało od naszego kraju wdrożenia nowych standardów. 

Początki działalności Amnesty International w Polsce przypadły właśnie na pamiętny rok 1989 i były możliwe dzięki zmianom zapoczątkowanym w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Z kraju, który był przedmiotem zainteresowania i walki społeczności międzynarodowej o przestrzeganie praw obywatelskich, staliśmy się pełnoprawnym członkiem tej społeczności i razem z nią rozpoczęliśmy walkę o prawa człowieka w innych państwach. Od tej chwili również na nas spoczywa odpowiedzialność za poszanowanie praw człowieka na całym świecie. Wierzymy, że proces ten nie byłby możliwy bez tego doniosłego wydarzenia, mającego miejsce dwadzieścia lat temu.

Jednocześnie rezultaty Okrągłego Stołu mają dla nas znaczenie symboliczne. Wydarzenie to nie tylko przyczyniło się do wprowadzenia w Polsce wielu swobód obywatelskich i transformacji polskiego systemu politycznego, ale także wskazało społeczności międzynarodowej pokojowy sposób rozwiązywania konfliktów, bez użycia przemocy, co jest zgodne z wizją świata promowaną przez Amnesty International. Pragniemy podkreślić nasz szacunek dla wszystkich osób biorących udział w Okrągłym Stole. Bez ich otwartości na argumenty i troski o dobro ludzi zmiany ostatnich dekad nie byłyby możliwe.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że mimo pozytywnych przemian w Europie Środkowej i Wschodniej, na świecie pozostaje wciąż wiele państw, w których demokracja, pokojowe rozwiązywanie konfliktów i poszanowanie praw człowieka nie są standardem. Ciągle otrzymujemy wiele sygnałów o więźniarkach i więźniach sumienia, konfliktach zbrojnych, używaniu przemocy wobec ludności cywilnej, nierównym traktowaniu, represjach wobec opozycjonistek i opozycjonistów, odmawianiu ludziom prawa do niezależnych i niezawisłych sądów. Sytuacja ta budzi nasze ogromne zaniepokojenie i wskazuje nam, jak jeszcze wiele przed nami pracy.

Wierzymy, że transformacja początku lat 90. w Europie Środkowej i Wschodniej może stanowić dla innych regionów świata przykład, w jaki sposób przeprowadzić niezbędne przemiany prowadzące do zwiększenia szacunku wobec praw człowieka z poszanowaniem bolesnej historii. Wzywamy władze tych państw do podjęcia zdecydowanych działań, które zapewnią ich obywatelkom i obywatelom przyszłość wolną od strachu, prześladowania i odmawiania podstawowych praw. Przyszłość, w której szanowane będą ludzka godność i bezpieczeństwo.