Egipt: Obawy o wyrok w nierzetelnym procesie 52 mężczyzn sądzonych za domniemaną orientacje seksualną

-Amnesty International obawia się, że większości, jeśli nie wszystkim sądzonym grozi kara więzienia wyłącznie w związku z ich domniemaną orientacją seksualną. Jeżeli zostaną skazani z tego powodu, Organizacja będzie apelować o ich natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie- – oświadcza AI. -Jesteśmy poważnie zaniepokojeni faktem, że w toczącym się procesie zostały narusza podstawowe międzynarodowe normy dla rzetelnego postępowania sądowego.-

Proces rozpoczął się 18 lipca br. Wszyscy stający przed sądem – 52 mężczyzn – oskarżeni są o -niemoralne zachowanie-, ponadto dwie osoby – o -obrazę religii-.

Postępowanie przed tym sądem łamie zasady niezależności władzy sądowniczej, gdyż jego wyroki przedkładane są do zatwierdzenia gubernatorowi wojskowemu. Tego rodzaju wpływ władzy wykonawczej stanowi poważne naruszenie -Podstawowych zasad ONZ w sprawie niezależności władzy sądowniczej-.

18 maja br., tydzień po zatrzymaniu mężczyzn, Amnesty International zwróciła się do władz egipskich wyrażając swe obawy co do faktu, że aresztowanym nie zezwolono na widzenie z rodzinami ani na kontakt z obroną, bowiem w takch sytuacjach istnieje zwiększone zagrożenie stosowania wobec osób zatrzymanych tortur i ich maltretowania. Już podczas pierwszych przesłuchań u prokuratora ds. bezpieczeństwa państwowego w dniach 23 i 24 maja kilku z zatrzymanych skarżyło się na doznane tortury i na okrutne traktowanie.

Niedawno w ramach podobnego procesu Sąd dla Nieletnich w Kairze skazał 16-letniego chłopca, Mahmuda, na trzy lata więzienia za jego domniemaną orientację seksualną. Według doniesień, po aresztowaniu w maju br. chłopiec był torturowany, między innymi bity kijem w stopy. Podczas pierwszych dwóch tygodni pobytu w areszcie odmówiono mu podstawowego prawa do widzenia z rodziną i obroną.

-Amnesty International niepokoi fakt, że sądy specjalne, które naruszają podstawowe międzynarodowe normy dla rzetelnego postępowania sądowego, takie choćby jak prawo do postępowania odwoławczego, są w Egipcie powszechnym organem wymiaru sprawiedliwości- – mówi Amnesty International. Zgodnie z art. 14 ust. 5 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ, którego Egipt jest stroną, …-każda osoba skazana za przestępstwo ma prawo odwołania się do sądu wyższej instancji w celu ponownego rozpatrzenia orzeczenia o winie i karze…-.

Egipt jest również stroną ONZ-owskiej Konwencji przeciwko Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Zgodnie z art. 12 tej konwencji państwa-strony są zobowiązane do przeprowadzenia -szybkiego i bezstronnego dochodzenia, gdy istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, iż na terytorium podlegającym jego jurysdykcji były stosowane tortury-.