Arabia Saudyjska: proponowana ustawa antyterrorystyczna zdławi pokojowe protesty

Amnesty International otrzymała kopię Projektu Prawa Karnego dla Przestępstw Terrorystycznych, który umożliwiłby również długotrwały areszt bez postawienia zarzutów lub sądu. Kwestionowanie nieskazitelności Króla lub Księcia mogłoby być karane skazaniem na minimum 10 lat więzienia.
Do wycieku projektu doszło w momencie, gdy pokojowi demonstranci na Bliskim Wschodzi i w Afryce Północnej wciąż spotykają się z represją ze strony rządów.
– Ten projekt stanowi poważne zagrożenie dla wolności wypowiedzi w Królestwie w imię zapobiegania terroryzmowi – powiedział Philip Luther, Z-ca Dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
– Jeśli ten projekt przejdzie, to utoruje on drogę do określania terroryzmem nawet najmniejszych przejawów pokojowego buntu i może doprowadzić do masowych przypadków łamania praw człowieka.
Komisja Bezpieczeństwa rządu Arabii Saudyjskiej zaopiniowała projekt ustawy w czerwcu, ale nie wiadomo, kiedy i czy zostanie on poddany głosowaniu.
“Przestępstwa terrorystyczne”
Definicja “przestępstwa terrorystycznego” przedstawiona w projekcie ustawy jest tak szeroka, że sama w sobie prowadzi do szerokiej interpretacji i nadużyć. W efekcie kryminalizuje zgodne z prawem protesty.
Według projektu ustawy przestępstwa terrorystyczne obejmowałyby takie działania jak “zagrożenie  dla jedności narodowej” czy “wyrządzanie szkody reputacji państwa lub jego pozycji”.
Złamanie prawa będzie ostro karane. Kara śmierci będzie orzekana za użycie broni przeciwko państwu lub za jakikolwiek inne -przestępstwo terrorystyczne-, którego rezultatem będzie śmierć.
Pozostałe przepisy zawarte w projekcie ustawy są sprzeczne ze zobowiązaniami prawnymi Arabii Saudyjskiej, w tym z Konwencją ONZ w sprawie Zakazu Stosowania Tortur.
Prawa zatrzymanych
Projekt ustawy pozwala na przetrzymywanie podejrzanych incommunicado do 120 dni, a nawet przez dłuższy okres – potencjalnie na czas nieokreślony – jeśli taką decyzję podejmie sąd.
Przetrzymywanie incommunicado ułatwia stosowanie tortur i innych form złego traktowania, a długotrwałe więzienie osoby w ten sposób samo w sobie może być traktowane jako tortura.
Osobom przetrzymywanym incommunicado z definicji odmawia się również dostępu do prawnika w trakcie śledztwa.
Projekt ustawy umożliwia arbitralne zatrzymania, przez co odmawia się zatrzymanym prawa do natychmiastowego postawienia przed sądem, a następnie do uwolnienia lub postawienia w stan oskarżenia w rozsądnym czasie. Daje sądom prawo do przetrzymywania podejrzanych bez konieczności postawienia zarzutów do roku czas, a nawet do przedłużenia zatrzymania na czas nieokreślony. Zatrzymani nie mają żadnych środków, aby zakwestionować prawne uzasadnienie ich aresztu przed sądem.
W projekcie ustawy nie został również zawarty zakaz stosowania tortur i innych form złego traktowania. Daje ona również szerokie uprawnienia Ministerstwu Spraw Wewnętrznych -do podjęcia koniecznych działań w celu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego przed zagrożeniem terrorystycznym.- Jednocześnie nie stawia wymogu zgody sądu czy nadzoru nad tymi działaniami.
– W momencie, gdy ludzie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej coraz intensywniej korzystają ze swojego prawa do wolności słowa i wzywają do zmian, władze Arabii Saudyjskiej szukają sposobu na zmiażdżenie praw swoich obywateli – powiedział Philip Luther.
– Król Abdullah musi ponownie rozważyć to prawo i zapewnić, że prawo jego poddanych do wolności wypowiedzi nie będzie ograniczane w imię walki z terroryzmem.