USA: Amnesty International zwraca się o dostęp do bazy w Guantánamo

-Ważne jest, aby więźniowie mieli dostęp do prawników i osób monitorujących przestrzeganie praw człowieka dla zagwarantowania, ze ich prawa są w pełni przestrzegane- – mówi Amnesty International.

Opierając się na latach doświadczeń i obserwacji sposobów traktowania więźniów – technik stosowanych do wydobycia zeznań i uzyskania informacji, Organizacja stwierdza, ze tajemniczość otaczająca więźniów jest czynnikiem w obecnej sytuacji alarmującym.

Przetrzymywanie więźniów w całkowitym odosobnieniu, pozbawienie ich możliwości korzystania ze zmysłów (wzroku, słuchu), stosowanie nadmiernego ograniczenia ruchów kończyn i upokarzanie ludzi poprzez stosowanie takich taktyk jak obcinanie bród i włosów wbrew nakazom kultu są klasycznymi technikami używanymi do ‘rozmiękczania’ przed przesłuchaniami- – mówi Amnesty International.

Nie wiemy, czy jest to celem władz nadzorujących więzienie, ponieważ jest ono otoczone tajemnicą, przy odmowie uwięzionym ich prawa do kontaktu z prawnikami. Natomiast wiemy, że są to techniki przeczące prawu, stosowane na całym świecie dla uzyskania przyznania się do winy i wydobycia informacji podczas przesłuchań. Stany Zjednoczone muszą umożliwić publiczny wgląd w sytuację tego miejsca uwięzienia i umożliwić więzionym kontakt z prawnikami.-

Organizacja przypomina władzom Stanów Zjednoczonych, że każda osoba pozbawiona wolności, łącznie z ludźmi chronionymi przez Konwencje Genewskie i inne postanowienia międzynarodowego prawa humanitarnego w odniesieniu do konfliktów zbrojnych, ma pewne podstawowe prawa obejmujące prawo do rzetelnego procesu sądowego, jeśli jest oskarżona o popełnienie przestępstwa. Obejmuje to prawo do uzyskania informacji o prawach przysługujących osobie oskarżonej o popełnienie przestępstwa, prawo dostępu do wskazanego obrońcy, prawo do milczenia bez wykorzystania tego faktu na niekorzyść oskarżonego, prawo do przesłuchań w obecności adwokata. Każda osoba pozbawiona wolności ma także prawo do dostępu do sędziego, który władny jest stwierdzić, czy zatrzymanie jest zasadne i który jest w mocy zatrzymanie uchylić w przypadku stwierdzenia braku jego zasadności. Dowody uzyskane z naruszeniem tych praw nie mogą być wykorzystane podczas rzetelnej rozprawy sądowej.

Zgodnie z postanowieniami Konwencji Genewskich, odmawianie więźniom ich praw uznanych przez wspólnotę międzynarodową, w tym prawa do rzetelnego procesu sądowego, może stanowić zbrodnię wojenną.

Organizacja dodaje, że – podczas gdy więźniowie w Guantanamo są słusznie w centrum międzynarodowego zainteresowania – świat nie powinien zapomnieć o tysiącach więźniów przetrzymywanych w Afganistanie i o setkach osób zatrzymanych w oparciu o antyterrorystyczną legislację w innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, którym również odmawia się ich podstawowych praw, w tym prawa do rzetelnego procesu sądowego.

-Przeciwstawiamy się naruszeniom praw człowieka wobec osób więzionych na całym świecie niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny za te naruszenia i niezależnie od tego, kim są więźniowie. Nie mogą istnieć jakiekolwiek podwójne standardy przestrzegania praw człowieka – są one powszechne i niepodzielne. Do sprawiedliwości dojść można jedynie poprzez pełne poszanowanie tej zasady- – podsumowuje Amnesty International.