Federacja Rosyjska: Amnesty International i Rosyjskie Stowarzyszenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej dla Kobiet "Zatrzymać Przemoc" wzywają władze do podjęcia natychmiastowych działań

AI Index: EUR 46/019/2003
Organizacje pozarządowe takie jak RACCW od 10 lat starają się doprowadzić do zmiany poglądów społeczeństwa oraz zapewnienie pomocy i ochrony dla kobiet – ofiar przemocy.

-Według najnowszych statystyk co piąta kobieta w Federacji Rosyjskiej jest regularnie bita przez swojego partnera. Wypracowaliśmy strategie działania, założyliśmy ośrodki interwencji kryzysowej, rozpoczęliśmy pożyteczną współpracę z policją w wielu regionach. Jesteśmy gotowi rozpocząć współpracę z rządem federalnym-, powiedziała Irina Khaldeeva, Przewodnicząca RACCW.

Amnesty International uznaje przemoc wobec kobiet za zjawisko dotykające kobiet niezależnie od ich pochodzenia, z każdej klasy społecznej, w każdym wieku, o różnym pochodzeniu etnicznym, religii i narodowości na całym świecie – od Stanów Zjednoczonych, gdzie przemoc wobec kobiet stanowi największe zagrożenie dla kobiet, do Bangladeszu, gdzie zabójstwa kobiet przez ich mężów stanowią 50 procent wszystkich morderstw. Organizacja przyłącza się do organizacji kobiecych, aby razem z nimi jasno i wyraźnie powiedzieć, że przemoc wobec kobiet nie może być tolerowana.

Mimo iż mija dziesięć lat od momentu, gdy Deklaracja ONZ o Eliminacji Wszelkich Form Przemocy wobec Kobiet uzmysłowiła, jakie obowiązki stoją przez rządami, niemniej jednak te wciąż nie realizują swoich zobowiązań mających na celu rozwiązanie tego problemu. Osoby pełniące władzę muszą pamiętać o ciążącym na nich obowiązku podjęcia tej kwestii i wspierania kobiet – ofiar przemocy w rodzinie. Niedawno, bo w 2002 roku, Komitet ONZ ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet wyraził swoje zaniepokojenie dużą skalą przemocy wobec kobiet w Federacji Rosyjskiej oraz wezwał rząd do pilnego zajęcia się tym problemem.

Walka z przemocą wobec kobiet jest integralną częścią kampanii Amnesty International na rzecz praw człowieka w Rosji. Amnesty International, licząca ponad milion sześćset członków na całym świecie, wzywa rząd do podjęcia kroków poprzez które pokaże polityczną wolę wypełniania swoich zobowiązań. Kampania organizacji koncentruje się na konkretnych działaniach mających zapewnić bezpieczeństwo kobietom – ofiarom przemocy w rodzinie oraz na doprowadzeniu do ukarania sprawców.

-W porozumieniu z rosyjskimi organizacjami pozarządowymi określiliśmy obszary, w których możliwe jest osiągnięcie rzeczywistych rezultatów oraz które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji kobiet – ofiar przemocy. Amnesty International domaga się:

  • zmian w sposobie gromadzenia danych statystycznych dotyczących przestępstw tak, aby możliwe było wyraźne odnotowywanie i podawanie do wiadomości publicznej liczby kobiet zgłaszających przypadki przemocy w rodzinie;
  • skierowania do policji jasnej informacji o tym, jak traktować kobiety zgłaszające przypadki przemocy, oraz
  • wprowadzenia szkoleń dotyczących przemocy wobec kobiet dla policji i urzędników odpowiedzialnych za wdrażanie przepisów prawa", powiedzieli przedstawiciele organizacji.

Kroki te powinny stać się częścią wyczerpującego programu działania, w który będą włączone wszystkie potrzebne jednostki rządowe, organizacje pozarządowe oraz eksperci – stwierdzili przedstawiciele Amnesty International.

Amnesty International i RACCW wskazały możliwe obszary współdziałania, takie jak:

  • Podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka.
  • Zachęcanie do rozmów z władzami na temat wprowadzania w życie koniecznych środków zaradczych.
  • Wzmacnianie współpracy pomiędzy grupami Amnesty International i ośrodkami interwencji kryzysowej w Federacji Rosyjskiej.
  • Organizacja wspólnych akcji przez członków Amnesty International oraz RACCW.

Zwalczanie przemocy wobec kobiet jest ogromnym wyzwaniem, ale musi ono zostać podjęte, jeśli kobiety w Federacji Rosyjskiej mają mieć zagwarantowane podstawowe prawa człowieka – stwierdzili przedstawiciele Amnesty International. W 2004 roku Amnesty International rozpocznie kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet na całym świecie. Amnesty International jest zdeterminowana w dalszym ciągu prowadzić kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet razem z rosyjskimi organizacjami pozarządowymi, aby zapewnić, że przestępstwo to nie pozostanie bez odpowiedzi, oraz że rosyjskie kobiety będą miały zagwarantowane podstawowe prawa, a sprawcy zostaną ukarani.

Tematy