Ekwador jako pierwszy ratyfikował nowy mechanizm ONZ wzmacniający prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne

Ekwador jako pierwsze państwona świecie ratyfikował Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, który umożliwia zarówno jednostkom, jak i grupom zwracanie się do ONZ w sytuacji, gdy ich prawa – w tym prawo do odpowiedniego miejsca zamieszkania, pożywienia, wody, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i edukacji – są łamane przez ich własne rządy.
-Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest podstawowym prawem osób, których prawa zostały naruszone- powiedziała Widney Brown, Dyrektorka ds. Prawa Międzynarodowego Amnesty International. -Zachęcamy wszystkie kraje do wzięcia pozytywnego przykładu z Ekwadoru i ratyfikowania Protokołu jak najszybciej.-
Protokół Fakultatywny zapewni osobom, których prawa zostały złamane, że ich skarga zostanie wysłuchana przez międzynarodowe grono niezależnych ekspertów. Decyzje podjęte w ramach nowego mechanizmu będą miały ogromny wpływa na działania sądów krajowych i regionalnych na całym świecie. -Państwa, które ratyfikują Protokół Fakultatywny dostarczą swoim obywatelom, w szczególności tym ubogim, efektywne narzędzie do rozliczania działań własnych rządów,- powiedziała Widney Brown. -Powinny one również pójść o krok dalej i wzmocnić krajowe mechanizmy wdrażania w życie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.-
Protokół Fakultatywny został przyjęty jednomyślnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 2008 roku i został otwarty do ratyfikacji we wrześniu 2009. Mechanizm umożliwiający wnoszenie skarg zostanie uruchomiony po tym, jak protokół zostanie ratyfikowany przez 10 państw. Poza Ekwadorem, Protokół Fakultatywny został podpisany przez 31 państw, które wyraziły zamiar ratyfikacji dokumentu, która jest niezbędna aby stal się on prawnie wiążący. W chwili obecnej, Ekwador pozostaje jedynym państwem, które ratyfikowało Protokół Fakultatywny.
/KONIEC

Tematy