Czas rozpocząć pracę nad urzeczywistnieniem praw człowieka! List otwarty dyrektorki Amnesty International do polityków i polityczek

Szanowni Państwo!

Na wstępie chciałabym Państwu pogratulować wyboru na urząd posła_posłanki, senatora_senatorki! To zaszczyt, ale jednocześnie i zobowiązanie. 

Już za chwilę bowiem złożycie Państwo ślubowanie poselskie i senatorskie. Będziecie ślubować m.in. przestrzeganie Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to także zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka zagwarantowanych w rozdziale II Konstytucji RP oraz w wiążących Polskę umowach międzynarodowych, konwencjach i paktach. Praw człowieka, które na przestrzeni ostatnich lat były regularnie naruszane przez władze RP, co w wielu naszych raportach z przykrością odnotowaliśmy i opisaliśmy. 

W trakcie kampanii wyborczej dużo mówiło się o bezpieczeństwie. To słowo było odmieniane właściwie przez wszystkich, na wszelkie możliwe sposoby. Dlatego korzystając z tej okazji pozwolę sobie przypomnieć, że to właśnie prawa człowieka zostały pomyślane jako jedna z gwarancji bezpieczeństwa. Widać to dobrze w świętującej właśnie 75-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która jest swoistą busolą praw człowieka. Deklaracja już w preambule odwołuje się do idei wolności od strachu, którą mają urzeczywistniać zapisane w niej prawa.   

Przestrzeganie i ochrona praw człowieka to najlepsza droga do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim. Przypominaliśmy o tym przed wyborami zachęcając Was do podpisania deklaracji: „Prawa człowieka podstawą bezpieczeństwa jednostki”. Dziękuję tym wszystkim, którzy ją podpisali. Tych, którzy tego nie zrobili, zachęcam by jeszcze to zrobili.  

Apeluję do Wszystkich Państwa, by słowa ślubowania, które za chwilę złożycie nie były pustymi słowami. Jest wiele pracy do wykonania, by poprawić poziom przestrzegania praw człowieka, by zahamować postępujący spadek Polski w rankingach państw, które traktują serio swoje prawnoczłowiecze zobowiązania. 

Na dobry początek, apeluję do Państwa, w imieniu Stowarzyszenia Amnesty International, liczącego blisko 15 000 członków i członkiń w Polsce, o podjęcie w ciągu pierwszych miesięcy Państwa wykonywania mandatu posła i senatora działania na rzecz:

Bezpieczeństwa kobiet, poprzez poprawę przepisów zabezpieczających przed przemocą, w tym przemocą online czy seksualną (zdefiniowanie gwałtu jako seksu bez zgody), a także zapewnienie dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji oraz innych praw reprodukcyjnych, które aktualnie pozostają praktycznie niedostępne dla Polek.

Bezpieczeństwa migrantów, poprzez odstąpienie od stosowania przez polskie władze niezgodnych ze standardami praw człowieka praktyk: pushbacków oraz automatycznego umieszczania osób przekraczających polsko-białoruską granicę w strzeżonych ośrodkach dla uchodźców, a także poprawę standardów opieki zdrowotnej, w tym psychologicznej, w ośrodkach dla uchodźców. 

Bezpieczeństwa dzieci, poprzez poprawę dostępu do edukacji nieformalnej i edukacji antydyskryminacyjnej, zagwarantowania dzieciom z Ukrainy dostępu do rzetelnej edukacji w Polsce, oraz odstąpienia od detencji dzieci migrantów. 

Bezpieczeństwa społeczności LGBTQI poprzez poprawę przepisów antydyskryminacyjnych, poprawę przepisów i praktyki ścigania przestępstw z nienawiści, zniesienia tzw. „stref wolnych od LGBT+”, wprowadzenie możliwości rejestracji związków osób tej samej płci.

Bezpieczeństwa prawnego, poprzez przestrzeganie podstawowych zasad praworządności, przywrócenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz części Izb Sądu Najwyższego, a także wykonania przez Polskę wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

We wszystkich tych działaniach, jak i w każdym z nich z osobna, Amnesty International deklaruje gotowość do dialogu z każdym posłem, posłanką czy senatorem i senatorką po to, by wspólnie doprowadzić do sytuacji, w której prawa człowieka będą ponownie szanowane!

Anna Błaszczak-Banasiak 
Amnesty International