Irak: Traktowanie jeńców wojennych

Według Trzeciej Konwencji Genewskiej jeńcy wojenni mają prawo we wszelkich okolicznościach do poszanowania ich osób i ich honoru (art. 14) oraz muszą być przez cały czas chronieni, szczególnie przed aktami przemocy lub prześladowania oraz przed zniewagami i ciekawością publiczną- (art. 13). Tortury i nieludzkie traktowanie jest poważnym naruszeniem Konwencji (art. 130). Każda strona Konwencji jest zobowiązana do ścigania osób podejrzanych o popełnienie takich naruszeń oraz do pociągnięcia ich do odpowiedzialności przed własnymi sądami lub do przekazania ich w tym celu innej stronie (art. 129).

Amnesty International wzywa również wszystkie środki masowego przekazu do zapewnienia, że podczas pokazywania jeńców wojennych, czy to irackich czy amerykańskich, będą one szanować ich godność.

Tematy