Amnesty International domaga się, aby holenderskie przewodnictwo w UE zlikwidowało przepaść między retoryką i praktyką unijnej polityki w kwestii praw człowieka

Osiemnastostronicowy dokument Amnesty International, zatytułowany Closing the gap between rhetoric and practice: Amnesty International’s recommendations to the Dutch EU Presidency (Zlikwidować przepaść między retoryką a praktyką: Zalecenia Amnesty International dla holenderskiego przewodnictwa w UE), jest dostępny na www.amnesty-eu.org.
Szczegółowe zalecenia Amnesty International zawierają apel, aby powołane w przyszłości biuro do spraw praw człowieka przy UE skoncentrowało się na respektowaniu tych praw w obrębie Unii Europejskiej i aby mianowano specjalnego przedstawiciela UE do spraw praw człowieka, który wspierałby poprawę sytuacji praw człowieka na całym świecie.
Dick Oosting, Dyrektor Biura Amnesty International przy UE, stwierdził na konferencji prasowej zorganizowanej 29 czerwca w Hadze, że “spośród głównych czynników prawdopodobnie najlepiej usytuowana, aby objąć przywództwo w walce z globalnym kryzysem praw człowieka, jest Unia Europejska. Ale to wymaga czegoś więcej niż ograniczenie się do potwierdzenia wartości i przelotnych odwołań do praw człowieka.”
W konferencji prasowej uczestniczył również specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur, Theo van Boven, a także przewodnicząca Sekcji Holenderskiej Amnesty International, Lilian Gonçalves-Ho Kang You.
“W ciągu najbliższych sześciu miesięcy holenderskie przewodnictwo powinno zaangażować nowe siły w program praw człowieka UE, wywierając faktyczną presję na najwyższych poziomach władz, które pozwalają, aby miały miejsce pogwałcenia praw człowieka. W rzeczywistości oznacza to zastosowanie w praktyce całego arsenału środków przyjętych przez UE w ostatnich latach  w kwestii praw człowieka”- powiedział Dick Oosting.
“Jesteśmy świadkami pogłębiania się przepaści między walką z terroryzmem i nielegalną imigracją a obowiązkiem ochrony praw jednostki. Nadeszła pora, aby UE stawiła czoła tej nierównowadze zarówno u siebie, jak i za granicą.”
Wśród licznych zaleceń sformułowanych przez Amnesty International znajdują się następujące:
W Unii Europejskiej:

 • nowa instytucja unijna do spraw praw człowieka powinna monitorować sytuację tych praw w obrębie UE;
 • zaproponowane przez Radę ramy decyzyjne odnośnie praw podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym nie mogą osłabiać norm aktualnie obowiązujących – jest to fundamentalna kwestia, istotna nie tylko dlatego, aby chronić prawa jednostki w praktyce, ale również aby uniemożliwić unikanie kary handlarzom ludźmi i sprawcom aktów terrorystycznych;
 • należy wprowadzić w UE ustawodawstwo chroniące osoby szczególnie narażone na to, by stać się ofiarami przestępstw, zwłaszcza ofiary przestępstw ze względu na płeć;
 • należy potraktować w sposób priorytetowy walkę z dyskryminacją Romów w UE;
 • należy odnowić zobowiązania z Tampere, łącznie z -pełnym zastosowaniem konwencji genewskiej-, by nadać kierunek dalszemu rozwojowi wspólnego europejskiego systemu azylowego;
 • należy ustanowić europejskie centrum dokumentacji dotyczącej uchodźców, aby zapewnić dostępność wspólnych raportów na temat państw europejskich;
 • przewodnictwo powinno wspierać właściwą politykę deportacji i zagwarantować całkowite poszanowanie zasady non-refoulement i innych stosownych przepisów międzynarodowych.

Za granicą:

 • należy rozważyć powołanie specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka, co usprawniłoby urzeczywistnianie polityki UE dotyczącej praw człowieka;
 • decyzja Rady Europy w sprawie wszczęcia negocjacji akcesyjnych z Turcją powinna w praktyce oprzeć się na szczegółowej analizie konkretnych osiągnięć i niedomagań w kwestii praw człowieka;
 • program szczytu UE-Rosja, który odbędzie się w Hadze w listopadzie, powinien zawierać dokładną analizę postępowania Rosji w Czeczenii;
 • przewodnictwo powinno uzyskać wsparcie UE dla niezwłocznego rozmieszczenia w Iraku międzynarodowych obserwatorów praw człowieka i domagać się, aby Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przeprowadziły wyczerpujące, niezależne i jawne dochodzenia w sprawie tortur i złego traktowania, jakich dopuszczają się siły koalicyjne w irackich więzieniach;
 • należy wywrzeć nacisk na rząd Sudanu, aby zezwolił na rozmieszczenie obserwatorów praw człowieka w Darfur;
 • państwa członkowskie UE, łącznie z Holandią, powinny zademonstrować swoje zaangażowanie w zwalczanie tortur, podpisując i ratyfikując Protokół Dodatkowy Konwencji ONZ o zakazie stosowania tortur;
 • Kodeks postępowania UE przy eksporcie broni powinien zostać znacząco zaostrzony i przewodnictwo powinno wesprzeć działania zmierzające do przyjęcia światowego traktatu dotyczącego handlu bronią;
 • przewodnictwo holenderskie powinno zastrzec wyraźnie, jakie konkretne osiągnięcia powinno się uzyskać w związku z postępowaniem rządu chińskiego odnośnie praw człowieka, aby UE mogła rozważyć ewentualność zniesienia embarga na dostawę broni nałożone na Chiny.

Tematy