Wprowadzanie praw człowieka należy zacząć od własnego podwórka; Zalecenia Amnesty International w związku z przewodnictwem Irlandii w Unii Europejskiej

Sporządzona przez Amnesty International osiemnastostronicowa ocena sytuacji praw człowieka w UE, opublikowana dziś w Brukseli i w Dublinie, zawiera zalecenia w związku z przewodnictwem irlandzkim. Dotyczą one nadzoru Unii nad przestrzeganiem praw człowieka w państwach, które do niej należą, wskazują konieczność poczynienia konkretnych kroków w kwestii walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją, zastosowania środków, które zagwarantowałyby, że UE będzie spełniała swój międzynarodowy obowiązek ochrony uchodźców, a także ochrony ofiar handlu ludźmi.

-Amnesty International ma wrażenie, że mechanizm praw człowieka w Unii traci swą moc,- stwierdził Dick Oosting, dyrektor Biura Amnesty International przy Unii Europejskiej, na konferencji prasowej, która odbyła się w Dublinie.

-Unia Europejska ma ambicje i potencjał, aby stać się najbardziej wpływową, globalną siłą w kwestii praw człowieka. Przyznajemy, że na pewnych obszarach odniosła sukcesy, ale generalnie wciąż robi bardzo niewiele, jeśli chodzi o oddziaływanie i skuteczność. Wierzymy, że przewodnictwo irlandzkie w UE wprowadzi więcej energii do ochrony praw człowieka.-

-Nie wystarczy prawienie morałów na temat praw człowieka za granicą. Najpierw, i przede wszystkim, Europa musi spojrzeć na siebie samą. Amnesty International udokumentowała poważne powody do zmartwień w kwestii respektowania praw człowieka w większości państw członkowskich UE, zarówno w tych, które już są jej członkami, jak i w tych, które przyłączą się niebawem. Jest to coś, co należy poruszyć również na poziomie Unii. W przeciwnym razie jej wiarygodność w stosunkach międzynarodowych odnośnie praw człowieka będzie zawsze wątpliwa.-

Niektóre z zaleceń Amnesty International w związku z przewodnictwem Irlandii w Unii Europejskiej

– o zasięgu wewnętrznym:

 • Respektowanie praw człowieka w państwach Unii Europejskiej – Rada Ministrów UE powinna zareagować sprawnie i zdecydowanie na komunikat Komisji dotyczący art. 7 Traktatu, odnoszącego się do zdania relacji z poważnych naruszeń praw człowieka wewnątrz któregokolwiek z państw członkowskich.
 • Współpraca prawna – Poprawa współpracy prawnej powinna być poparta odpowiednią ochroną procesową. Nakaz zatrzymania powinien być stosowany w każdym państwie z zagwarantowaniem praw człowieka.
 • Rasizm i dyskryminacja – Należy naciskać na państwa członkowskie, aby każde z nich włączyło do swego prawodawstwa zapis dotyczący rasy (co miało nastąpić do lipca 2003 roku).
 • Azyl – Przewodnictwo Irlandii powinno zagwarantować, że państwa członkowskie Unii nie będą przenosiły swojej odpowiedzialności za ochronę uchodźców na państwa trzecie, w których nie dysponuje się odpowiednim poziomem ochrony i trwałymi rozwiązaniami.
 • Imigracja i granice – Wszystkie decyzje podejmowane w celu zwalczenia nielegalnej imigracji powinny być poddane skutecznym mechanizmom nadzoru i powinno się oceniać ich wpływ na prawa człowieka.
 • Handel ludźmi – Wysiłki podejmowane w celu zwalczenia handlu ludźmi powinny, przy użyciu odpowiednich środków prawnych, zmierzać do ochrony praw człowieka w przypadku ofiar tego procederu.

– o zasięgu zewnętrznym:

 • Unia Europejska i Komisja Praw Człowieka ONZ – Przewodnictwo Irlandii powinno umocnić podstawową funkcję Komisji Praw Człowieka ONZ, jaką jest monitorowanie, informowanie i poddanie publicznej ocenie sytuacji poważnych nadużyć praw człowieka i powinno poprawić integrację wysiłków Unii odnośnie prowadzenia okresowych dialogów politycznych z państwami trzecimi przez Komisję Praw Człowieka.
 • Klauzula dotycząca praw człowieka w porozumieniach UE – Troska o prawa człowieka powinna zająć istotne miejsce w dialogu politycznym ze wszystkimi krajami, w szczególności śródziemnomorskimi, aby dopełnić dążenia Komisji do ustalenia narodowych projektów działań dotyczących praw człowieka i demokratyzacji.
 • Tortury – Irlandia, jako przewodniczący Unii, powinna podwoić swoje wysiłki zmierzające do zastosowania wytycznych UE dotyczących stosowania tortur. Rada Ministrów powinna przyjąć niezwłocznie propozycje uregulowań odnośnie sprzętu stosowanego do tortur, aby w momencie przystąpienia do Unii dziesięciu nowych członków funkcjonowała już niezbędna kontrola.
 • Obrońcy praw człowieka – Chociaż Amnesty International wyraża swoją satysfakcję z powodu ogłoszenia kilku wskazówek dla polityki Unii Europejskiej odnośnie obrońców praw człowieka, nalega, aby Irlandia, jako obecna przewodnicząca, wezwała partnerów Unii z Ameryki Łacińskiej do wykorzystania okazji do ustalenia planu działań w celu zastosowania zasad Deklaracji o obrońcach praw człowieka, stworzonej podczas spotkania na szczycie, które odbędzie się w maju w Meksyku
 • Strategia bezpieczeństwa europejskiego – Odpowiedzialność w kwestii praw człowieka powinna być integralnym składnikiem zarządzania w sytuacjach kryzysowych i w długoterminowych działaniach w sytuacjach pokonfliktowych.
 • Kontrola handlu bronią – Przewodnictwo Irlandii musi wesprzeć starania zmierzające do przyjęcia przed rokiem 2006 Traktatu o handlu bronią.

Więcej informacji:
Zobacz dokument: Human rights begin at home. Amnesty International’s assessment of EU human rights policy. Recommendations to the Irish EU Presidency dostępny na www.amnesty-eu.org
Tłumaczenie: Małgorzata Grygierowska