Czas na wprowadzenie reform w Tunezji

W miesiąc przed pierwszymi, historycznymi wyborami w Tunezji od czasu upadku byłego Prezydenta Bena Alego, Amnesty International wzywa wszystkich kandydatów w tunezyjskich wyborach o podpisanie -manifestu- z 10 obietnicami, aby pokazać, że poważnie podchodzą do gruntownej reformy sytuacji praw człowieka.

– Dziewięć miesięcy po ucieczce byłego Prezydenta Bena Alego, wielu Tunezyjczyków nadal ma małą nadzieję na to, że władze zapewnią im sprawiedliwość, godność i instytucje, którym mogliby zaufać – stwierdziła Hassiba Hadj Sahraoui, Wicedyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

– Nadchodzące wybory stanowią szansę dla partii politycznych na spełnienie złożonych obietnic oraz na przejście od słów do konkretnych czynów na rzecz wprowadzenia praw człowieka i rządów prawa. Jest to jedyny sposób na przerwanie kręgu nadużyć, który doprowadził do protestów w grudniu i styczniu.
Oto dziesięć obietnic w manifeście:
1. Większa kontrola nad siłami bezpieczeństwa
Należy przeprowadzić fundamentalną restrukturyzację sił policji i innych organów ochrony porządku publicznego. Ich struktura i hierarchia muszą zostać upublicznione, oraz należy powołać organ nadzorczy, który w sposób niezależny i bezstronny będzie badał doniesienia o nadużyciach.
2. Zwalczanie tortur i innych sposobów znęcania się
Wszyscy funkcjonariusze zaangażowani w aresztowania, więzienie i przesłuchania muszą zdawać sobie sprawę, że tortury oraz inne sposoby znęcania się nie będą tolerowane. Należy prowadzić regularne, niezapowiedziane, nieograniczane i niezależne kontrole wszystkich aresztów i więzień.
3. Wezwanie do zakończenia przetrzymywania osób bez kontaktu ze światem zewnętrznym
Więźniowie muszą mieć, na podstawie prawa i w praktyce, bezpośredni i natychmiastowy dostęp do świata zewnętrznego, w tym do swoich rodzin, wybranych przez siebie prawników i niezależnej opieki medycznej.
4. Przestrzeganie praw do swobody zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi
Należy uchylić lub dostosować do międzynarodowych praw i standardów przepisy delegalizujące pokojowe korzystanie z tych swobód – w tym przepisy Ustawy z 1969 r. o zgromadzeniach publicznych, Ustawy z 1959 r. o stowarzyszeniach, Kodeksu karnego, Kodeksu prasowego, oraz Ustawy antyterrorystycznej z 2003 r.
5. Reforma systemu sądownictwa
Należy przestrzegać zasady niezawisłości sędziowskiej w teorii i w praktyce. Każda osoba oskarżona za przestępstwo musi mieć sprawiedliwy proces przeprowadzony przez kompetentny, niezależny i bezstronny sąd ustanowiony z mocy prawa, w ramach którego w pełni szanowane są prawa do obrony. Nie wolno sądzić cywilów przed sądami wojskowymi.
6. Dochodzenia w sprawie przeszłych nadużyć
Należy zorganizować niezależne, dokładne i bezstronne śledztwo w sprawie naruszeń praw człowieka za rządów Zin Al-Abidin Ben Alego. Należy określić rekomendacje, aby zapobiec przyszłym nadużyciom i zapewnić ofiarom prawdę, sprawiedliwość i zadośćuczynienie.
7. Zapewnienie wszystkim osobom praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych
Nie może istnieć dyskryminacja w dostępie do podstawowych usług, w tym do wody, higieny i opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać praw pracowników i swobód związków zawodowych.
8. Zakończenie dyskryminacji
Należy dostosować do międzynarodowych praw i standardów lub usunąć przepisy prawne dyskryminujące osoby ze względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie etniczne, urodzenie, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek lub inny status.
9. Zaprzestanie przemocy przeciwko kobietom
Musi pojawić się prawo dotyczące przemocy przeciwko kobietom, w tym przemocy domowej i gwałtu w małżeństwie. Należy usunąć przepisy, które unieważniają postępowanie lub karę w sprawie o gwałt lub porwanie (artykuły Kodeksu karnego nr 218, 227bis oraz 239) w przypadku, gdy zaatakowana małżonka wycofuje swoją skargę lub w przypadku, gdy napastnik żeni się z ofiarą.
10. Zniesienie kary śmierci
Należy wprowadzić moratorium na egzekucje w oczekiwaniu na zniesienie kary śmierci.
Poniżej manifest w wersji pdf po angielsku.
Tłumaczył: Bartosz Kumanek