Grecja dyskryminuje

12 października 2001 r. w Atenach rozpocznie się proces siedmiu mężczyzn oskarżonych na podstawie art. 347 ust. 1 pkt. b) kodeksu karnego. Art. 347 przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osób winnych uczestnictwa dla zysku w niemoralnych kontaktach między mężczyznami. Trzech podsądnych oskarżonych jest również o różne przestępstwa związane z narkotykami.

-Apelujemy do greckiego rządu o cofnięcie oskarżenia wniesionego na mocy art. 347 przeciwko wspomnianym mężczyznom, którzy wszyscy przekroczyli już wiek przyzwolenia- – stwierdziła Amnesty International.

-Każdemu człowiekowi przysługuje fundamentalne prawo wolności od dyskryminacji ze względu na płeć, obejmujące również orientację seksualną. Greckie ustawodawstwo dyskryminuje mężczyzn, gdyż w pewnych okolicznościach kontakty homoseksualne między mężczyznami podlegają karze, zaś podobne kontakty między kobietami – nie.-

Grecki kodeks karny nie przewiduje karalności kontaktów homoseksualnych podejmowanych dla zysku lub w innym celu pomiędzy kobietami ani też prostytucji o charakterze kontaktów heteroseksualnych, o ile przed podjęciem pracy prostytutka spełniła wymogi procedury prawnej.

Ponadto mężczyźni podlegają dyskryminacji, gdyż wiek przyzwolenia w przypadku kontaktów heteroseksualnych wynosi 15 lat, zaś dla kontaktów homoseksualnych – 17 lat. Amnesty International nie zajmuje żadnego stanowiska w sprawie odpowiedniego poziomu powszechnego wieku przyzwolenia, jednakże wyraża sprzeciw wobec prawa określającego wyższy wiek przyzwolenia w przypadku kontaktów seksualnych między osobami tej samej płci.

Amnesty International nie zna żadnego przypadku, w którym jakikolwiek mężczyzna byłby ostatnio w Grecji skazany i uwięziony na podstawie art. 347. Jednakże ponieważ kodeks karny w swym obecnym brzmieniu dyskryminuje mężczyzn-homoseksualistów, organizacja z zasady uznałaby każdego mężczyznę (w tym również -zawodowe prostytutki-) uwięzionego na podstawie art. 347 wyłącznie z powodu podejmowania prywatnych kontaktów homoseksualnych z innym dorosłym, dla zysku lub jako źródło utrzymania, za więźnia sumienia uwięzionego ze względu na orientację seksualną. W związku z tym organizacja domagałaby się jego natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.

W przypadkach, w których oskarżony zostałby dodatkowo skazany za przestępstwa kryminalne (np. przestępstwa związane z narkotykami), Amnesty International apelowałaby o jego zwolnienie po odbyciu przez niego części kary zasądzanej za takie przestępstwa.

-Wzywamy władze greckie do dokonania przeglądu kodeksu karnego, by zapewnić przeciwdziałanie dyskryminacji, włączając w to dyskryminację ze względu na płeć i orientację seksualną- – oświadczyła organizacja.

Tło sprawy

Na podstawie art. 347 ust. 1 pkt. b) kodeksu karnego kontakty seksualne między mężczyznami dokonywane dla zysku lub dokonywane przez dorosłego na drodze uwiedzenia osoby poniżej 17 roku życia podlegają karze od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Art. 347 ust. 1 pkt. a) kodeksu karnego przewiduje podobną karę za popełnienie niemoralnego czynu między mężczyznami na drodze nadużycia relacji zależności w oparciu o dowolną formę zatrudnienia lub jeśli dopuszczający się takiego czynu korzysta z takich kontaktów jako źródła utrzymania.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności uznają prawo do wolności od dyskryminacji ze względu na płeć, w tym także orientację seksualną. Grecja jest państwem-stroną obu tych traktatów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Paktu oraz art. 14 Konwencji, władze greckie mają obowiązek zapewnić, by wszystkie prawa uznane w Pakcie i w Konwencji przysługiwały wszystkim ludziom bez jakiejkolwiek dyskryminacji, włączając w to dyskryminację ze względu na płeć czy inny status. Ponadto zgodnie z art. 26 Paktu państwo ma obowiązek zapewnić, by wszyscy ludzie byli równi wobec prawa i podlegali równej ochronie prawnej przed wszelką dyskryminacją, w tym dyskryminacją ze względu na płeć.-