Wysypy Zielonego Przylądka: domagamy się, aby rząd ratyfikował Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego

Dzięki ratyfikacji Statutu Rzymskiego, Zielony Przylądek zostałby zmuszony do zaakceptowania jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC) w sprawach o ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, jeśli rodzime (państwowe) sądy nie byłyby w stanie lub nie chciałyby prowadzić dochodzenia i wnosić oskarżenie we wspomnianych sprawach. Do tej pory, 94 państwa ratyfikowały Statut Rzymski.

Amnesty International nawołuje Wyspy Zielonego Przylądka do przetarcia szlaku innym państwom afrykańskim (gdzie urzędowym językiem jest portugalski) i do jak najszybszego ratyfikowania Statutu Rzymskiego, co promowałoby nowy międzynarodowy wymiar sprawiedliwości w regionie.

Podejmij działanie

Wesprzyj apel Amnesty International i wyślij mail lub fax nawołujący rząd Wysp Zielonego Przylądka do ratyfikacji i wprowadzenia w życie Statutu Rzymskiego w prawie państwowym.

Poniższy list może być użyty jako przykład.
 
Your Excellency,
At a time when the International Criminal Court is beginning its important work to end impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes, I am writing to urge you to ensure that Cape Verde ratifies the Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) as soon as possible.
The Rome Statute provides for the establishment of a permanent International Criminal Court (ICC) to bring to justice people accused of genocide, crimes against humanity and war crimes as the most serious crimes under international law. The ICC will only act when national courts are unable or unwilling genuinely to do so.
Cape Verde demonstrated its commitment to the ICC by signing the Rome Statute on 28 December 2000. Amnesty International welcomes the fact that Cape Verde has reportedly incorporated some of the crimes under the Rome Statute, such as genocide, into its new penal code. Cape Verde now has the opportunity to strengthen its commitment to the new system of international justice by ratifying the Rome Statute, and ensuring that all crimes covered by the ICC are fully criminalized under national law.
As of 1 July 2004 (the second anniversary of the Rome Statute’s entry into force), 94 states have ratified or acceded to the Statute, and a further 45 states have signed it. The ICC became operational in May 2003, and has just announced that it is opening its first investigation, which will examine grave crimes committed in the Democratic Republic of Congo since 1 July 2002.
I urge you to ensure that the government takes all necessary steps to ensure that Cape Verde ratifies the Rome Statute as soon as possible. The process of constitutional revision, which I understand Cape Verde will embark on in September, will be an important opportunity to amend those provisions of the constitution that are impeding the ratification of the Rome Statute. Cape Verde should also use this opportunity to enact legislation providing for full cooperation with the ICC.
By ratifying the Rome Statute, Cape Verde will join the international community in demonstrating its support in the fight against impunity for the worst crimes known to humanity.
Yours sincerely,
Wasza Ekselencjo!
W momencie gdy Międzynarodowy Trybunał Karny zaczyna swoją niezwykle ważną działalność, która ma na celu ukrócenie bezkarności w sprawach ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, piszę aby zachęcić Pana do poparcia jak najszybszej ratyfikacji Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Statut Rzymski gwarantuje, iż Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC) odda w ręce sprawiedliwości wszystkich podejrzanych w sprawach o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne – wykroczenia uważane za najpoważniejsze w prawie międzynarodowym. ICC będzie rozpatrywać sprawy karne, tylko w przypadku kiedy sądy państwowe nie chcą lub nie są w stanie się nimi zając.
Zielony Przylądek zademonstrował swoje poparcie dla ICC przez podpisanie Statutu Rzymskiego 28 grudnia 2000 roku. Amnesty International z zadowoleniem przyjęła fakt, iż Zielony Przylądek uwzględnił postanowienia Statutu Rzymskiego w przypadku niektórych przestępstw, takich jak ludobójstwo, w swoim nowym kodeksie karnym. Dziś Zielony Przylądek ma okazję potwierdzić wspomniane poparcie dla nowego międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości dzięki ratyfikacji Statutu Rzymskiego, a także dzięki zapewnieniu, że wszystkie zbrodnie wymienione przez ICC będą mogły być rozstrzygnięte na podstawie prawa międzynarodowego.
Do 1 lipca 2004 ( drugą rocznicę wejścia w życie Statutu Rzymskiego), już 94 kraje ratyfikowały i przystały na założenia Statutu, a kolejne 45 krajów podpisało go. ICC zaczęło swoją działalność w maju 2003, i niedawno ogłosiło, iż rozważa, na prośbę Ugandy i Demokratycznej Republiki Kongo, wszczęcie dochodzenia w spawach przestępstw popełnionych na terytorium powyższych państw.
Gorąco nakłaniam Pana do czuwania nad tym, aby rząd podjął wszystkie konieczne kroki do jak najszybszej ratyfikacji Statutu Rzymskiego przez Wyspy Zielonego Przylądku. Proces naniesienia zmian konstytucyjnych, który ma mieć miejsce na Zielonym Przylądku we wrześniu, jest wspaniałą okazją aby wprowadzić poprawki w ustawach, które blokują ratyfikację Statutu Rzymskiego. Zielony Przylądek powinien wykorzystać tę okazję do uchwalenia praw, które zapewniałyby całkowitą współpracę z ICC.
Dzięki ratyfikacji Statutu Rzymskiego, a co za tym idzie- wsparciu walki przeciwko bezkarności zbrodniarzy oskarżonych o największe zbrodnie znane ludzkości, Zielony Przylądek stanie się członkiem międzynarodowej wspólnoty
Z poważaniem
Apele prosimy przesyłać na adres:

Prezydent
Presidente Pedro Pires
Presidência da República
Praça 12 de Setembro-CP 100
Praia
Cape Verde
Fax: + 238 61 43 56
Tłumaczenie Katarzyna Podpora