Włochy: Niewidzialne dzieci

EUR 30/003/2006
Władze Włoch powinny zaprzestać praktyki rutynowego zatrzymywania nieletnich, zwłaszcza tych ubiegających się o azyl polityczny i pozostających bez opieki innego członka rodziny, stwierdziła dziś Amnesty International.
W swoim ostatnim raporcie, –Włochy: Niewidzialne dzieci – Prawa nieletnich imigrantów oraz ubiegających się o azyl, zatrzymanych po przekroczeniu morskiej granicy Włoch-, organizacja wzywa władze do ponownego rozważenia środków, jakie obecnie stosują, a które wydają się nie spełniać standardów praw człowieka.

-Dzieci są pierwszymi ofiarami wad włoskiej polityki imigracyjnej i przyznawania azylu,- powiedziała Nicola Duckworth, dyrektorka Programu ds. Europy i Azji Środkowej Amnesty International.

-Niewidzialne z powodu braku statystyk oraz ogólnego brak przejrzystości ośrodków zatrzymań, są zmuszane do życia, czasami przez długi okres czasu, w niehigienicznych i nieodpowiednich warunkach, bez możliwości kwestionowania legalności swojego zatrzymania.-

Przez ostatnie pięć lat, około 80 tysięcy imigrantów oraz osób ubiegających się o azyl polityczny dostało się do Włoch drogą morską po odbyciu ryzykownej podróży, często na pokładzie małych, nieprzystosowanych do żeglugi łodzi. Pośród nich było wiele dzieci, często bardzo małych, wliczając w to niemowlęta, z których część pozostawała bez opieki osób dorosłych. Ci ludzie przybywali z takich państw jak Erytrea, Etiopia, Somalia, Turcja i Irak a także z innych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W wielu przypadkach, zaraz po przybyciu, dzieci te zostawały zatrzymane razem z dorosłymi pomimo faktu, że nie istnieje we Włoszech wewnętrzne prawo, które uzasadniałoby takie rutynowe działanie.

Prawo zatrzymanych nieletnich do bycia przetrzymywanym oddzielnie od dorosłych, któryz nie są członkami tej samej rodziny w wielu przypadkach nie było respektowane. Wszyscy zatrzymani, łącznie z dziećmi, czasami młodszymi niż pięć lat, musieli znosić wielkie upały podczas lata oraz mrozy i wilgotność podczas zimy, mieszkając w domkach w ośrodkach zatrzymań.

Amnesty International otrzymała ponad 890 zarzutów oraz innych doniesień odnośnie obecności nieletnich w większości ośrodków zatrzymań we Włoszech w ostatnich latach. Organizacja posiada szczegółowe informacje na temat 28 nieletnich bez opieki, którzy zostali zatrzymani w okresie pomiędzy styczniem 2002 roku a sierpniem 2005 roku. Prawie wszyscy ubiegali się o azyl polityczny pochodząc z krajów afrykańskich strefy subsaharyjskiej, w których sytuacja praw człowieka jest niestabilna.
Uciekając od życia, w którym jako dziecko zmuszony był do bycia żołnierzem w swoim ojczystym kraju strefy subsaharyjskiej, John przybył sam na włoską wyspę Lampedusa. W czasie zatrzymania powiedział władzom, że ma tylko 16 lat, a pomimo tego został zatrzymany w ośrodku Lampedusa na dwa dni, spał w jednym pomieszczeniu z sześcioma innymi dorosłymi mężczyznami. Później został przeniesiony do innego ośrodka zatrzymań w południowych Włoszech, gdzie musiał dzielić jedno pomieszczenie z 12 dorosłymi przez okres jednego miesiąca. W końcu John znalazł zakwaterowanie w schronisku dla bezdomnych nieletnich. Jednakże pięć miesięcy po jego przybyciu do Włoch nadal nie wyznaczono mu opiekuna, który by go reprezentował.

