Włochy: początek procesu funkcjonariuszy biorących udział w operacji policyjnej w trakcie szczytu grupy G8 w Genui

AI Index: EUR 30/003/2005
W czerwcu 2001, ze względu na godny pożałowania brak we Włoszech niezależnej instytucji broniącej praw człowieka lub niezależnego organu przyjmującego skargi i będącego odpowiedzialnym za czyny policji, Amnesty International wezwała do natychmiastowego ustanowienia niezależnej publicznej komisji, która zbadałaby okoliczności związane z akcją policyjną na szczycie grupy G8 oraz zaproponowała kryteria dla efektywnej komisji. Takiego organu nie ustanowiono, ale potrzeba taka nadal istnieje. Instytucja taka mogłaby także stanowić podstawę dla stałego, niezależnego mechanizmu przyjmującego skargi na policję oraz pociągającego ją do odpowiedzialności, z mandatem zezwalającym na zajmowanie się wszystkimi aspektami nadzoru policyjnego.

Znaczenie woli politycznej w walce z bezkarnością policji nie może być niedoceniane. Amnesty International powtarza wyraźny nakaz Komitetu Rady Europejskiej ds. Zapobiegania Torturom skierowany do wszystkich krajów członkowskich w zeszłym roku: -…nikt nie powinien wątpić w zaangażowanie władz państwowych w walkę z bezkarnością. To zapewni, że kroki będą podejmowane na wszystkich pozostałych poziomach. Jeśli konieczne, te władze nie powinny zawahać się, za pomocą formalnego oświadczenia na najwyższym poziomie politycznym, przed przekazaniem jasnej wiadomości mówiącej, że tortury i inne formy złego traktowania nie będą tolerowane.-

Amnesty International ubolewa nad faktem, że siedemnaście lat po ratyfikacji Konwencji NZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz po wielokrotnych wezwaniach przez międzyrządowe organy, w tym przez Komitet ONZ ds. Tortur oraz przez Komitet Praw Człowieka, do włączenia tortur jako przestępstwa, zgodnie z definicją Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, do kodeksu karnego, Włochy w dalszym ciągu nie ustanowiły takiego przestępstwa.
Więcej informacji znajdziesz w:  Italy: G8 Genoa policing operation of July 2001.  A summary of concerns (AI Index: 30/012/2001) oraz w kolejnych wydaniach Amnesty International Concerns in Europe and Central Asia i w rocznym raporcie: Amnesty International Report.  Wszystkie dostępne w Internecie na stronie: www.amnesty.org
Tłumaczenie: Ewa Zatońska