Jennifer urodziła się kilka dni po przybyciu jej rodziców do Włoch, Krótko po jej narodzinach w szpitalu rodzina została przeniesiona do przyczepy w ośrodku zatrzymań, w której spędzili ponad 20 dni. Według matki Jennifer w ośrodku nie było żadnych drzew lub innej formy osłony przed gorącym letnim światłem słonecznym a nowo narodzone niemowlę cały czas płakało.

-Fakt, że nieletni imigranci oraz osoby ubiegające się o azyl polityczny wraz ze swoimi rodzinami czy też bez są rutynowo zatrzymywani po przybyciu do Włoszech, jest całkowicie niedopuszczalny i niezgodny z prawem. Po wyczerpującej podróży w czasie, której być może ryzykowały życiem, dzieci te są rewidowane i często konfiskuje się im ich jedyne rzeczy osobiste. Następnie ponownie muszą stawić czoła surowym warunkom, tym razem podczas drogi do, a także w samym ośrodku zatrzymań, gdzie mogą być przetrzymywane w złych warunkach, razem z dorosłymi, którzy nie są z nimi spokrewnieni. Nieletni, czy to ze swoimi rodzinami czy bez, często nie otrzymują pomocy prawnej czy informacji, istnieje niebezpieczeństwo, że zostaną zmuszeni do powrotu do krajów, z których uciekli z powodu nieścisłej oceny ich wieku,- powiedziała Nicola Duckworth.

Amnesty International uznaje suwerenne prawo każdego kraju do kontroli wjazdu, pobytu oraz wydalania osób niebędących obywatelami, na terenie swojego terytorium. To prawo musi jednakże być egzekwowane w zgodzie ze standardami praw człowieka i nie może istnieć kosztem fundamentalnych praw człowieka przysługujących imigrantom oraz osobom starającym się o azyl polityczny, bez względu na ich status prawny a szczególnie w przypadkach, gdy osoby te są szczególnie narażone.

Dzieciństwo oznacza właśnie taki szczególny rodzaj narażenia zasługujący na specjalną ochronę oraz wzgląd w każdym kontekście. Wzgląd na dobro dziecka, w zgodzie z Konwencją Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych, powinien kierować wszystkimi działaniami i praktykami dotyczącymi dzieci bezpośrednio lub pośrednio, w trakcie każdego z etapów postępowania.

-Najwyższy czas, aby władze włoskie poczyniły kroki w celu zapobieżenia naruszaniu praw człowieka w przypadku imigrantów oraz osób ubiegających się o azyl polityczny w ogóle, a szczególnie w przypadku dzieci,- powiedziała Nicola Duckworth.

-Muszą one położyć kres praktykom rutynowego zatrzymywania nieletnich imigrantów oraz dzieci ubiegających się o azyl polityczny oraz przyjąć wszechstronne prawo dotyczące azylu politycznego w celu ochrony takich dzieci. Muszą także odrzucić zarzut -niewidzialności- poprzez dopuszczenie niezależnej kontroli sytuacji w ośrodkach zatrzymań.-
 W celu uzyskania dodatkowych informacji, zobacz:
Włochy: Niewidzialne dzieci – Prawa nieletnich imigrantów się oraz ubiegających się o azyl, zatrzymanych po przekroczeniu morskiej granicy Włoch
(AI Index: EUR 30/001/2006) http://web.amnesty.org/library/index/eureng300012006
-Włochy: Lampedusa, wyspa zapomnianych obietnic Europy-
(AI Index: EUR 30/008/2005) http://web.amnesty.org/library/index/engeur300082005
-Włochy: Pobyt tymczasowy – permanentne prawa: Traktowanie zagranicznych obywateli zatrzymanych w ośrodkach tymczasowego pobytu i pomocy (CPTAs)-
(AI Index: EUR 30/004/2005) http://web.amnesty.org/library/index/engeur300042005 http://www.amnesty.it
Tłumaczenie: Arkadiusz Głowacki